Monde­linge vragen Tracé­be­sluit verbreding A27 opnieuw onder vuur


Indiendatum: 9 dec. 2021

Mondelinge vragen 10, 2 december 2021 (verplaatst naar 9 december ivm gebrek aan tijd)

De Kerngroep Ring Utrecht kwam op 1 november naar buiten met nieuws dat de onderbouwing van de door minister Van Nieuwenhuizen gewenste verbreding van de A27, verder wankelt. Zij baseren zich op documenten verkregen in een WOB verzoek. Specifiek gaat het over de onderbouwing met betrekking tot het grondwatermodel.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CU, S&S en PvdA vinden de verbreding van de A27 onnodig en verwoestend voor de natuur en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is de gemeente ook in bezit van de documenten uit het WOB-verzoek en herkennen zij het geschetste beeld?

De genoemde documenten gaan specifiek in op een slechte onderbouwing van de gevolgen voor het grondwaterpeil en mogelijke risico’s voor het bos en de bebouwing in Lunetten.

2. Geven deze specifieke risico’s een grotere aanleiding voor een actieve (controlerende rol) van de gemeente eventueel in overleg met het waterschap, in de planvorming omtrent de verbreding?

3. Is het college bereid om met de leden van de kerngroep in gesprek te gaan om te onderzoeken welke gevolgen dit kan hebben, ook voor de inzet van de gemeente?

De gemeenteraad heeft zich vaker uitgesproken tegen de verbreding van de A27. (MV1 van n21 november 2019 m342 uit 2020). Eerder zette een uitspraak van de raad van state al een streep door de verbreding van de A27. Aanleiding was ook toen de gebrekkige onderbouwing op de effecten voor de omgeving.

4. Is het college bereid en ziet het college mogelijkheden om dit verder aan te grijpen om de verbreding van de A27 en de kap van de bomen tegen te houden?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Ilse Raaijmakers, PvdA

Indiendatum: 9 dec. 2021
Antwoorddatum: 9 dec. 2021

Mondelinge vragen 10, 2 december 2021 (verplaatst naar 9 december ivm gebrek aan tijd)

De Kerngroep Ring Utrecht kwam op 1 november naar buiten met nieuws dat de onderbouwing van de door minister Van Nieuwenhuizen gewenste verbreding van de A27, verder wankelt. Zij baseren zich op documenten verkregen in een WOB verzoek. Specifiek gaat het over de onderbouwing met betrekking tot het grondwatermodel.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CU, S&S en PvdA vinden de verbreding van de A27 onnodig en verwoestend voor de natuur en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is de gemeente ook in bezit van de documenten uit het WOB-verzoek en herkennen zij het geschetste beeld?

De genoemde documenten gaan specifiek in op een slechte onderbouwing van de gevolgen voor het grondwaterpeil en mogelijke risico’s voor het bos en de bebouwing in Lunetten.

2. Geven deze specifieke risico’s een grotere aanleiding voor een actieve (controlerende rol) van de gemeente eventueel in overleg met het waterschap, in de planvorming omtrent de verbreding?

3. Is het college bereid om met de leden van de kerngroep in gesprek te gaan om te onderzoeken welke gevolgen dit kan hebben, ook voor de inzet van de gemeente?

De gemeenteraad heeft zich vaker uitgesproken tegen de verbreding van de A27. (MV1 van n21 november 2019 m342 uit 2020). Eerder zette een uitspraak van de raad van state al een streep door de verbreding van de A27. Aanleiding was ook toen de gebrekkige onderbouwing op de effecten voor de omgeving.

4. Is het college bereid en ziet het college mogelijkheden om dit verder aan te grijpen om de verbreding van de A27 en de kap van de bomen tegen te houden?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Ilse Raaijmakers, PvdA

Voorzitter! Veel dank voor de stellers van de vragen. Wij herkennen de Wob documenten omdat die grotendeels verslagen zijn van overleggen waarbij ook de gemeente Utrecht was betrokken. Die zijn voor ons niet verrassend. Het is al lange tijd bekend dat om de bak van Amelisweerd folie zit. Civieltechnisch is dat ingewikkeld. Wij hebben dat al eens in brieven opgeschreven. Het is geen standaard project, maar een uitdaging voor Rijkswaterstaat en eventuele aannemers. Eén van de vraagstukken is het managen van het grondwater. Die bak duwt het grondwater naar beneden. De oplossing die Rijkswaterstaat kiest, is om in de grond keerwanden van 70 meter diep te maken. Die verstoren het grondwatersysteem, dat is een feit. Om dat te fiksen, moet iets worden gedaan. Dat is allemaal onderzocht. De gemeente Utrecht heeft daarover samen met het waterschap haar zorgen geuit. Ze vroeg zich af of het onderzoek nauwkeurig genoeg was en of alles voldoende was onderzocht en of er over de resultaten voldoende zekerheid was. Vanwege die zorgen hebben wij samen met de waterschappen een second opinion laten opstellen. Als de vragenstellers ons vragen of wij in dit geheel een actieve rol hebben: ja, die hebben wij, omdat wij ons zorgen maken, omdat wij ons met het gebied verbonden voelen en ook omdat wij uiteindelijk voor de keerwanden een omgevingsvergunning moeten afgeven. Wij hebben dus ook juridisch een rol. Rijkswaterstaat heeft zich vervolgens tot de second opinion verhouden en heeft daar dingen mee gedaan; een systeem waarbij Rijkswaterstaat actief op de effecten zal sturen. Onze rol in de toekomst is de vergunningverlening en het maken van heel goede afspraken met Rijkswaterstaat, zodat het systeem werkt en goed zal worden uitgevoerd. Wij zijn altijd bereid om met de kerngroep te spreken, sterker nog, dat doen wij al, periodiek. Het gesprek mag over deze materie gaan, maar het ultieme punt is de overheid die dit project uitvoert, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als de kerngroep hierover wil spreken, is dat de juiste partij. Over vraag 4: dit is voor ons geen nieuw bericht en geen argument dat onze houding verandert. Het is bekend dat wij voor ons bereikbaarheidsvraagstuk liever een ander project - een andere oplossing - zien. Dit is een punt van zorg. Wij blijven heel kritisch meekijken, maar voor ons is daarover op dit moment geen nieuwe informatie beschikbaar.