Monde­linge vragen Onderzoek invoering ja/ja stickers voor recla­me­folders


Indiendatum: 11 mei 2017

Mondelinge vragen 4, 11 mei 2017

Op 30 juni 2016 is door de raad een motie aangenomen die het college verzoekt actief te onderzoeken of de invoering van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk juridisch mogelijk is, en zo ja, een plan van aanpak voor de invoering hiervan te maken.

In de commissiebrief over de voortgang hiervan, die we op 7 november vorig jaar ontvingen, schreef het college dat er op dat moment onderzocht werd in hoeverre het wijzigen van de APV voldoende zou zijn om het opt-in systeem juridisch te borgen. Ambtelijk navraag wees ons uit dat dit onderzoek inmiddels is afgerond.

Daarom hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 de volgende vragen:

1. Hoe staat het met het onderzoek naar de juridische aspecten van het invoeren van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in Utrecht?

2. Kan het college alvast iets vertellen over de uitkomsten van dit onderzoek?

3. Los van het afwachten op wat “de branche in Amsterdam doet”, wat heeft het college nog meer onderzocht om te beoordelen of invoering van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in Utrecht juridisch mogelijk is?

4. Zijn er behalve het wijzigen van artikel 2:7 van de APV nog andere juridische belemmeringen die het invoeren van een opt-in systeem in Utrecht op dit moment verhinderen?

5. Wanneer kan de raad de volledige onderzoeksuitkomsten tegemoet zien?

6. Heeft het college al overleg gevoerd met bedrijven en vertegenwoordigende organisaties over de invoering van de ja-ja sticker en een mogelijk uitfaseringstraject?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks
Matthijs Sienot, D66

Indiendatum: 11 mei 2017
Antwoorddatum: 11 mei 2017

Mondelinge vragen 4, 11 mei 2017

Op 30 juni 2016 is door de raad een motie aangenomen die het college verzoekt actief te onderzoeken of de invoering van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk juridisch mogelijk is, en zo ja, een plan van aanpak voor de invoering hiervan te maken.

In de commissiebrief over de voortgang hiervan, die we op 7 november vorig jaar ontvingen, schreef het college dat er op dat moment onderzocht werd in hoeverre het wijzigen van de APV voldoende zou zijn om het opt-in systeem juridisch te borgen. Ambtelijk navraag wees ons uit dat dit onderzoek inmiddels is afgerond.

Daarom hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 de volgende vragen:

1. Hoe staat het met het onderzoek naar de juridische aspecten van het invoeren van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in Utrecht?

In het land zijn zowel belanghebbende partijen als gemeenten bezig met het invoeren van een opt-insysteem. De gemeenten hebben een principebesluit genomen. Zoals ik op 8 december jl. bij het beantwoorden van vragen al heb aangegeven, is het de verwachting dat de branche tegen het besluit juridische stappen zet. Dat is inderdaad gebeurd. De landelijke reclamebranche is een bodemprocedure tegen de gemeente Amsterdam begonnen over de rechtmatigheid van een opt-insysteem en over een eventuele schadevergoeding van Amsterdam aan belanghebbenden. Dat is een uitgebreide dagvaarding die ingaat op meer dan alleen de rechtmatigheid van een opt-insysteem. Om door te gaan met het opt-insysteem moet Amsterdam reageren op alle punten van bezwaar van de reclamebranche. Het college heeft de raadsvoordracht voor de invoering van het opt-insysteem op het laatste moment van de agenda gehaald. In principe wil men het besluit nemen, maar omdat er een procedure loopt, is er nog geen raadsbesluit genomen. Het voornemen is onveranderd, maar men wil eerst de uitkomst van de rechtszaak afwachten voordat een definitief besluit wordt genomen.

Amsterdam heeft inmiddels via een nota van antwoord op de dagvaarding gereageerd. De advocaten van Amsterdam verwachten in het najaar van 2017 de zitting en de uitspraak hierover. Tot die tijd blijft de rechtmatigheid van het opt-insysteem onzeker.
Het antwoord op de vragen 1 en 2. In Utrecht is de analyse inmiddels afgerond. Er worden vraagtekens gezet bij de juridische haalbaarheid, mede op grond van de lopende procedure. Het ontbreekt nog aan jurisprudentie of aan heldere regels. Gezien het aanvechten is de rechtmatigheid onzeker. Met het opt-insysteem neemt de gemeente deel aan het economische verkeer met het oog op afvalpreventie. In hoeverre dit een legitieme reden is om aan het economische verkeer deel te nemen, is een van de dingen die in de rechtszaak in Amsterdam voorligt.

2. Kan het college alvast iets vertellen over de uitkomsten van dit onderzoek?

3. Los van het afwachten op wat “de branche in Amsterdam doet”, wat heeft het college nog meer onderzocht om te beoordelen of invoering van een opt-in systeem voor reclamedrukwerk in Utrecht juridisch mogelijk is?

Het antwoord op vraag 3. Door de onzekerheid over de haalbaarheid van een opt-insysteem is over de kwestie actief met de gemeente Amsterdam ambtelijke samenwerking gezocht. Indien het invoeren van een opt-insysteem juridisch mogelijk is, zal conform het dictum van motie 137 (2016) in overleg met ondernemers snel een plan van aanpak worden gemaakt voor de eventuele invoering van het systeem in Utrecht, waarbij ook de punten worden meegenomen die in het dictum van de genoemde motie staan over de verwachtingen van de economische- en milieueffecten van het opt-insysteem in Utrecht.

4. Zijn er behalve het wijzigen van artikel 2:7 van de APV nog andere juridische belemmeringen die het invoeren van een opt-in systeem in Utrecht op dit moment verhinderen?

Het antwoord op vraag 4. De APV zal door de raad moeten worden aangepast. Hetzelfde heb ik al eerder aangegeven. Dat was een juridische belemmering, maar daarover gaat uiteraard de raad. Er zijn nog meer punten, zoals de schadeloosstelling en het risico daarop. Ik heb die zojuist genoemd.

5. Wanneer kan de raad de volledige onderzoeksuitkomsten tegemoet zien?

Het antwoord op vraag 5. Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen, maar in de brief die ik de raad eerder heb gestuurd, staat dat ik de raad medio 2017 een brief stuur. Die kan ik uiteraard sturen. Die zal ongeveer dezelfde teksten bevatten die ik nu heb aangegeven, echter wellicht met meer details.

6. Heeft het college al overleg gevoerd met bedrijven en vertegenwoordigende organisaties over de invoering van de ja-ja sticker en een mogelijk uitfaseringstraject?

Het antwoord op vraag 6. Bij de rechtszaak in Amsterdam zijn alle grote partijen uit de reclamebranche betrokken. Die opereren ook in Utrecht. De branche is op dit moment tegen invoering.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks
Matthijs Sienot, D66

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Embargo Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Mondelinge vragen Hand in hand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer