Monde­linge vragen Meldpunt festi­val­overlast


Indiendatum: 27 sep. 2018

Mondelinge vragen 3, 27 september 2018

De Partij voor de Dieren krijgt regelmatig klachten van inwoners van Utrecht over geluidsoverlast van festivals en evenementen. Toen wij dit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 aan de orde stelden, gaf het college aan: “De heer Van Heuven geeft aan dat je nergens je klacht kwijt kunt over geluidsoverlast bij evenementen. Dat zou wel moeten. Wij gaan er ook van uit dat dat zo is. U kunt het nummer 14030 bellen en uw klacht doorgeven. Op het moment dat u niet gehoord wordt, moet u doorkiezen bij ‘kies voor geluidsklachten bij evenementen’. Die keuze doet zich dan voor. Als dat gebeurt, heeft u die mogelijkheid. Wanneer er geluidsoverlast is moet ertegen opgetreden worden. Dan moet je dat op dat moment handhaven.”

Aan de hand van deze uitspraken van het college riep de Partij voor de Dieren een Meldpunt Festivaloverlast in het leven, met als doel tijdens de zomer van 2018 in kaart te brengen welke ervaringen inwoners van Utrecht hebben bij het melden van festivaloverlast bij de gemeente. Het meldpunt ging dus niet over de overlast zelf, maar over de manier waarop de gemeente de klachten afhandelde. Hieronder vindt u geanonimiseerd enkele voorbeelden van klachten die inwoners hadden over festivals én de afhandeling hiervan door de gemeente. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Uit het Meldpunt komt naar het beeld naar voren dat klachten niet altijd accuraat worden afgehandeld. Herkent het college dit beeld en in hoeverre contrasteert dit beeld met de uitspraken van het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de klachtenafhandeling door de gemeente op basis van de informatie van deze inwoners (die naar verwachting slechts het topje van de ijsberg vormen, omdat niet iedereen ons Meldpunt kende en ook de gemeente niet weet te vinden met klachten) te wensen overlaat?

3. Inwoners zeggen dat het gemeentelijke telefoonnummer slecht bereikbaar is en dat het onduidelijk is of er iets met de klacht gedaan is. Wat gaat het college doen om serieuzer en accurater om te gaan met klachten van inwoners over geluidsoverlast door festivals en evenementen?

Een aantal inwoners geeft expliciet aan dat zij willen dat de geluidsnormen van festivals naar beneden worden bijgesteld. Amsterdam[1] stelde dit jaar de geluidsnormen voor muziekfestivals al 10 decibel naar beneden bij.

4. In hoeverre is het college bereid om ook in Utrecht de geluidsnormen naar beneden bij te stellen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] http://www.ustg.nl/wp-content/uploads/beleidregel_geluid_bij_evenementen_-_maart_2018-Amsterdam.pdf

Indiendatum: 27 sep. 2018
Antwoorddatum: 27 sep. 2018

Mondelinge vragen 3, 27 september 2018

De Partij voor de Dieren krijgt regelmatig klachten van inwoners van Utrecht over geluidsoverlast van festivals en evenementen. Toen wij dit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 aan de orde stelden, gaf het college aan: “De heer Van Heuven geeft aan dat je nergens je klacht kwijt kunt over geluidsoverlast bij evenementen. Dat zou wel moeten. Wij gaan er ook van uit dat dat zo is. U kunt het nummer 14030 bellen en uw klacht doorgeven. Op het moment dat u niet gehoord wordt, moet u doorkiezen bij ‘kies voor geluidsklachten bij evenementen’. Die keuze doet zich dan voor. Als dat gebeurt, heeft u die mogelijkheid. Wanneer er geluidsoverlast is moet ertegen opgetreden worden. Dan moet je dat op dat moment handhaven.”

Aan de hand van deze uitspraken van het college riep de Partij voor de Dieren een Meldpunt Festivaloverlast in het leven, met als doel tijdens de zomer van 2018 in kaart te brengen welke ervaringen inwoners van Utrecht hebben bij het melden van festivaloverlast bij de gemeente. Het meldpunt ging dus niet over de overlast zelf, maar over de manier waarop de gemeente de klachten afhandelde. Hieronder vindt u geanonimiseerd enkele voorbeelden van klachten die inwoners hadden over festivals én de afhandeling hiervan door de gemeente. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Uit het Meldpunt komt naar het beeld naar voren dat klachten niet altijd accuraat worden afgehandeld. Herkent het college dit beeld en in hoeverre contrasteert dit beeld met de uitspraken van het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota?

Wij hebben de rapportage die wij van de PvdD-fractie hebben gekregen met belangstelling gelezen. Daaruit komt het beeld naar voren dat het beter kan. lk zeg toe dat wij dit punt echt scherp zullen bekijken, want het beleid staat of valt met de effectiviteit van de bereikbaarheid.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de klachtenafhandeling door de gemeente op basis van de informatie van deze inwoners (die naar verwachting slechts het topje van de ijsberg vormen, omdat niet iedereen ons Meldpunt kende en ook de gemeente niet weet te vinden met klachten) te wensen overlaat?

Uit dezelfde melding komt een genuanceerd beeld naar voren. Er zijn ook positieve geluiden. Ook komt uit het verslag naar voren dat klachten wel degelijk goed zijn behandeld en dat toezichthouders erheen zijn gegaan. Dit laat onverlet dat mensen het meldpunt moeten kunnen bereiken en dat de telefoon moet worden opgenomen. De toezichthouder moet de plek waarover wordt geklaagd bezoeken, want alleen op die manier kan worden gehandhaafd en kan worden bekeken of een klacht serieus is. Daarmee staat of valt het draagvlak voor het evenementenbeleid.

3. Inwoners zeggen dat het gemeentelijke telefoonnummer slecht bereikbaar is en dat het onduidelijk is of er iets met de klacht gedaan is. Wat gaat het college doen om serieuzer en accurater om te gaan met klachten van inwoners over geluidsoverlast door festivals en evenementen?

Ook wij vinden dat klachten serieus moeten worden genomen en dat indien nodig actie moet worden ondernomen. Evenementen vinden echter buiten kantooruren plaats. Stel dat er veel klachten tegelijk inkomen. Dan worden mensen in de wacht gezet. Wij zijn bezig met het inhuren van een callcenter.

Een aantal inwoners geeft expliciet aan dat zij willen dat de geluidsnormen van festivals naar beneden worden bijgesteld. Amsterdam[1] stelde dit jaar de geluidsnormen voor muziekfestivals al 10 decibel naar beneden bij.

4. In hoeverre is het college bereid om ook in Utrecht de geluidsnormen naar beneden bij te stellen?

Wij spreken binnenkort over locatieprofielen voor evenementen. Wij moeten de mogelijkheden voor de aanpassing daarvan bekijken. Daar staat tegenover dat Utrecht graag een evenementenstad wil zijn en evenementen graag ruimte wil bieden. Dat brengt voor sommige mensen helaas enige overlast met zich mee. Wij moeten spreken over welke mogelijkheden er zijn om daaraan iets te doen.

Aanvullende vraag de heer Van Heuven: Ik dank de wethouder voor de beantwoording. De vervolgvragen stel ik nog wel een keer.
Als met een callcenter wordt gesproken over een nieuwe werkwijze, kan dan worden voorgesteld of wij meer medewerkers kunnen inhuren als een festival met veel overlast wordt verwacht?

Dat durf ik niet te zeggen. Omdat wij een evenementenkalender voeren, vind ik dit een goede suggestie. Het lijkt mu j goed om dit punt bij het beleid te betrekken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] http://www.ustg.nl/wp-content/uploads/beleidregel_geluid_bij_evenementen_-_maart_2018-Amsterdam.pdf