Monde­linge vragen Verkeers­vei­ligheid en bomenkap Donaudreef


Indiendatum: 12 sep. 2019

Mondelinge vragen 9, 12 september 2019

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Donaudreef een punt van zorg, met name snelheidsovertredingen van automobilisten veroorzaken een probleem. Gelukkig wordt dit ook door de gemeente erkend, er is een plan en daarover werd afgelopen dinsdag een inloopavond georganiseerd.

Volgens bewoners dragen de nu voorgestelde maatregelen echter niet bij aan een oplossing, sterker nog: ze leiden tot een meer verkeersonveilige situatie voor fietsers, en daarbij gaat het ten koste van 17 bomen. Het invoegen van een middenberm op één locatie lost niet het probleem op dat er direct vanaf het begin van de straat al veel te hard gereden wordt. Ook moeten fietsers één rijbaan gaan delen met hard rijdende auto’s. Dit is geen oplossing voor het probleem dat automobilisten zich niet houden aan de snelheidslimiet van 50 km/uur. Communicatie, verkeersdrempels over de hele lengte van de weg, het verhogen van de drempel bij de bushalte en een zebrapad daar zijn betere oplossingen. En zo kunnen de 17 bomen blijven staan. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom is gekozen om op één locatie de straat anders in te richten, terwijl over de gehele lengte van de straat ervaren wordt dat er te hard gereden wordt? Deelt het college de zorgen van bewoners dat het probleem aan het begin van de straat (tussen Moezeldreef en Anna van Burendreef) hiermee niet opgelost wordt?

2. Waarom is, in plaats van een middenberm en bomenkap, niet gekozen voor de aanleg van twee verkeersdrempels bij het begin en het midden van de Donaudreef?

3. Wat zou ongeveer het verschil in kosten zijn tussen de nu voorgestelde plannen (middenberm, bomenkap, bomencompensatie), en de aanleg van twee verkeersdrempels en een zebrapad bij de bushalte?

4. Bewoners geven aan dat het probleem voor een deel ook wordt veroorzaakt door onwetendheid: automobilisten denken dat ze 70 mogen terwijl de maximumsnelheid 50 km/uur is. Is het college bereid om op korte termijn 50 km/uur borden en een smiley-bord bij de Donaudreef te plaatsen?

5. Is het college bereid om de verleende velvergunning voor 10 bomen (de overige zijn niet vergunningplichtig) niet te gebruiken en alle bomen te laten staan, omdat er alternatieven zijn voor de voorgestelde maatregel en bomenkap dus niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 sep. 2019
Antwoorddatum: 12 sep. 2019

Mondelinge vragen 9, 12 september 2019

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Donaudreef een punt van zorg, met name snelheidsovertredingen van automobilisten veroorzaken een probleem. Gelukkig wordt dit ook door de gemeente erkend, er is een plan en daarover werd afgelopen dinsdag een inloopavond georganiseerd.

Volgens bewoners dragen de nu voorgestelde maatregelen echter niet bij aan een oplossing, sterker nog: ze leiden tot een meer verkeersonveilige situatie voor fietsers, en daarbij gaat het ten koste van 17 bomen. Het invoegen van een middenberm op één locatie lost niet het probleem op dat er direct vanaf het begin van de straat al veel te hard gereden wordt. Ook moeten fietsers één rijbaan gaan delen met hard rijdende auto’s. Dit is geen oplossing voor het probleem dat automobilisten zich niet houden aan de snelheidslimiet van 50 km/uur. Communicatie, verkeersdrempels over de hele lengte van de weg, het verhogen van de drempel bij de bushalte en een zebrapad daar zijn betere oplossingen. En zo kunnen de 17 bomen blijven staan. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom is gekozen om op één locatie de straat anders in te richten, terwijl over de gehele lengte van de straat ervaren wordt dat er te hard gereden wordt? Deelt het college de zorgen van bewoners dat het probleem aan het begin van de straat (tussen Moezeldreef en Anna van Burendreef) hiermee niet opgelost wordt?

Bij de bouw van de woningen in het Mariakwartier - een deel van de Donaudreef, het dichtst bij het station - is het eerste deel van de Donaudreef al aangepast. Daarna kwamen er reacties uit de buurt over te hard rijden en geluidsoverlast. Er is gezocht naar aanvullende middelen om extra maatregelen te kunnen nemen. De raad heeft daarmee ingestemd. Nu kan ook het project voor de oversteek bij de bushalte worden aangepakt. Naar aanleiding van de inloopavond die is gehouden op dinsdag 10 september jl. gaan wij in gesprek met een vertegenwoordiger van de buurt om te onderzoeken of verbeteringen mogelijk zijn.

2. Waarom is, in plaats van een middenberm en bomenkap, niet gekozen voor de aanleg van twee verkeersdrempels bij het begin en het midden van de Donaudreef?

Om de verkeersveiligheid te vergroten, hebben wij ervoor gekozen om de lange, rechte lijn van de Donaudreef te doorbreken door de as van de weg te verleggen in combinatie met een busplateau. De Kronosdreef is een oversteekplaats voor wijkbewoners. Het huidige ontwerp met een middenberm en zebrapad voorziet in een betere en daardoor veiliger oversteek voor voetgangers omdat nu niet langer twee rijstroken hoeven te worden overgestoken. Drempels leiden tot bovenmatige hinder voor busreizigers en ook voor de nood- en hulpdiensten. Ook in de huidige situatie delen fietsers de rijbaan met auto's. Daaraan verandert in dit ontwerp niets.

3. Wat zou ongeveer het verschil in kosten zijn tussen de nu voorgestelde plannen (middenberm, bomenkap, bomencompensatie), en de aanleg van twee verkeersdrempels en een zebrapad bij de bushalte?

Ik kan dat niet precies aangeven. Wij weten dat de aanleg van twee verkeersdrempels goedkoper is dan de nu voorgestelde plannen.

4. Bewoners geven aan dat het probleem voor een deel ook wordt veroorzaakt door onwetendheid: automobilisten denken dat ze 70 mogen terwijl de maximumsnelheid 50 km/uur is. Is het college bereid om op korte termijn 50 km/uur borden en een smiley-bord bij de Donaudreef te plaatsen?

Wij zoeken de oplossing in een veiliger herinrichting. Op termijn moet deze dreef een 30 km-inrichting krijgen. Het ontwerp anticipeert daarop. Overal binnen de bebouwde kom geldt 50 km/u tenzij anders is aangegeven. Wij zullen de voor- en nadelen van het plaatsen van een smileybord afwegen en daarover vervolgens een besluit nemen. Smileys werken voor oplettende burgers goed, maar sommige burgers voelen zich erdoor aangemoedigd om de andere kant van het bord te zien. Wij moeten dit punt goed bekijken zodat wij weten wat ter plekke de cultuur is.

5. Is het college bereid om de verleende velvergunning voor 10 bomen (de overige zijn niet vergunningplichtig) niet te gebruiken en alle bomen te laten staan, omdat er alternatieven zijn voor de voorgestelde maatregel en bomenkap dus niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden het verantwoord om de tien bomen te vellen. De bomen taan in de verharding waar zij wortelproblemen veroorzaken. Het verplanten van de bomen is niet wenselijk gezien de specifieke eigenschappen van de bomen. Ze hebben een matige conditie. Ook zijn boomziekten geconstateerd. Wij zullen alle bomen in de directe omgeving compenseren door 17 verplantingen. Tien vallen onder de kapvergunning. De overige zeven niet. Die komen in de groenstrook bij de Kronosdreef.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren