Monde­linge vragen Opvang asiel­zoekers puilt uit door tekort woningen


Indiendatum: 2 apr. 2015

Mondelinge vragen 3, 2 april 2015

Gisteren berichtte de Volkskrant dat de opvang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning uitpuilt door een tekort aan woningen. Utrecht staat op de 4e plaats van gemeenten met de grootste achterstand in de huisvesting van statushouders. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen rondom het huisvesten van deze groep. Enige tijd geleden heeft de wethouder in de RIA aangegeven druk bezig te zijn om dit probleem samen met de woningcorporaties aan te pakken en goede afspraken te maken.

Al langer krijgen onze fracties signalen dat het niet goed gaat. Volgens de huisvestingswet moeten deze mensen gehuisvest worden. We hebben begrepen dat de taakstelling voor 2014 niet gehaald is en dat er te weinig woningen zijn, waardoor de taakstelling voor 2015 nu nóg veel hoger ligt. De taakstelling voor 2014 was 350; voor 2015 is dit opgelopen naar 750. Dit baart ons zorgen.

Daarom heeft de PvdA, samen met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66, de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennisgenomen van de inhoud van het bovengenoemde artikel in de Volkskrant? Zo ja wat vindt de wethouder hiervan?

2. Klopt het dat de taakstelling voor 2014 niet gehaald is? Zo ja, wat is de reden hiervan? Hoe gaat het college deze achterstand inlopen?

3. Hoe staat het met de toezegging van de wethouder dat hij met de woningcorporaties om de tafel zou gaan om concrete afspraken te maken over de huisvesting van statushouders? Wat is hiervan de uitkomst?

4. Wat zijn concrete stappen en creatieve oplossingen van de wethouder om statushouders te huisvesten en binnen welke termijn verwacht de wethouders de gewenste resultaten?

5. Welke aanvullende afspraken gaat het college met corporaties maken zodat er meer woningen beschikbaar worden gesteld om de vluchtelingen met verblijfsvergunning te kunnen huisvesten?

6. Voor het terugdringen van het tekort aan woningen hebben Provincie Utrecht en het Rijk ook een belangrijke rol. Ze zijn afwachtend. Hoe gaat de wethouder de Provincie en het Rijk zover krijgen dat zij mee moeten werken om het tekort terug te dringen?

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Groenlinks
D66

Indiendatum: 2 apr. 2015
Antwoorddatum: 2 apr. 2015

Gisteren berichtte de Volkskrant dat de opvang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning uitpuilt door een tekort aan woningen. Utrecht staat op de 4e plaats van gemeenten met de grootste achterstand in de huisvesting van statushouders. De fracties van de PvdA, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen rondom het huisvesten van deze groep. Enige tijd geleden heeft de wethouder in de RIA aangegeven druk bezig te zijn om dit probleem samen met de woningcorporaties aan te pakken en goede afspraken te maken.

Al langer krijgen onze fracties signalen dat het niet goed gaat. Volgens de huisvestingswet moeten deze mensen gehuisvest worden. We hebben begrepen dat de taakstelling voor 2014 niet gehaald is en dat er te weinig woningen zijn, waardoor de taakstelling voor 2015 nu nóg veel hoger ligt. De taakstelling voor 2014 was 350; voor 2015 is dit opgelopen naar 750. Dit baart ons zorgen.

Daarom heeft de PvdA, samen met de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66, de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennisgenomen van de inhoud van het bovengenoemde artikel in de Volkskrant? Zo ja wat vindt de wethouder hiervan?

Antwoord: Ja, en we vinden de situatie zorgelijk

2. Klopt het dat de taakstelling voor 2014 niet gehaald is? Zo ja, wat is de reden hiervan? Hoe gaat het college deze achterstand inlopen?

Antwoord: Dit klopt. Met de beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw Podt heeft de gemeente al veel info gegeven. In 2014 was de taakstelling fors hoger dan het jaar ervoor. Het college was hier niet op ingesteld. De achterstand werd mede veroorzaakt doordat van veel statushouders de papieren niet op orde waren. Het college heeft extra mankracht ingeschakeld. Er is overleg met Vluchtelingenwerk Nederland en het COA. Er is extra woonruimte ingeschakeld.

3. Hoe staat het met de toezegging van de wethouder dat hij met de woningcorporaties om de tafel zou gaan om concrete afspraken te maken over de huisvesting van statushouders? Wat is hiervan de uitkomst?

Antwoord: Binnen de gemeente gaat de wethouder inventariseren samen met woningcorporaties om te kijken wat er mogelijk is voor statushouders en andere kwetsbare groepen. Dit gebeurt ook buiten de corporaties.

4. Wat zijn concrete stappen en creatieve oplossingen van de wethouder om statushouders te huisvesten en binnen welke termijn verwacht de wethouders de gewenste resultaten?

Antwoord: De wethouder gaat mogelijkheden inventariseren om binnen en buiten de woningbouwcorporaties te kijken. Hij gaat binnen het Utrechts aanbod kijken wat er mogelijk is. Makkelijk is dit niet.

5. Welke aanvullende afspraken gaat het college met corporaties maken zodat er meer woningen beschikbaar worden gesteld om de vluchtelingen met verblijfsvergunning te kunnen huisvesten?

Antwoord: Het college gaat binnenkort met corporaties in overleg over het jaar 2016. De status van statushouders komt ook aan de orde. Woningen die aan hen ter beschikking worden gesteld gaan wel ten koste van reguliere woningzoekenden. Er is wellicht een optie om mensen te huisvesten buiten het bestaande aanbod.

6. Voor het terugdringen van het tekort aan woningen hebben Provincie Utrecht en het Rijk ook een belangrijke rol. Ze zijn afwachtend. Hoe gaat de wethouder de Provincie en het Rijk zover krijgen dat zij mee moeten werken om het tekort terug te dringen?

Antwoord: het Rijk legt een taakstelling op aan de gemeente. Er is een platform ingesteld, waar de gemeente een aantal keren mee gesproken heeft.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Groenlinks
D66