Monde­linge vragen Verkeers­vei­ligheid en bomenkap Donaudreef


Al jaren is de verkeersveiligheid op de Donaudreef een punt van zorg, met name snelheidsovertredingen van automobilisten veroorzaken een probleem. Gelukkig wordt dit ook door de gemeente erkend, er is een plan en daarover werd afgelopen dinsdag een inloopavond georganiseerd.

Volgens bewoners dragen de nu voorgestelde maatregelen echter niet bij aan een oplossing, sterker nog: ze leiden tot een meer verkeersonveilige situatie voor fietsers, en daarbij gaat het ten koste van 17 bomen. Het invoegen van een middenberm op één locatie lost niet het probleem op dat er direct vanaf het begin van de straat al veel te hard gereden wordt. Ook moeten fietsers één rijbaan gaan delen met hard rijdende auto’s. Dit is geen oplossing voor het probleem dat automobilisten zich niet houden aan de snelheidslimiet van 50 km/uur. Communicatie, verkeersdrempels over de hele lengte van de weg, het verhogen van de drempel bij de bushalte en een zebrapad daar zijn betere oplossingen. En zo kunnen de 17 bomen blijven staan. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom is gekozen om op één locatie de straat anders in te richten, terwijl over de gehele lengte van de straat ervaren wordt dat er te hard gereden wordt? Deelt het college de zorgen van bewoners dat het probleem aan het begin van de straat (tussen Moezeldreef en Anna van Burendreef) hiermee niet opgelost wordt?

2. Waarom is, in plaats van een middenberm en bomenkap, niet gekozen voor de aanleg van twee verkeersdrempels bij het begin en het midden van de Donaudreef?

3. Wat zou ongeveer het verschil in kosten zijn tussen de nu voorgestelde plannen (middenberm, bomenkap, bomencompensatie), en de aanleg van twee verkeersdrempels en een zebrapad bij de bushalte?

4. Bewoners geven aan dat het probleem voor een deel ook wordt veroorzaakt door onwetendheid: automobilisten denken dat ze 70 mogen terwijl de maximumsnelheid 50 km/uur is. Is het college bereid om op korte termijn 50 km/uur borden en een smiley-bord bij de Donaudreef te plaatsen?

5. Is het college bereid om de verleende velvergunning voor 10 bomen (de overige zijn niet vergunningplichtig) niet te gebruiken en alle bomen te laten staan, omdat er alternatieven zijn voor de voorgestelde maatregel en bomenkap dus niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?