Monde­linge vragen Meldpunt festi­val­overlast


De Partij voor de Dieren krijgt regelmatig klachten van inwoners van Utrecht over geluidsoverlast van festivals en evenementen. Toen wij dit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 aan de orde stelden, gaf het college aan: “De heer Van Heuven geeft aan dat je nergens je klacht kwijt kunt over geluidsoverlast bij evenementen. Dat zou wel moeten. Wij gaan er ook van uit dat dat zo is. U kunt het nummer 14030 bellen en uw klacht doorgeven. Op het moment dat u niet gehoord wordt, moet u doorkiezen bij ‘kies voor geluidsklachten bij evenementen’. Die keuze doet zich dan voor. Als dat gebeurt, heeft u die mogelijkheid. Wanneer er geluidsoverlast is moet ertegen opgetreden worden. Dan moet je dat op dat moment handhaven.”

Aan de hand van deze uitspraken van het college riep de Partij voor de Dieren een Meldpunt Festivaloverlast in het leven, met als doel tijdens de zomer van 2018 in kaart te brengen welke ervaringen inwoners van Utrecht hebben bij het melden van festivaloverlast bij de gemeente. Het meldpunt ging dus niet over de overlast zelf, maar over de manier waarop de gemeente de klachten afhandelde. Hieronder vindt u geanonimiseerd enkele voorbeelden van klachten die inwoners hadden over festivals én de afhandeling hiervan door de gemeente. De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Uit het Meldpunt komt naar het beeld naar voren dat klachten niet altijd accuraat worden afgehandeld. Herkent het college dit beeld en in hoeverre contrasteert dit beeld met de uitspraken van het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de klachtenafhandeling door de gemeente op basis van de informatie van deze inwoners (die naar verwachting slechts het topje van de ijsberg vormen, omdat niet iedereen ons Meldpunt kende en ook de gemeente niet weet te vinden met klachten) te wensen overlaat?

3. Inwoners zeggen dat het gemeentelijke telefoonnummer slecht bereikbaar is en dat het onduidelijk is of er iets met de klacht gedaan is. Wat gaat het college doen om serieuzer en accurater om te gaan met klachten van inwoners over geluidsoverlast door festivals en evenementen?

Een aantal inwoners geeft expliciet aan dat zij willen dat de geluidsnormen van festivals naar beneden worden bijgesteld. Amsterdam[1] stelde dit jaar de geluidsnormen voor muziekfestivals al 10 decibel naar beneden bij.

4. In hoeverre is het college bereid om ook in Utrecht de geluidsnormen naar beneden bij te stellen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] http://www.ustg.nl/wp-content/uploads/beleidregel_geluid_bij_evenementen_-_maart_2018-Amsterdam.pdf

Antwoorddatum: 27 sep. 2018


Wethouder (niet woordelijk):

1. De bereikbaarheid van de gemeente bij klachten kan beter, daar gaan we naar kijken. Denk aan het inhuren van een callcenter. Probleem daarbij is dat deze evenementen deels buiten kantoortijden plaatsvinden.

2. We willen ook graag dat wordt erkend dat klachten niet altijd niet goed worden opgepakt.

3. We gaan binnenkort met elkaar in gesprek over de locatieprofielen (medio 2019). We kunnen ook met elkaar praten over de geluidsnormen.

4. We willen een evenementenstad zijn. Daarbij moeten we uiteraard samenleven en dus ook kijken naar het beperken van geluidsoverlast.

5. Ik ben positief over de suggestie om in te zetten op capaciteit wanneer meer overlast verwacht kan worden.