Monde­linge vragen Onwen­se­lijke sala­fis­tische instel­lingen


“Kinderen op salafistische moskeescholen krijgen te horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid.”, is te lezen in het NRC 10 september jl. Voor Utrecht helaas niet helemaal onbekende uitspraken. Zo bleek eerder uit onderzoek naar de buitenschoolse lessen van AlFitrah dat er ook voor hun leerlingen grote zorgen zijn dat zij vervreemd raken van de Nederlandse samenleving, met alle gevolgen van dien.

Nieuwsuur en NRC identificeerden minstens 50 onderwijsplekken die (zeer) salafistisch zijn of er sterk door worden beïnvloed, waarvan Utrecht de bedenkelijke tweede plek inneemt met 5 instellingen.

Voor bovengenoemde partijen is het belangrijk dat Utrechtse kinderen onderwijs krijgen (ook als het buitenschools is) dat aansluit op de democratische en open samenleving die we in Utrecht hebben en willen behouden. Elke vorm van onderwijs dat zich tegen onze democratische samenleving keert of tegen art. 1 van de Grondwet, kan niet worden geaccepteerd.

Daarom hebben bovengenoemde partijen de volgende vragen:

1 Om welke 5 instellingen in Utrecht gaat het? En is het college het eens met het NRC dat deze 5 instellingen een zeer strenge salafistische leer doceren?

2 Zijn dit de enige 5 instellingen in Utrecht of zijn er nog meer instellingen bekend bij het college?

3 Zijn er ook andere, niet salafistische, instellingen in Utrecht, die intolerantie doceren tijdens buitenschoolse lessen?

4 Is het college het met de fracties eens dat het bestaan van deze instellingen zeer onwenselijk is in Utrecht, vanwege het feit dat zij intolerantie creëren en kinderen stimuleren zich af te keren van de Utrechtse samenleving en/of bewoners van onze stad Zo nee, waarom niet?

5 Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) zegt in een reactie in het NRC dat andere islamitische geestelijken bang zijn voor intimidatie door salafisten en dat moskeebesturen soms onder druk worden gezet om mensen die kritiek hebben op de salafistische leer, uit de moskee te weren. Is bekend of dit in Utrecht ook gebeurt? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om hier tegen op te treden?

6 Daarnaast wacht de gemeenteraad al enige tijd op de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar AlFitrah. We begrepen dat de uitkomsten van het onderzoek al bij het college bekend zijn. Klopt dit? En is het college het eens met bovengenoemde partijen dat dit onderzoek zo snel mogelijk met de gemeenteraad gedeeld kan en moet worden?

De volgende vragen zouden ook schriftelijk beantwoord kunnen worden:

7 Welke mogelijkheden ziet het college om hierop in te grijpen en welke instrumenten zet het college nu al in om het hen zo moeilijk mogelijk te maken? En zijn er instrumenten of mogelijkheden die het college mist? Zo ja, welke?

8 Krijgen deze instellingen op dit moment enige vorm van subsidie of ondersteuning van de gemeente? Is het college het met de fracties eens dat deze instellingen op geen enkele manier door de gemeente middellijk gesteund zouden moeten worden, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies?

9 Zet het college het drieluik aan maatregelen van ‘Utrecht zijn we samen’ in richting deze instellingen en op welke manier?

Queeny Rajkowski, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Heleen de Boer, GroenLinks
Lars Roodenburg, D66
Bulent Isik, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Henk van Deun, PVV
Kenneth de Boer-Kreeft, Stadsbelang Utrecht
Sander van Waveren, CDA