Monde­linge vragen Maak vaart met wacht­lijsten Huur­com­missie


Indiendatum: 5 nov. 2020

Mondelinge vragen 4, 5 november 2020

Via de landelijke media hebben wij kennisgenomen van de grote wachtlijsten bij huurcommissies, die ontstaan zijn doordat er geen huisbezoeken afgelegd konden worden door corona. We weten niet wanneer de achterstanden ingelopen worden. Dat baart ons zorgen. Voor de PvdA en de PvdD is het belangrijk dat iedereen een fijne huurwoning kan hebben, zonder schimmel. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college zicht op het aantal zaken die bij de Utrechtse Huurcommissie lopen?

2. Heeft het college een idee wanneer de achterstanden worden ingelopen?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de corporaties om de gebreken die in de bezwaarschriften worden genoemd zo snel mogelijk te laten herstellen door de corporaties? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de corporaties te vragen om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli te cancelen? Zo nee, waarom niet?

5. Wanneer is het college bereid om het unaniem aangenomen amendement over schimmelwoningen uit te voeren?

Bülent Isisk, Partij van de Arbeid
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 nov. 2020
Antwoorddatum: 5 nov. 2020

Mondelinge vragen 4, 5 november 2020

Via de landelijke media hebben wij kennisgenomen van de grote wachtlijsten bij huurcommissies, die ontstaan zijn doordat er geen huisbezoeken afgelegd konden worden door corona. We weten niet wanneer de achterstanden ingelopen worden. Dat baart ons zorgen. Voor de PvdA en de PvdD is het belangrijk dat iedereen een fijne huurwoning kan hebben, zonder schimmel. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college zicht op het aantal zaken die bij de Utrechtse Huurcommissie lopen?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. De Huurcommissie werkt landelijk. In zoverre is er geen sprake van een Utrechtse huurcommissie. Op dit moment lopen er bij de Huurcommissie met betrekking tot het huurteam 504 procedures. Dat is exclusief de procedures die huurders zijn gestart buiten het huurteam om. Op de aantallen buiten het huurteam om hebben wij geen zicht.


2. Heeft het college een idee wanneer de achterstanden worden ingelopen?

Het antwoord op vraag 2. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de Huurcommissie tijdelijk de zittingen en onderzoeken stil moeten
leggen. In juli jl. was het beeld dat het nog wel meeviel, maar nu is toch gebleken dat de coronacrisis meer impact heeft op de Huurcommissie dan verwacht. Dat heeft ervoor
gezorgd dat de werkvoorraad is opgelopen tot circa 10.500 zaken. Dat is fors. De Huurcommissie voert wijzigingen in de werkwijze door; ze wil bijvoorbeeld verzoeken van
huurders en verhuurders schriftelijk afhandelen als er geen twijfel is over de afhandeling van een geschil. De commissie neemt extra medewerkers aan en streeft ernaar om de werkvoorraad aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 te reduceren tot de helft van de werkvoorraad van nu. Per januari 2022 moeten de zaken weer binnen de wettelijke doorlooptijd van vier maanden zijn afgehandeld.


3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de corporaties om de gebreken die in de bezwaarschriften worden genoemd zo snel mogelijk te laten herstellen door de corporaties? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 3. Ja, het college is daartoe zeker bereid. Verduurzaming van woningen en noodzakelijk onderhoud zijn onderwerpen die in gesprekken met
woningbouwcorporaties regelmatig aan de orde komen.

4. Is het college bereid om de corporaties te vragen om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli te cancelen? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 4. Conform de stedelijke prestatieafspraken en in lijn met het sociale huurakkoord van Aedes gaan de corporaties vooralsnog uit van een inflatievolgende huurverhoging. Zoals al eerder in dit vragenuur aan de orde is geweest, zijn de corporaties alert op betalingsproblemen die bij huurders kunnen ontstaan. Zij willen als die zich voordoen daarin met maatwerk en coulanceregelingen voorzien.

5. Wanneer is het college bereid om het unaniem aangenomen amendement over schimmelwoningen uit te voeren?

Het antwoord op vraag 5. De aanpak van schimmelwoningen en de uitvoering van het amendement is onderdeel van de onderhoudsaanpak van corporaties, namelijk
renovaties en groot onderhoud. In de individuele prestatieafspraken bekijken wij samen met de corporaties jaarlijks welke renovatie- en onderhoudsprojecten zijn gepland. Wij bekijken wat nodig is om het proces te versnellen. Onderhoud en corporatiewoningen koppelen wij aan de Utrechtse verduurzamingopgave. Onze inzet is om binnen de
gebiedsgerichte aanpak eerst de verouderde complexen aan te pakken, waaronder de woningen waar meer kans is op schimmelvorming. Elke verduurzamingstap, zeker als die tot minimaal energielabel B leidt - dat doet elke corporatie - levert dat een meer comfortabele en schimmelvrije woning op.

Bülent Isisk, Partij van de Arbeid
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren