Monde­linge vragen Recreatie in Utrecht


Indiendatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 2, 10 januari 2019

Rond de jaarwisseling is de noordelijke punt van het Rondje Stadseiland een mooie plek om even van de rust te genieten. Kijken naar de langsvarende schepen en genieten van de mooie bomen. Dat hebben de fracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie eind december gedaan. Wij hebben daar met de ondernemer en met buurtbewoners gesproken over het ‘Plan van Aanpak van het Rondje Stadseiland’ en de uitwerking daarvan op deze noordelijke punt.

Op zomerse dagen is het stadsstrand Oog in Al (SOIA) dan een heerlijke plek om even van de fiets af te stappen en van het strand te genieten. De fracties van de ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Student & Starter willen onderzoeken welke andere scenario’s er zijn waarmee het huidige strand niet zal worden gesplitst door een verhard wandelpad en het fietspad gebruik kan maken van de bestaande route over de Kanaalweg enkele tientallen meters ten zuiden van het horeca-paviljoen. We denken dat er dan meer ruimte ontstaat voor groen, recreëren en het voorkomen van het kappen van bomen. Het zal zo beter passen in het in 2017 vastgestelde ‘Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal’.

In de raadsbrief van 14 december wordt niet gerept over de precieze werkzaamheden en de invulling van de noordpunt. Afgelopen maandag 7 januari zijn de werkzaamheden aan de zuidkant van het SOIA-paviljoen begonnen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. We hebben begrepen dat de werkzaamheden in de noordpunt in maart starten, is dat juist?

2. Naar aanleiding van ons bezoek zijn we nog niet volledig overtuigd of het verstandig is om het wandelpad van het rondje stadseiland om de horecalocatie, op het stadsstrand, heen te laten lopen.

Daarnaast blijft er meer ruimte over voor groen en recreatie als het fietspad niet direct langs de horecalocatie loopt, maar 20 meter zuidelijker afbuigt via de reeds bestaande verharde weg.

3. Kunt u daarom de gemeenteraad meerdere scenario’s voor dit stuk van het rondje Stadseiland voorleggen? Zo ja, wanneer kunnen we die verwachten?

4. Zo niet dan komen wij wellicht eind januari met een actuele motie. Bent u bereid deze eventuele motie af te wachten voordat u de werkzaamheden aan het wandelpad start en hierop de planning aan te passen?

Corine van Dun, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 10 jan. 2019
Antwoorddatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 2, 10 januari 2019

Rond de jaarwisseling is de noordelijke punt van het Rondje Stadseiland een mooie plek om even van de rust te genieten. Kijken naar de langsvarende schepen en genieten van de mooie bomen. Dat hebben de fracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie eind december gedaan. Wij hebben daar met de ondernemer en met buurtbewoners gesproken over het ‘Plan van Aanpak van het Rondje Stadseiland’ en de uitwerking daarvan op deze noordelijke punt.

Op zomerse dagen is het stadsstrand Oog in Al (SOIA) dan een heerlijke plek om even van de fiets af te stappen en van het strand te genieten. De fracties van de ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Student & Starter willen onderzoeken welke andere scenario’s er zijn waarmee het huidige strand niet zal worden gesplitst door een verhard wandelpad en het fietspad gebruik kan maken van de bestaande route over de Kanaalweg enkele tientallen meters ten zuiden van het horeca-paviljoen. We denken dat er dan meer ruimte ontstaat voor groen, recreëren en het voorkomen van het kappen van bomen. Het zal zo beter passen in het in 2017 vastgestelde ‘Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal’.

In de raadsbrief van 14 december wordt niet gerept over de precieze werkzaamheden en de invulling van de noordpunt. Afgelopen maandag 7 januari zijn de werkzaamheden aan de zuidkant van het SOIA-paviljoen begonnen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. We hebben begrepen dat de werkzaamheden in de noordpunt in maart starten, is dat juist?

2. Naar aanleiding van ons bezoek zijn we nog niet volledig overtuigd of het verstandig is om het wandelpad van het rondje stadseiland om de horecalocatie, op het stadsstrand, heen te laten lopen.

Voorzitter, het is de tweede keer dat mij vragen worden gesteld over het Rondje Stadseiland. Ook mijn voorganger heeft daar vaak over gesproken. In 2013 is een bestemmingsplan gemaakt. Voor het Rondje Stadseiland is in 201 6 een plan gemaakt. Twee keer is een raadsbesluit genomen waarin het Rondje Stadseiland voorkomt, inclusief het wandelpad. Het college voert de opdracht van de raad uit. Hierover is al vaak gesproken, ook met de ondernemer. In de loop der tijd is een aantal compromissen gesloten over de precieze uitwerking en over de contracten die met de ondernemer zijn afgesloten. Wij hebben inmiddels een aannemer een opdracht gegund. Een tijdje geleden is het college door de raad over het wandelpad een mondelinge vraag gesteld. Ook wij wisten dat een aantal raadsleden hebben gevraagd om daarover door ambtenaren te worden bijgepraat. Om die reden hebben wij met de aannemer afgesproken eerst het fietsgedeelte te doen en pas daarna het wandelpad. Dan is er tijd om het gesprek dat is aangevraagd te laten plaatsvinden. Dat betekent echter dat de aannemer dan al begonnen is met het fietsgedeelte. Wij gingen ervan uit dat daarover de discussie niet ging. De aannemer is inmiddels bezig. Dat is al te zien. Als wordt gevraagd om daarvoor alternatieven te presenteren, moeten wij het contract met de aannemer ter waarde van ongeveer € 400.000 openbreken. Dat beveel ik niet aan, maar alles kan. De raad is de baas.

Over het wandelpad is afgesproken daarmee in maart a.s. te beginnen.

Daarnaast blijft er meer ruimte over voor groen en recreatie als het fietspad niet direct langs de horecalocatie loopt, maar 20 meter zuidelijker afbuigt via de reeds bestaande verharde weg.

3. Kunt u daarom de gemeenteraad meerdere scenario’s voor dit stuk van het rondje Stadseiland voorleggen? Zo ja, wanneer kunnen we die verwachten?

Naar onze beleving hoeven geen bomen te worden gekapt, maar als de paden op een andere plek komen, moeten wij opnieuw bekijken of dan wel bomen moeten worden gekapt.

4. Zo niet dan komen wij wellicht eind januari met een actuele motie. Bent u bereid deze eventuele motie af te wachten voordat u de werkzaamheden aan het wandelpad start en hierop de planning aan te passen?

lk zeg toe om voor eind januari 2019 de raad een brief te sturen waarin alles precies wordt opgesomd. In de brief zal nogmaals staan wat tot nog toe de kaderstelling is geweest. Wij voeren een opdracht uit van de raad. Als de raad de kaderstelling wil veranderen - dat kan vanzelfsprekend - dan moet dat via een stemming gebeuren. Anders zijn wij gehouden aan de opdracht die wij op dit moment hebben. Dat wordt in de brief duidelijk gemaakt, voor het einde van januari 2019 en voor de eventuele actuele motie wordt ingediend.

Corine van Dun, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie