Monde­linge vragen PGB-tarieven Stichting de Grasboom


Indiendatum: 25 jun. 2020

Mondelinge vragen 9, 25 juni 2020

5 maart 2020 zijn er mondelinge vragen gesteld met betrekking tot de daling van het WMO-tarief ‘Beschermd Wonen’ en de onvoorziene gevolgen daarvan voor de zorgpraktijk van Stichting de Grasboom.

Stichting de Grasboom gaf destijds aan dat door de nieuwe zogenaamde ‘reële tarieven’ die het college heeft vastgesteld hun zorgbudget met ongeveer 1/3e daalt. Inmiddels zijn bij de Stichting de eerste nieuwe PGB-beschikkingen binnengekomen en blijkt dat in sommige gevallen de terugval 50% of meer is. Hierdoor wordt het onmogelijk voldoende zorg te bieden en zal de Stichting binnen 1 of 2 jaar door de reserves heen zijn en moeten worden opgedoekt.

In beantwoording op de vragen van 5 maart 2020 gaf de wethouder aan bereid te zijn gezamenlijk een actieve vinger aan de pols te houden mb.t. de onvoorziene effecten van de nieuwe PGB-tarieven. Tevens gaf de wethouder aan bereid te zijn om naar een oplossing als ‘maatlonen’ te kijken om het gat tussen de nieuwe en oude PGB-tarieven te compenseren. Nu er nieuwe informatie aan het licht is gekomen over de ongewenste effecten van deze nieuwe tarieven en de urgentie van deze kwestie, zouden SP, GroenLinks, PvdD en CDA graag willen weten wat de voortgang is van deze ‘actieve vinger aan de pols’ en of er al uitzicht is op een passende oplossing. We hebben we de volgende vragen voor de wethouder:

1. Kan de wethouder een update geven van de voortgang van de dialoog tussen Stichting de Grasboom en de gemeente sinds de MV van 5 maart 2020?

2. Is de wethouder het met de SP, GroenLinks, PvdD en CDA eens dat een mogelijk failliet van Stichting de Grasboom als gevolg van de nieuwe PGB-tarieven zeer ongewenst zou zijn? Zo nee, Waarom niet?

3. Is de wethouder het met de SP, GroenLinks, PvdD en CDA eens dat het vinden van een geschikte oplossing voor Stichting de Grasboom, die ervoor zorgt dat zij hun zorg kunnen blijven leveren zoals in de situatie van vóór de nieuwe PGB-tarieven, van groot belang is?

4. Is de wethouder bereid om (nogmaals) actief te kijken met Stichting de Grasboom om dit probleem op korte termijn op te lossen, gezien de urgentie van de zaak, en de raad hierover voor het zomerreces te informeren?

Wat zijn de stappen die de Gemeente hiervoor gaat ondernemen?

Ruurt Wiegant, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Sander van Waveren, CDA

Indiendatum: 25 jun. 2020
Antwoorddatum: 25 jun. 2020

Mondelinge vragen 9, 25 juni 2020

5 maart 2020 zijn er mondelinge vragen gesteld met betrekking tot de daling van het WMO-tarief ‘Beschermd Wonen’ en de onvoorziene gevolgen daarvan voor de zorgpraktijk van Stichting de Grasboom.

Stichting de Grasboom gaf destijds aan dat door de nieuwe zogenaamde ‘reële tarieven’ die het college heeft vastgesteld hun zorgbudget met ongeveer 1/3e daalt. Inmiddels zijn bij de Stichting de eerste nieuwe PGB-beschikkingen binnengekomen en blijkt dat in sommige gevallen de terugval 50% of meer is. Hierdoor wordt het onmogelijk voldoende zorg te bieden en zal de Stichting binnen 1 of 2 jaar door de reserves heen zijn en moeten worden opgedoekt.

In beantwoording op de vragen van 5 maart 2020 gaf de wethouder aan bereid te zijn gezamenlijk een actieve vinger aan de pols te houden mb.t. de onvoorziene effecten van de nieuwe PGB-tarieven. Tevens gaf de wethouder aan bereid te zijn om naar een oplossing als ‘maatlonen’ te kijken om het gat tussen de nieuwe en oude PGB-tarieven te compenseren. Nu er nieuwe informatie aan het licht is gekomen over de ongewenste effecten van deze nieuwe tarieven en de urgentie van deze kwestie, zouden SP, GroenLinks, PvdD en CDA graag willen weten wat de voortgang is van deze ‘actieve vinger aan de pols’ en of er al uitzicht is op een passende oplossing. We hebben we de volgende vragen voor de wethouder:

1. Kan de wethouder een update geven van de voortgang van de dialoog tussen Stichting de Grasboom en de gemeente sinds de mondelinge vragen van 5 maart 2020?

Om zich een goed beeld te kunnen vormen over het effect van de gewijzigde PGB-tarieven zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van diverse PGB-initiatieven, ook met De Grasboom. Op 4 februari jl. en 18 mei jl. hebben ambtelijke gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van De Grasboom. Deze gesprekken zullen ook de komende tijd doorgaan.

2. Is de wethouder het met de SP, GroenLinks, PvdD en CDA eens dat een mogelijk failliet van Stichting de Grasboom als gevolg van de nieuwe PGB-tarieven zeer ongewenst zou zijn? Zo nee, Waarom niet?

Ja, dat ben ik met u eens. Overigens hebben mij geen signalen bereikt dat De Grasboom aankoerst op een faillissement. Met de terugkoppeling die ik kreeg is er een gedegen gesprek gevoerd over de impact van de hoogte van de tarieven. Wij hebben behoefte aan meer inzicht in de financiële positie en in de huishouding van De Grasboom.

3. Is de wethouder het met de SP, GroenLinks, PvdD en CDA eens dat het vinden van een geschikte oplossing voor Stichting de Grasboom, die ervoor zorgt dat zij hun zorg kunnen blijven leveren zoals in de situatie van vóór de nieuwe PGB-tarieven, van groot belang is?

Het is in de eerste plaats van belang dat budgethouders de ondersteuning kunnen inkopen die nodig is. Om die reden hebben wij vóór het vaststellen van de tarieven voor zowel zorg in natura als voor het PGB onderzoek laten doen naar de zorg die werd geleverd om op die manier de reële kostprijs te kunnen vaststellen. Uit de gesprekken met De Grasboom blijkt dat het bestuur de uitgangspunten van de tariefberekening betwist. Daarover zijn wij constructief met De Grasboom in gesprek. Dat blijven wij doen om daar waar nodig te zoeken naar oplossingen waarbij er, zoals ik aangaf in het vorige antwoord, behoefte is aan onze kant om het gesprek te voeren met inzicht in de financiële situatie van De Grasboom.

4. Is de wethouder bereid om (nogmaals) actief te kijken met Stichting de Grasboom om dit probleem op korte termijn op te lossen, gezien de urgentie van de zaak, en de raad hierover voor het zomerreces te informeren?

Ik ben zeker bereid om te zoeken naar een geschikte oplossing. Wij zijn daar al mee bezig. Om die reden heb ik al eerder een overgangsregeling afgesproken met klanten met een vervolgaanvraag. Op die manier werden zij in staat gesteld om in overleg met hun aanbieders zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Ik zal binnenkort een werkbezoek brengen aan De Grasboom en een ander PGB-initiatief om mij daarover persoonlijk te laten informeren en om meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van de initiatieven. Ik weet niet of gezien de agenda's dit nog vóór het zomerreces plaatsvindt, maar ik zal daar mijn uiterste best voor doen. Het antwoord op vraag 5. Naar aanleiding van de reeds gevoerde gesprekken met verschillende PGB-initiatieven hebben wij een aantal oplossingsrichtingen verkend. Wij zullen die in de komende periode uitwerken. Vermoedelijk zullen die uitmonden in maatwerkoplossingen.

Wat zijn de stappen die de Gemeente hiervoor gaat ondernemen?

Ruurt Wiegant, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Sander van Waveren, CDA