Monde­linge vragen Open­baarheid van bestuur


Indiendatum: 20 sep. 2018

Mondelinge vragen 8, 20 september 2018

Afgelopen week konden we in het AD/UN lezen dat de drie coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie van mening zijn dat documenten die tijdens de coalitieonderhandelingen op tafel hebben gelegen niet geopenbaard mogen worden. Dit standpunt hebben ze middels een zienswijze kenbaar gemaakt.

De Utrechtse VVD en de fracties van Student & Starter, PVV, PvdA, Stadsbelang Utrecht, SP, Partij voor de Dieren en DENK vinden dat openbaarheid en transparantie van bestuur de norm is en dat de gemeente – maar ook partijen zelf – het goed voorbeeld moet geven. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt het dat het het college een zienswijze van GroenLinks, D66 en ChristenUnie met deze strekking heeft ontvangen?

2. Is het college voornemens om het Wob-verzoek enkel te beoordelen op de limitatieve uitzonderingsgronden die in de wet zijn opgenomen en niet te zwichten voor de druk van deze partijen? Zo nee, waarom niet?

Inmiddels is de termijn van beantwoording van het Wob-verzoek verlopen.

3. Op welke termijn wordt een besluit genomen over het verzoek?

4. Kan de raad een afschrift van het besluit en alle aangetroffen en geïnventariseerde stukken ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Dimitri Gilissen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Henk van Déun, PVV
Rick van der Zweth, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tim Schipper, SP
Mahmut Sungur, DENK

Indiendatum: 20 sep. 2018
Antwoorddatum: 20 sep. 2018

Mondelinge vragen 8, 20 september 2018

Afgelopen week konden we in het AD/UN lezen dat de drie coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie van mening zijn dat documenten die tijdens de coalitieonderhandelingen op tafel hebben gelegen niet geopenbaard mogen worden. Dit standpunt hebben ze middels een zienswijze kenbaar gemaakt.

De Utrechtse VVD en de fracties van Student & Starter, PVV, PvdA, Stadsbelang Utrecht, SP, Partij voor de Dieren en DENK vinden dat openbaarheid en transparantie van bestuur de norm is en dat de gemeente – maar ook partijen zelf – het goed voorbeeld moet geven. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt het dat het het college een zienswijze van GroenLinks, D66 en ChristenUnie met deze strekking heeft ontvangen?

Het college heeft zelf om een zienswijze gevraagd. Het is vrij gebruikelijk dat als men bij het inventariseren van stukken ten behoeve van een Wob-verzoek stukken tegenkomt waar anderen belang bij hebben, men wordt gevraagd om een zienswijze. Het is niet aan het college om lopende een Wob-procedure te communiceren over de inhoud van de ingediende zienswijze. De vraag over de strekking van de ingediende zienswijze kan ik niet beantwoorden.

2. Is het college voornemens om het Wob-verzoek enkel te beoordelen op de limitatieve uitzonderingsgronden die in de wet zijn opgenomen en niet te zwichten voor de druk van deze partijen? Zo nee, waarom niet?

lk kan de heer Gilissen geruststellen. lk ervaar in dezen op geen enkele manier druk. De wet is helder. Wanneer wij een Wob-verzoek krijgen, hanteert het college het principe "openbaar, tenzij". Dat doen wij ook nu. Wij bekijken wat openbaar kan warden en op welke gronden eventueel een uitzondering van toepassing is

Inmiddels is de termijn van beantwoording van het Wob-verzoek verlopen.

3. Op welke termijn wordt een besluit genomen over het verzoek?

Het gaat hier om een omvangrijk verzoek. Het gaat om een flinke stapel stukken die allemaal verzameld en bekeken moeten worden. Dat is er de reden van dat wij helaas de termijn niet hebben gehaald. Het college is voornemens om het besluit zo snel mogelijk te nemen, ik verwacht binnen twee à drie weken.

4. Kan de raad een afschrift van het besluit en alle aangetroffen en geïnventariseerde stukken ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Ja, natuurlijk. In Utrecht is het gebruikelijk dat alle besluiten of Wobverzoeken met bijbehorende stukken openbaar worden gemaakt. Dat zal natuurlijk in dit geval ook gebeuren. Wij zijn graag bereid om de raad daarover direct te informeren.

Dimitri Gilissen, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Henk van Déun, PVV
Rick van der Zweth, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tim Schipper, SP
Mahmut Sungur, DENK