Monde­linge vragen Logopedie-onderzoek op papier


Indiendatum: 3 jun. 2021

Mondelinge vragen 12, 3 juni 2021

Afgelopen week ontvingen de vragenstellers het signaal, dat de logopedietesten in groep 2 van papier wordt afgenomen bij ouders in plaats van fysiek. De ouders kunnen het zich nog nauwelijks voorstellen dat dit in verband met de coronamaatregelen te maken heeft, aangezien de kinderen in groep 2 weer fysiek les krijgen. Het verbaasde de fracties dat de test op deze manier wordt afgenomen, aangezien niet alle ouders goed in staat zijn om de taalontwikkeling van hun kind te beoordelen. En kinderen die al in een kwetsbare positie zitten, kunnen hierdoor verder op achterstand komen.

De fracties zijn van mening dat hier een verkeerde keuze gemaakt wordt, en hebben hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de logopedietesten op papier worden afgenomen?

2. Wat vind de wethouder van het feit dat de logopedietesten op papier worden afgenomen?

3. Is de wethouder het met de vragenstellers eens dat dit onwenselijk is, omdat niet alle ouders in staat zijn de taalontwikkeling van hun kind goed in te schatten? Zo nee, waarom niet?

4. Wat gaat de wethouder eraan doen om de gesprekken weer zo snel mogelijk fysiek, of in een andere vorm, vorm te geven, zodat deze face to face met ouders plaatsvinden?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 3 jun. 2021
Antwoorddatum: 11 jun. 2021

Mondelinge vragen 12, 3 juni 2021
De beantwoording is gekomen in de wekelijkse 'coronabrief' van het college van B&W.

Afgelopen week ontvingen de vragenstellers het signaal, dat de logopedietesten in groep 2 van papier wordt afgenomen bij ouders in plaats van fysiek. De ouders kunnen het zich nog nauwelijks voorstellen dat dit in verband met de coronamaatregelen te maken heeft, aangezien de kinderen in groep 2 weer fysiek les krijgen. Het verbaasde de fracties dat de test op deze manier wordt afgenomen, aangezien niet alle ouders goed in staat zijn om de taalontwikkeling van hun kind te beoordelen. En kinderen die al in een kwetsbare positie zitten, kunnen hierdoor verder op achterstand komen.

De fracties zijn van mening dat hier een verkeerde keuze gemaakt wordt, en hebben hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de logopedietesten op papier worden afgenomen?

Logopedie-onderzoek (beantwoording mondelinge vragen 12 vragenuur 3 juni)

Op donderdag 3 juni 2021 hebben leden van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD vragen gesteld over het logopedieonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg. Bij het logopedieonderzoek is er geen sprake van een papieren screening, zoals in de vraag stond beschreven. We geven hier een toelichting hoe het proces loopt. Wij werken volgens de landelijke adviezen van het adviesteam Corona NCJ over het aanbod JGZ bij het corona-niveau "zeer ernstig" https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio waar wij nu in zitten. Hierbij wordt niet standaard een fysiek consult aangeboden, maar afgewogen of een fysiek consult nodig is. Om te kijken of een logopedische screening nodig is, krijgen ouders een brief met het verzoek om contact op te nemen als zij vragen hebben over de spraaktaalontwikkeling en/of een logopedische screening zouden willen. Dan volgt een telefonisch contact met de logopediste, waarna een fysieke logopedische screening kan plaatsvinden. Zodra het vanuit landelijk beleid JGZ en het corona-veiligheidsniveau mogelijk is, gaan wij de fysieke logopedische screeningen weer aan alle kinderen aanbieden.

Wij vinden het logopedisch onderzoek een waardevol onderdeel van ons aanbod en betreuren het dat we dit aanbod niet voor alle kinderen fysiek kunnen uitvoeren door corona. Wij hebben aan scholen en andere samenwerkingspartners gevraagd of zij extra alert willen zijn en de JGZ/logopediste laagdrempelig betrekken, om ook ouders en kinderen te bereiken die de spraaktaalontwikkeling van hun kind minder goed kunnen inschatten. De afgelopen (Corona) periode heeft de JGZ de samenwerking met kernpartners (o.a. (voor)scholen, buurtteams en huisartsen) rondom kinderen en gezinnen geïntensiveerd. We willen de komende periode bij de verdere versoepeling van de maatregelen deze samenwerking verder ontwikkelen, om zo samen voor alle jeugdigen in de stad de zorg en aandacht te bieden, die nodig is. We zullen ons daarbij ook een beeld vormen van wat de aangepaste werkwijze van de JGZ tijdens corona heeft betekend voor het bereiken van kinderen in kwetsbare situaties.

We bespreken signalen wekelijks met de partners in het onderwijs en de jeugdhulp en kijken steeds waar we moeten bijsturen en waar we nog iets te ontwikkelen hebben met partners (en ervaringsdeskundigen). Voorop staat dat we vooral de meest kwetsbare kinderen en gezinnen willen bereiken en hiervoor ook ongelijk investeren waar dat kan.

2. Wat vind de wethouder van het feit dat de logopedietesten op papier worden afgenomen?

Zie antwoord 1

3. Is de wethouder het met de vragenstellers eens dat dit onwenselijk is, omdat niet alle ouders in staat zijn de taalontwikkeling van hun kind goed in te schatten? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

4. Wat gaat de wethouder eraan doen om de gesprekken weer zo snel mogelijk fysiek, of in een andere vorm, vorm te geven, zodat deze face to face met ouders plaatsvinden?

Zie antwoord 1

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP