Monde­linge vragen Recreatie in Utrecht


Rond de jaarwisseling is de noordelijke punt van het Rondje Stadseiland een mooie plek om even van de rust te genieten. Kijken naar de langsvarende schepen en genieten van de mooie bomen. Dat hebben de fracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie eind december gedaan. Wij hebben daar met de ondernemer en met buurtbewoners gesproken over het ‘Plan van Aanpak van het Rondje Stadseiland’ en de uitwerking daarvan op deze noordelijke punt.

Op zomerse dagen is het stadsstrand Oog in Al (SOIA) dan een heerlijke plek om even van de fiets af te stappen en van het strand te genieten. De fracties van de ChristenUnie, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Student & Starter willen onderzoeken welke andere scenario’s er zijn waarmee het huidige strand niet zal worden gesplitst door een verhard wandelpad en het fietspad gebruik kan maken van de bestaande route over de Kanaalweg enkele tientallen meters ten zuiden van het horeca-paviljoen. We denken dat er dan meer ruimte ontstaat voor groen, recreëren en het voorkomen van het kappen van bomen. Het zal zo beter passen in het in 2017 vastgestelde ‘Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal’.

In de raadsbrief van 14 december wordt niet gerept over de precieze werkzaamheden en de invulling van de noordpunt. Afgelopen maandag 7 januari zijn de werkzaamheden aan de zuidkant van het SOIA-paviljoen begonnen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. We hebben begrepen dat de werkzaamheden in de noordpunt in maart starten, is dat juist?

2. Naar aanleiding van ons bezoek zijn we nog niet volledig overtuigd of het verstandig is om het wandelpad van het rondje stadseiland om de horecalocatie, op het stadsstrand, heen te laten lopen.

Daarnaast blijft er meer ruimte over voor groen en recreatie als het fietspad niet direct langs de horecalocatie loopt, maar 20 meter zuidelijker afbuigt via de reeds bestaande verharde weg.

Kunt u daarom de gemeenteraad meerdere scenario’s voor dit stuk van het rondje Stadseiland voorleggen? Zo ja, wanneer kunnen we die verwachten?

3. Zo niet dan komen wij wellicht eind januari met een actuele motie. Bent u bereid deze eventuele motie af te wachten voordat u de werkzaamheden aan het wandelpad start en hierop de planning aan te passen?

Corine van Dun (D66)
Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren)
Eva Oosters (S&S)
Jantine Zwinkels (CDA)
Jan Wijmenga (CU)