Monde­linge vragen vergun­ning­ver­lening niet-nood­za­ke­lijke bomenkap


Indiendatum: 13 sep. 2018

Mondelinge vragen 9, 13 september 2018

Voor de realisatie van nieuwbouwwijk Haarzicht is een vergunning verleend voor de kap van honderden bomen. Conform die vergunning zijn ook tientallen bomen aan het Haarpad gekapt.[1] De reden daarvan is dat de ontwikkelaar een 'vrij uitzicht op de vijver' wilde realiseren. Bij die keuze is vóór het afgeven van de vergunning al geen rekening gehouden met de belangen van de huidige bewoners, die hun uitzicht op een groene bomenrij inruilen voor een aanstaand uitzicht op 500 huizen. De Partij voor de Dieren wil daarover de volgende vragen stellen aan de wethouder.

De natuur in Utrecht staat steeds meer onder druk. De Partij voor de Dieren heeft tegen het bestemmingsplan Haarzicht gestemd wegens het verdwijnen van weidegebieden en bomen ter plekke en specifiek ook de bomenrij aan het Haarpad.

1. Is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat bomenkap aan het Haarpad niet had mogen worden toegestaan en dat in het algemeen geen vergunning moet worden afgegeven voor bomenkap die voor de realisatie van (bouw)projecten niet noodzakelijk is en plaatsvindt vanwege esthetische redenen? Zo ja, wil de wethouder waarborgen in de vergunningprocedure inbouwen om zeker te stellen dat een soortgelijke situatie niet nogmaals kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Volgens het AD was niet iedereen op de hoogte van de toegestane kap van de bomenrij aan het Haarpad.

2. Is de wethouder het eens met de Partij voor de Dieren dat transparantie en toegankelijkheid van informatie over kapvergunningen in bestemmingsplannen aanzienlijk moet verbeteren? Zo ja, hoe gaat hij zich daarvoor inzetten?

De huidige bewoners zijn terecht gefrustreerd over de overbodige bomenkap aan het Haarpad. Hun belangen zijn ondergeschikt gemaakt aan die van toekomstige bewoners.

3. In hoeverre heeft er communicatie naar omwonenden plaatsgevonden? Is de wethouder bereid om alles op alles te zetten om de huidige bewoners hun groene uitzicht, van dezelfde kwaliteit als voorheen, terug te geven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] AD 11-09-18, Ontwikkelaar kapt in Vleuten tientallen bomen voor zicht op sloot; omwonenden verrast. https://www.ad.nl/utrecht/ontwikkelaar-kapt-in-vleuten-tientallen-bomen-voor-zicht-op-sloot-omwonenden-verrast~a75ddc2

Indiendatum: 13 sep. 2018
Antwoorddatum: 13 sep. 2018

Mondelinge vragen 9, 13 september 2018

Voor de realisatie van nieuwbouwwijk Haarzicht is een vergunning verleend voor de kap van honderden bomen. Conform die vergunning zijn ook tientallen bomen aan het Haarpad gekapt.[1] De reden daarvan is dat de ontwikkelaar een 'vrij uitzicht op de vijver' wilde realiseren. Bij die keuze is vóór het afgeven van de vergunning al geen rekening gehouden met de belangen van de huidige bewoners, die hun uitzicht op een groene bomenrij inruilen voor een aanstaand uitzicht op 500 huizen. De Partij voor de Dieren wil daarover de volgende vragen stellen aan de wethouder.

De natuur in Utrecht staat steeds meer onder druk. De Partij voor de Dieren heeft tegen het bestemmingsplan Haarzicht gestemd wegens het verdwijnen van weidegebieden en bomen ter plekke en specifiek ook de bomenrij aan het Haarpad.

1. Is de wethouder het met de PvdD-fractie eens dat men de bomenkap aan het Haarpad niet had mogen toestaan en dat in het algemeen geen vergunning moet worden afgegeven voor het kappen van bomen als dat voor de realisatie van bouwprojecten niet noodzakelijk is en plaatsvindt om esthetische redenen? Zo ja, wil de wethouder in de vergunningprocedure waarborgen inbouwen om zeker te stellen dat een soortgelijke situatie niet opnieuw kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

De raad heeft op 13 december 2012 een ontwikkelvisie Haarzicht vastgesteld. Daarin zijn de randvoorwaarden voor de planontwikkeling van Haarzicht vastgesteld. Op pagina 47 van het document vindt men die randvoorwaarden net als de positionering van de zichtlijnen. Een uitwerking van die plannen heeft plaatsgevonden. Het college heeft een
stedenbouwkundig plan Haarzicht vastgesteld. De raad is daarover geïnformeerd. Voor beide projecten geldt dat belanghebbenden en belangstellenden erbij zijn betrokken en in de gelegenheid zijn gesteld om erop te reageren.

In verband met de kap van de bomen in Haarzicht is een uitgebreide bomeninventarisatie opgesteld. De betreffende bomen vallen onder de wet Natuurbescherming, voorheen de Boswet, aangezien de te bebouwen gebieden nu nog buiten de bebouwde kom liggen. In dit geval is voor de gebieden die buiten de bebouwde kom vallen de provincie het bevoegde gezag. Op 31 januari 2017 is bij de provincie Utrecht een melding gedaan. De provincie heeft een akkoordverklaring gegeven. De kap vindt pas nu plaats in verband met het broedseizoen die in het kader van de Flora- en faunawet is overschreden. Er worden veel bomen teruggeplaatst.
Aan de genoemde stukken is een bomenparagraaf toegevoegd waarin is opgenomen dat het kappen van de bomen met inachtneming van de zichtlijn zal plaatsvinden alsmede de verplichting tot het herplanten van 570 bomen. Er komen meer bomen terug dan er zijn gekapt.

2. Is de wethouder het met de PvdD-fractie eens dat transparantie en toegankelijkheid van informatie over kapvergunningen in bestemmingsplannen aanzienlijk moet verbeteren? Zo ja, hoe zet hij zich daarvoor in?

De direct betrokkenen zijn op verschillende momenten bij de planvorming en het proces betrokken en zijn tevens in de gelegenheid gesteld om op de plannen te reageren. De omwonenden worden van de plannen en de werkzaamheden op de hoogte gebracht, onder andere via de website Haarzicht-Vleuten. Men kan met vragen terecht bij de omgevingsmanager die door de Grondbank Haarzicht is aangesteld. De Grondbank Haarzicht is op de hoogte van het kappen van de bomen. De afgelopen week zijn door direct omwonenden geen vragen gesteld. Men heeft op het kappen van de bomen niet gereageerd.

3. In hoeverre heeft communicatie met omwonenden plaatsgevonden? Is de wethouder bereid om alles op alles te zetten om de huidige bewoners het groene uitzicht, van dezelfde kwaliteit als voorheen, terug te geven?

Zie het antwoord op vraag 2.

Aanvullende vraag de heer Van Heuven (PvdD): Voorzitter, wat kan de wethouder betekenen voor burgers die hun bomen zijn kwijtgeraakt en die nu niet meer kunnen uitkijken op de oude, groene bomen waarop zij altijd hebben uitgekeken?

Wij proberen samen met de projectontwikkelaars een mooie bomenwijk te ontwikkelen. Wij doen dat via het terugplaatsen van veel planten en bomen. Daarbij is gedacht aan een zichtlijn. Die heeft deel uitgemaakt van een totale visie. Sommige mensen zijn daarmee meer gebaat dan anderen. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij iets moois maken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] AD 11-09-18, Ontwikkelaar kapt in Vleuten tientallen bomen voor zicht op sloot; omwonenden verrast. https://www.ad.nl/utrecht/ontwikkelaar-kapt-in-vleuten-tientallen-bomen-voor-zicht-op-sloot-omwonenden-verrast~a75ddc2