Monde­linge vragen Klein­schalig Hier­o­ny­muserf


Indiendatum: 19 jan. 2017

Op 22 december jongstleden werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 woningen op de locatie Hieronymuserf gepubliceerd. In die aanvraag staat dat het gebruiksoppervlakte per woning 257 m2 en het netto vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning193 m2 bedraagt.

In de brief aan de commissie stad & ruimte van 10 juli 2015 werden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de voorgenomen herontwikkeling van het Hieronymuserf. In die brief werd een aanbestedingsprocedure aangekondigd en er werden een aantal concrete voorwaarden benoemd die daarin meegenomen worden. Citaat: “Om de kleinschaligheid te borgen, wordt in de aanbestedingsdocumentatie de 1200 m2 GBO gemaximaliseerd, en benoemd dat het aantal woningen in overleg met bewoners is uit te werken.”

Exact die formulering werd afgelopen week herhaald in de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over bewonersparticipatie bij dit proces.

In de commissiebrief worden een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Nota van uitgangspunten uit 2006 aangekondigd, namelijk “inzetten op een kleinschalige ontwikkeling passend bij de locatie en wensen van omwonenden”. Daarbij worden bouwhoogte en kleinschaligheid als harde uitgangspunten benoemd.

Uitgaande van 8 woningen met het gebruiksoppervlak en netto vloeroppervlakte zoals genoemd in de onlangs gepubliceerde bouwaanvraag, komt dit bouwplan ruim uit boven de toegezegde 1200m2. Bovendien moeten er daarnaast een appartement en ook nog een fietsenkelder en garages gebouwd worden, welke ook nog meetellen in het gebruiksoppervlak.

Kortom: de aanvraag gaat over een veel groter oppervlak dan dat ons in de commissiebrief en recente beantwoording Schriftelijke Vragen is toegezegd.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben onze fracties de volgende vragen:

  1. Hoe duidt het college toezegging aan raad en bewoners dat 1200m2 GBO gemaximaliseerd wordt en dat het aantal woningen in overleg met bewoners is uit te werken?
  2. Kan het college toezeggen bij het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning vast te houden aan de eerder genoemde maximaal te realiseren gebruiksoppervlak van 1200m2; en dus kleinschaliger woningbouw te laten realiseren dan nu in de aanvraag staat?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Jolande Uringa, ChristenUnie

Brechtje Paardekooper, GroenLinks

Indiendatum: 19 jan. 2017
Antwoorddatum: 19 jan. 2017

Op 22 december jongstleden werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 9 woningen op de locatie Hieronymuserf gepubliceerd. In die aanvraag staat dat het gebruiksoppervlakte per woning 257 m2 en het netto vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning193 m2 bedraagt.

In de brief aan de commissie stad & ruimte van 10 juli 2015 werden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de voorgenomen herontwikkeling van het Hieronymuserf. In die brief werd een aanbestedingsprocedure aangekondigd en er werden een aantal concrete voorwaarden benoemd die daarin meegenomen worden. Citaat: “Om de kleinschaligheid te borgen, wordt in de aanbestedingsdocumentatie de 1200 m2 GBO gemaximaliseerd, en benoemd dat het aantal woningen in overleg met bewoners is uit te werken.”

Exact die formulering werd afgelopen week herhaald in de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over bewonersparticipatie bij dit proces.

In de commissiebrief worden een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Nota van uitgangspunten uit 2006 aangekondigd, namelijk “inzetten op een kleinschalige ontwikkeling passend bij de locatie en wensen van omwonenden”. Daarbij worden bouwhoogte en kleinschaligheid als harde uitgangspunten benoemd.

Uitgaande van 8 woningen met het gebruiksoppervlak en netto vloeroppervlakte zoals genoemd in de onlangs gepubliceerde bouwaanvraag, komt dit bouwplan ruim uit boven de toegezegde 1200m2. Bovendien moeten er daarnaast een appartement en ook nog een fietsenkelder en garages gebouwd worden, welke ook nog meetellen in het gebruiksoppervlak.

Kortom: de aanvraag gaat over een veel groter oppervlak dan dat ons in de commissiebrief en recente beantwoording Schriftelijke Vragen is toegezegd.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Hoe duidt het college toezegging aan raad en bewoners dat 1200m2 GBO gemaximaliseerd wordt en dat het aantal woningen in overleg met bewoners is uit te werken?

Bij de aanbesteding in 2015 is in de selectieleidraad van de uitvraag duidelijk aangegeven dat de aanbieding van partijen is gebaseerd op circa 1.200 m² gebruiksoppervlak GBO, waarbij is vermeld dat in de uitwerking naar selectie meer vierkante meters gebruiksoppervlak mogelijk is onder de voorwaarde dat dit met omwonenden is afgestemd en door hen akkoord is bevonden. Hetzelfde is in de Nota van Inlichtingen bevestigd.

In de uitwerking is conform de selectieleidraad mede omwille van toekomstbestendigheid en duurzaamheid ervoor gekozen om in overleg met omwonenden een iets groter woonoppervlak te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de stedenbouwkundige ambities ten aanzien van kwaliteit zoals in de leidraad en het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) is beschreven. Het ontwerp met het hogere aantal vierkante meters gebruiksoppervlak is samen met de projectontwikkelaar in diverse bewonersoverleggen en informatieavonden besproken.

Per abuis is de nuance van de mogelijkheid om in overleg met bewoners meer dan 1.200 m² te kunnen bouwen in reactie op schriftelijke vragen 160 onlangs niet vermeld. In het participatieproces met omwonenden is men uiteindelijk uitgekomen op acht grondgebonden woningen van 148 m² en een appartement van 96 m². Samen is dat 1.280 m². Daarnaast is in de vergunning de mogelijkheid van een kelder opgenomen. Die is ongeveer 45 m² groot. Gelet op het feit dat dit het bouwvolume bovengronds niet heeft beïnvloed, is die buiten beschouwing gelaten in relatie tot de vierkante meters GBO.

Bijstelling van het programma in 2015 naar 1.200 m² is geschied naar eerdere reacties van omwonenden. Dat was een flinke vermindering qua bouwmassa ten opzichte van de nota van uitgangspunten uit 2006, waarin wordt uitgegaan van 20 ruime appartementen en stadswoningen inclusief een ondergrondse openbare garage.

2. Kan het college toezeggen bij het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning vast te houden aan de eerder genoemde maximaal te realiseren gebruiksoppervlak van 1200m2; en dus kleinschaliger woningbouw te laten realiseren dan nu in de aanvraag staat?

In de beantwoording van vraag 1 heb ik al aangegeven hoe dit in samenspraak met omwonenden tot stand is gekomen. Wij gaan op dit pad verder. Wij zullen geen kleinschaliger woningbouw laten realiseren.

Aanvullende vraag: De wethouder zegt dat het gebruikersoppervlak in samenwerking met omwonenden is afgestemd. Wij krijgen daarover echter compleet andere signalen binnen. Wij willen daarover graag alle schriftelijke informatie ontvangen. Ons is schriftelijk gemeld dat dit absoluut niet met omwonenden is afgesproken. Wij willen graag het bewijs ontvangen dat dit wél is gebeurd. Kan de wethouder dat regelen?

Voorzitter! Ik heb aangegeven hoe ik de informatie heb teruggekoppeld gekregen. Ik zal uiteraard naar de bronnen gaan en die met de PvdD-fractie delen. Dat lijkt mij een goed plan.

Er is een participatieproces geweest. Ik weet niet welke schriftelijke informatie voorhanden is. Wat ik daarover kan vinden, zal ik - uiteraard voor zover het openbaar is; er kunnen aspecten van privacy aan verbonden zijn - de PvdD-fractie doen toekomen.

Aanvullende vraag:

Is het college het feit bekend dat in het betrokken gebied de vroedmeesterpad is gesignaleerd, onder andere door ondergetekende? De vroedmeesterpad maakt een karakteristiek fluitend geluid. Men kan de pad gemakkelijk herkennen. Dat feit betekent dat het flora- en faunaonderzoek opnieuw moet worden gedaan. Dat kan niet nu, maar pas in de zomer. Wat zijn de gevolgen daarvan voor het project?

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Mij is het signaleren van de vroedmeesterpad niet geworden. Ik moet navraag doen om te zien wat dat betekent.

Aanvullende vraag: Kan de wethouder ook aangeven op welk initiatief de 1.200 m² is losgelaten? Dat maakt nogal wat uit. Ook de reactie van de omwonenden daarop willen wij graag horen.

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Zoals ik heb aangegeven, zal ik teruggaan naar de bronnen. Ik zal die met de raad delen.

In de selectieleidraad bij de uitvraag is duidelijk aangegeven dat na de selectie meer vierkante meters gebruiksoppervlak mogelijk zijn onder de voorwaarde dat dit met de omwonenden is afgestemd en akkoord bevonden. Dat is na het verschijnen van de Nota van Inlichtingen nogmaals bevestigd. Daar staat in feite in dat het eventueel zou kunnen als … Daar is de bron te vinden. Uiteindelijk is uit het overleg met omwonenden iets gekomen. Daarover zal ik de raad nader informeren.