Monde­linge vragen Maai­beleid en biodi­ver­siteit


Indiendatum: 9 mei 2019

Mondelinge vragen 4, 9 mei 2019

Maandag werd het onderzoek gepresenteerd naar biodiversiteit en ecosystemen dat in opdracht van de Verenigde Naties is uitgevoerd. Honderdvijftig wetenschappers uit vijftig landen onderzochten wereldwijd de biodiversiteit en formuleerden aanbevelingen om de klimaatdoelen van Parijs, de VN-duurzaamheidsdoelen en Aichi biodiversiteitsdoelen te halen, om onze biodiversiteit te beschermen en een halt toe te brengen aan het uitsterven van plant- en diersoorten.

Maar liefst een kwart van de honderdduizend onderzochte soorten wordt nu al bedreigd met uitsterven en het tempo van soorten die met uitsterven worden bedreigd neemt toe. Het gaat om bijen, maar ook vogels en andere dieren, honderdduizenden soorten op onze aarde staan op de drempel van uitsterven.

Dit leidt bij de fractie van GroenLinks en de PvdD tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met GroenLinks en de PvdD eens dat het verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van hele soorten een bedreiging is voor mens en planeet? Zo nee, waarom niet?

2. Kan de wethouder toezeggen dat Utrecht zich maximaal inspant om de achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan? Zo ja, op welke manieren? Zo nee, waarom niet?

Vorig jaar is besloten het maaibeleid in Utrecht aan te passen. De gemeente maait het gras nog wel, maar waar bloemen en plantsoorten kunnen groeien worden deze met rust gelaten. Bloemen en planten krijgen hier de ruimte om volledig tot bloei te komen. Maar ook bermen langs wegen, zelfs in het centrum, worden bloemrijker.

3. Kan de wethouder aangeven hoe dit maailbeleid sindsdien is toegepast? En wat zijn de eerste resultaten voor de biodiversiteit?

Er bereiken ons signalen dat het maaibeleid op verschillende plekken in de stad niet goed wordt toegepast en dat er toch waardevol groen wordt weggemaaid.

4. Kan de wethouder toezeggen dat het maaibeleid overal in de gemeente zal worden toegepast om de biodiversiteit maximaal te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat de wethouder doen om te zorgen dat mensen die maaien ook weten wat het maaibeleid is zodat niet meer wordt gemaaid op plekken waar we dat niet willen?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 mei 2019
Antwoorddatum: 9 mei 2019

Mondelinge vragen 4, 9 mei 2019

Maandag werd het onderzoek gepresenteerd naar biodiversiteit en ecosystemen dat in opdracht van de Verenigde Naties is uitgevoerd. Honderdvijftig wetenschappers uit vijftig landen onderzochten wereldwijd de biodiversiteit en formuleerden aanbevelingen om de klimaatdoelen van Parijs, de VN-duurzaamheidsdoelen en Aichi biodiversiteitsdoelen te halen, om onze biodiversiteit te beschermen en een halt toe te brengen aan het uitsterven van plant- en diersoorten.

Maar liefst een kwart van de honderdduizend onderzochte soorten wordt nu al bedreigd met uitsterven en het tempo van soorten die met uitsterven worden bedreigd neemt toe. Het gaat om bijen, maar ook vogels en andere dieren, honderdduizenden soorten op onze aarde staan op de drempel van uitsterven.

Dit leidt bij de fractie van GroenLinks en de PvdD tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met GroenLinks eens dat het verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van hele soorten een bedreiging is voor mens en planeet? Zo nee, waarom niet?

Ja, ik ben het eens met de fracties van GroenLinks-fractie en PvdD dat het verlies aan biodiversiteit en het verdwijnen van complete soorten een bedreiging vormt voor mens en planeet.

2. Kan de wethouder toezeggen dat Utrecht zich maximaal inspant om de achteruitgang in biodiversiteit tegen te gaan? Zo ja, op welke manieren? Zo nee, waarom niet?

Ja. Wij committeren ons met de Utrechtse soortenlijst om de soorten planten en dieren in de stad te behouden en te versterken. Wij passen dat toe bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande stad. In het kader van klimaatverandering onderzoeken wij momenteel ook welke planten- en dierensoorten door hitte, droogte en wateroverlast worden bedreigd. Op basis van deze uitkomsten bepalen wij welke maatregelen wij moeten nemen om de biodiversiteit op peil te houden, in beheer en ook bij nieuwe ontwikkelingen.
De gemeente Utrecht is voorzitter van de werkgroep Groene gebieden en biodiversiteit van de Eurocities. In dat verband werken wij aan het behoud van stedelijke biodiversiteit en het natuurbewustzijn van de stadsbewoners in relatie tot de mondiale biodiversiteit.

Vorig jaar is besloten het maaibeleid in Utrecht aan te passen. De gemeente maait het gras nog wel, maar waar bloemen en plantsoorten kunnen groeien worden deze met rust gelaten. Bloemen en planten krijgen hier de ruimte om volledig tot bloei te komen. Maar ook bermen langs wegen, zelfs in het centrum, worden bloemrijker.

3. Kan de wethouder aangeven hoe dit maailbeleid sindsdien is toegepast? En wat zijn de eerste resultaten voor de biodiversiteit?

Sinds 2014 hebben wij een ander maaibeleid. Wij maaien gazons minder. Daarom zijn er nu in de grasperken meer bloemen. De verandering van het gazonbeleid lijkt positief te zijn. Er zijn meer soorten. De eerste resultaten van het andere beheer zijn nog niet duidelijk. Wij rapporteren daarover in 2020. Tussentijds zullen wij de uitkomsten betrekken bij het nieuwe maaibestek. Dat begint in januari 2020. Vorig jaar hebben wij al geƫxperimenteerd met een nieuwe maaivorm, vooruitlopend op het nieuwe maaibestek.

Er bereiken ons signalen dat het maaibeleid op verschillende plekken in de stad niet goed wordt toegepast en dat er toch waardevol groen wordt weggemaaid.

4. Kan de wethouder toezeggen dat het maaibeleid overal in de gemeente zal worden toegepast om de biodiversiteit maximaal te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat de wethouder doen om te zorgen dat mensen die maaien ook weten wat het maaibeleid is zodat niet meer wordt gemaaid op plekken waar we dat niet willen?

Het maairegime dat door onze aannemers wordt uitgevoerd, is niet volledig ecologisch, maar wel zo veel mogelijk. Soms is er behoefte aan een ander maaibeleid, bijvoorbeeld op plekken die worden gebruikt om te voetballen of te picknicken. Bij de ingang van het nieuwe maairegime zullen wij de plekken waar ecologisch beheer kan worden toegepast, uitbreiden. Dat is maatwerk en daarom duurder. Binnen de huidige budgetten zetten wij in op een zo ecologisch mogelijk resultaat. In 2020 begint het nieuwe maaibestek. Daarnaast zal Utrecht Natuurlijk een campagne houden inzake het maaibestek voor hooilanden en hoe de burgers daarbij kunnen worden betrokken. Het is belangrijk dat die daarvan goed op de hoogte zijn.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: Wij begrijpen dat intern over het maaibeleid inmiddels een beeld is ontstaan dat de wethouder de raad wil toesturen.

Ik herken dat niet. Ik zal dit bekijken. Wat er is, zal ik zeker met de raad delen. Daar is niets op tegen. Ik kom hierop terug.

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren