Monde­linge vragen over parkeren weiland in broed­seizoen


Indiendatum: 10 apr. 2014

Mondelinge vragen over parkeren weiland in broedseizoen

Op 3 april 2013 diende ik schriftelijke vragen 49/2013 in over illegaal parkeren in het weiland bij boerderij Mereveld tijdens het broedseizoen. Het ging daarbij om de zogeheten evenement ‘Vers Alert’. Op 8 april 2014 werd opnieuw - in het broedseizoen – in de weilanden geparkeerd voor een presentatie van deze jaargang van Vers Alert. Hierover is de politie ingeseind.

Vragen:
1. Is het college op de hoogte van de situatie die zich op 8 april 2014 heeft voorgedaan?
2. Is dit parkeren in nog altijd in strijd met de geldende bestemming, of is dit een situatie die het gevolg is van amendement 56/2013, waarin ‘Groen parkeren’ mogelijk werd gemaakt?
3. Indien dit de invulling is als gevolg van de bij amendement 56/2013 geregelde bestemmingswijziging, vindt het college dit dan een wenselijke uitwerking?
4. Indien de situatie op 8 april 2014 strijdig is met het bestemmingsplan, wat gaat in dat geval de reactie zijn richting de horecaondernemer, die al eerder door het college is aangesproken op dit gedrag?
5. Is er ooit sprake geweest van het opleggen van een preventieve last onder dwangsom, zoals door het college in antwoord op mijn vragen vorig jaar stelde?
6. Zo ja, wat hield die in en wat heeft dat voor gevolgen mocht de strijdigheid met het bestemmingsplan nog altijd bestaan?

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks

Indiendatum: 10 apr. 2014
Antwoorddatum: 10 apr. 2014

Mondelinge vragen over parkeren weiland in broedseizoen

Op 3 april 2013 diende ik schriftelijke vragen (49/2013) in over illegaal parkeren in het weiland bij boerderij Mereveld tijdens het broedseizoen. Het ging daarbij om de zogeheten evenement ‘Vers Alert’.
Op 8 april 2014 werd opnieuw - in het broedseizoen – in de weilanden geparkeerd voor een presentatie van deze jaargang van Vers Alert. Hierover is de politie ingeseind.

Vragen:
1. Is het college op de hoogte van de situatie die zich op 8 april 2014 heeft voorgedaan?

Wij zijn inmiddels op de hoogte van de situatie die zich op 8 april 2014 heeft voorgedaan. Ik laat het in het midden of dat dankzij de gestelde vragen is.

2. Is dit parkeren in nog altijd in strijd met de geldende bestemming, of is dit een situatie die het gevolg is van amendement 56/2013, waarin ‘Groen parkeren’ mogelijk werd gemaakt?

Het genoemde parkeren is niet langer in strijd met het geldende bestemmingsplan. Wij hebben naar aanleiding van de motie het bestemmingsplan aan de wens van een meerderheid van de raad aangepast. Zes weken nadat een bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd, treedt die in werking. Dat is inmiddels gebeurd. Het bestemmingsplan ligt overigens inmiddels wél bij de Raad van State. Er is beroep tegen aangetekend, juist vanwege de mogelijkheid van het parkeren in het groen. Dat beroep bij de Raad van State heeft echter geen opschortende werking.

3. Indien dit de invulling is als gevolg van de bij amendement 56/2013 geregelde bestemmingswijziging, vindt het college dit dan een wenselijke uitwerking?

Zoals bekend, vindt het college het überhaupt niet wenselijk om in het groen te parkeren. Desalniettemin is een en ander niet in overeenstemming met de overwegingen die de raad in de genoemde motie heeft gegeven. Het is aan de ondernemer om het in de motie gevraagde werkelijk te realiseren. Men kan zich voorstellen dat de ondernemer deze investeringen nog niet doet omdat de zaak bij de Raad van State aanhangig is gemaakt. Wij zullen de ondernemer er echter wel degelijk op aanspreken. Hij moet alles inpassen volgens de overwegingen van de motie, dus niet op de manier waarop het nu gaat.

4. Indien de situatie op 8 april 2014 strijdig is met het bestemmingsplan, wat gaat in dat geval de reactie zijn richting de horecaondernemer, die al eerder door het college is aangesproken op dit gedrag?

Echter, in het geval van de handhaving, in dit geval vanwege het broedseizoen volgens de Flora- en faunawet, zijn wij niet degenen die kunnen handhaven. Dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen de Dienst Regelingen.

5. Is er ooit sprake geweest van het opleggen van een preventieve last onder dwangsom, zoals door het college in antwoord op mijn vragen vorig jaar stelde?

Zie 4

6. Zo ja, wat hield die in en wat heeft dat voor gevolgen mocht de strijdigheid met het bestemmingsplan nog altijd bestaan?

Er is dus geen sprake van een situatie die strijdig is met het bestemmingsplan. Ooit is er sprake geweest van een dwangsom, maar dat ging over een andere kwestie.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks