Monde­linge vragen Open­stelling wandelpad Zuiderpark Haar­zuilens


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 8, 18 november 2021

In deze raad hebben partijen als de Partij voor de Dieren al vaak aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de golfclub in Haarzuilens. Een uitbreiding ten koste van honderden monumentale bomen en ten koste van het leefgebied van vele dieren. Het Zuiderpark is een integraal onderdeel van het door de wet beschermd dorpsgezicht Haarzuilens. De uitbreiding wordt nog steeds doorgezet en inmiddels zijn de uitleggebieden van de golfbaan in gebruik.

Bij de plannen en het toestaan van uitbreiding van de golfclub is afgesproken hieraan de voorwaarde te verbinden om in het Zuiderpark een wandelroute publiek toegankelijk te maken en om de Haarlaan toegankelijk te maken als fietsroute.

De werkgroep Odenvelt tot den Ham wees de gemeenteraadsleden er onlangs op dat aan deze voorwaarden nog steeds niet wordt voldaan.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Op welke manier zijn deze voorwaarden juridisch vastgelegd?

2. Wat heeft het college al gedaan en wat kan het college nog gaan doen om te zorgen dat de golfclub zich aan de afgesproken voorwaarden houdt?

3. Kan het college toezeggen op korte termijn met de golfclub in gesprek te gaan en hen vragen het wandelpad en de Haarlaan zoals afgesproken alsnog per direct open te stellen?

4. Er zijn ongeveer 800 bomen gekapt. Is de compensatie daarvan inmiddels gerealiseerd, hoe en waar?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 18 nov. 2021
Antwoorddatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 8, 18 november 2021

In deze raad hebben partijen als de Partij voor de Dieren al vaak aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de golfclub in Haarzuilens. Een uitbreiding ten koste van honderden monumentale bomen en ten koste van het leefgebied van vele dieren. Het Zuiderpark is een integraal onderdeel van het door de wet beschermd dorpsgezicht Haarzuilens. De uitbreiding wordt nog steeds doorgezet en inmiddels zijn de uitleggebieden van de golfbaan in gebruik.

Bij de plannen en het toestaan van uitbreiding van de golfclub is afgesproken hieraan de voorwaarde te verbinden om in het Zuiderpark een wandelroute publiek toegankelijk te maken en om de Haarlaan toegankelijk te maken als fietsroute.

De werkgroep Odenvelt tot den Ham wees de gemeenteraadsleden er onlangs op dat aan deze voorwaarden nog steeds niet wordt voldaan.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Op welke manier zijn deze voorwaarden juridisch vastgelegd?

2. Wat heeft het college al gedaan en wat kan het college nog gaan doen om te zorgen dat de golfclub zich aan de afgesproken voorwaarden houdt?

3. Kan het college toezeggen op korte termijn met de golfclub in gesprek te gaan en hen vragen het wandelpad en de Haarlaan zoals afgesproken alsnog per direct open te stellen?

4. Er zijn ongeveer 800 bomen gekapt. Is de compensatie daarvan inmiddels gerealiseerd, hoe en waar?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Erwin Virginia, GroenLinks

De afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst met de golfclub, Natuurmonumenten en de gemeente. Daarin staan de afspraken over de openstelling van het wandelpad en de Haarlaan alsmede de boscompensatie. Op 9 september jl. hebben wij met de golfclub en Natuurmonumenten een schouw gehouden en zijn nadere afspraken gemaakt over de openstelling van het wandelpad en de Haarlaan. Die waren afhankelijk van de realisatie van de golfbaan. De golfbaan is deze zomer gereedgekomen. De golfclub heeft toegezegd dit jaar rond de jaarwisseling het wandelpad en de Haarlaan open te stellen. Daartoe is nog wel bebording nodig; die is besteld. Bebording is nodig voor de veiligheid van het wandelen over de golfbaan. Het wandelen over een golfbaan is niet zonder risico. Dat moet goed geregeld zijn. Denk aan de golfballen die je om de oren kunnen vliegen.
Wij zijn met de golfclub in gesprek. In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat de 8,15 ha bos moet worden gecompenseerd. Dat is meer dan de provincie in eerste instantie heeft afgesproken. Na overeenstemming met de provincie, gemeente en Natuurmonumenten is besloten om 5,75 ha boscompensatie uit te voeren op het landgoed in Scherpenzeel. Deze boscompensatie is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd en is gecontroleerd door adviesbureau Buiting Advies. De compensatie van de overige 2,4 ha vindt plaats in het Zuiderpark en is al voor 80% aangeplant.