Monde­linge vragen Laat wijk­nieuws bloeien


Indiendatum: 28 mrt. 2024

Mondelinge vragen 1, 28 maart 2024

Deze week ontving de gemeenteraad een brief van Stichting U in de Wijk over problemen bij de ontwikkeling van de Omroep Utrecht Stichting (OUS). Op advies van de commissie Daalmeijer, dat op groot draagvlak in de gemeenteraad kon rekenen, hebben vier partijen (Duic, U in de Wijk, RTV Utrecht en Funx) een beleidsplan geschreven voor een Bloeiend Utrechts Medialandschap. Daarin was de eerste pijler de wijkbenadering waarin uiteindelijk alle tien wijken door goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bereikt zouden worden. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder er blijkt er van goede samenwerking geen sprake. De fracties van CDA, Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, D66, EénUtrecht, VVD en PvdA willen dat de ontwikkeling van het nieuwe Utrechtse medialandschap zo snel mogelijk van de grond komt en hebben de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving dat er nog steeds geen overeenstemming is over de positie van U in de Wijk binnen de OUS? Hoe kan het dat dit nog steeds niet zo is terwijl er begin 2023 een beleidsplan lag?
2. Welke stappen zijn er in die tijd gezet om het beleidsplan ten uitvoer te brengen? Is er enig zicht op de versterking en professionalisering van wijktelevisie voor alle wijken, zoals door de raad gewenst en beoogd in het beleidsplan?
3. Zijn er, ondanks het beleidsplan, verschillende visies bij de verdere ontwikkeling van wijktelevisie binnen OUS? Zo ja, welke rol speelt het college en heeft zij gespeeld om deze visies dichter bij elkaar te brengen?
4. Deelt het college de mening dat de positie en kennis van wijktelevisie moet zijn geborgd in de het bestuur van danwel het toezicht op OUS? Zo ja, op welke manier zal dit doel worden bereikt?

Bert van Steeg, CDA Utrecht
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Dirk-Jan van Vliet, D66
Margreet Ramaker, VVD
Gert Dijkstra, EénUtrecht
Titus Stam, PvdA

Indiendatum: 28 mrt. 2024
Antwoorddatum: 28 mrt. 2024

Mondelinge vragen 1, 28 maart 2024

Deze week ontving de gemeenteraad een brief van Stichting U in de Wijk over problemen bij de ontwikkeling van de Omroep Utrecht Stichting (OUS). Op advies van de commissie Daalmeijer, dat op groot draagvlak in de gemeenteraad kon rekenen, hebben vier partijen (Duic, U in de Wijk, RTV Utrecht en Funx) een beleidsplan geschreven voor een Bloeiend Utrechts Medialandschap. Daarin was de eerste pijler de wijkbenadering waarin uiteindelijk alle tien wijken door goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bereikt zouden worden. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder er blijkt er van goede samenwerking geen sprake. De fracties van CDA, Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, D66, EénUtrecht, VVD en PvdA willen dat de ontwikkeling van het nieuwe Utrechtse medialandschap zo snel mogelijk van de grond komt en hebben de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving dat er nog steeds geen overeenstemming is over de positie van U in de Wijk binnen de OUS? Hoe kan het dat dit nog steeds niet zo is terwijl er begin 2023 een beleidsplan lag?

Antwoord: In het beleidsplan van begin 2023 is opgenomen dat het op het moment dat de aanwijzing verstrekt zou worden de partijen onderzoek zullen doen naar de gewenste bestuurlijke invulling. Het afgelopen jaar zijn er vele gesprekken geweest tussen OUS en U in de wijk en ze hebben verschillende organisatiestructuren. Dit maakt een nieuwe bestuurlijke invulling lastig.

2. Welke stappen zijn er in die tijd gezet om het beleidsplan ten uitvoer te brengen? Is er enig zicht op de versterking en professionalisering van wijktelevisie voor alle wijken, zoals door de raad gewenst en beoogd in het beleidsplan?

Antwoord: Het afgelopen jaar hebben de reguliere werkzaamheden van de twee partijen plaatsgevonden, terwijl er gesprekken werden gevoerd over verdere invulling van het beleidsplan. De twee partijen hebben nog steeds de wens om de wijkjournalistiek te versterken en te professionaliseren. In september 2023 is een extra wijk toegevoegd waar nu wijktelevisie wordt gemaakt om dat alvast te bestendigen. De wijken die bediend werden waren Overvecht, Kanaleneiland, Zuilen, Ondiep, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern en daar is nu ook Oost aan toegevoegd. Hiermee wordt gefaseerd toegewerkt naar wijktelevisie voor alle wijken, zoals ook is opgenomen in het beleidsplan.

3. Zijn er, ondanks het beleidsplan, verschillende visies bij de verdere ontwikkeling van wijktelevisie binnen OUS? Zo ja, welke rol speelt het college en heeft zij gespeeld om deze visies dichter bij elkaar te brengen?

Antwoord: Vanuit de gemeente hebben we verschillende gesprekken gefaciliteerd, ook tussen U in de Wijk en OUS, zowel apart van elkaar als gezamenlijk. Daarin merkten we op dat de ene partij het eerst over de inhoud wilde hebben en de andere eerst over de organisatiestructuur. Wij hebben geprobeerd die partijen dichter bij elkaar te brengen. Het advies was om de gesprekken over deze twee onderwerpen parallel te laten verlopen. Tijdens het laatste gesprek leek er consensus te zijn tussen partijen, maar nu blijkt dat helaas toch niet het geval. Vandaar deze mondelinge vragen. Ik ga volgende week met U in de wijk specifiek in gesprek over de ontwikkeling van wijktelevisie en wijkbenadering. Naar ons weten worden die gesprekken gecontinueerd, ook tussen de partijen zelf.

4. Deelt het college de mening dat de positie en kennis van wijktelevisie moet zijn geborgd in de het bestuur van danwel het toezicht op OUS? Zo ja, op welke manier zal dit doel worden bereikt?

Antwoord: De kennis van wijktelevisie is ontzettend belangrijk, maar over de bestuurlijke invulling van de lokale omroep gaat het college uiteindelijk niet. We hebben een faciliterende rol – die pakken we ook echt op – om uiteindelijk de richting die de raad heeft meegegeven, ook te realiseren. Maar het is uiteindelijk aan de twee organisaties om over de inhoud en de organisatiestructuur tot consensus te komen. Wij helpen daarbij.

Bert van Steeg, CDA Utrecht
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Dirk-Jan van Vliet, D66
Margreet Ramaker, VVD
Gert Dijkstra, EénUtrecht
Titus Stam, PvdA