Schrif­te­lijke Vervolg­vragen Stop met gebruik van tropisch hardhout in Utrecht


Indiendatum: 6 dec. 2021

Schriftelijke vragen 290/2021

De Partij voor de Dieren stelde onlangs schriftelijke vragen 220/2021 over het gebruik van tropisch hardhout in en door de gemeente Utrecht. Het college antwoordde hierop onder meer dat de gemeente hardhout gebruikt volgens de principes van ‘duurzaam bosbeheer’ en hier zo spaarzaam en duurzaam mogelijk mee om probeert te gaan, en dat soms ook hardhout wordt hergebruikt.

Toch heeft de Partij voor de Dieren naar aanleiding van deze antwoorden nog een aantal vragen:

Het college schrijft: “Utrecht is partner van Forest Stewardship Council (FSC) en koopt daarmee al jaren duurzaam in volgens de Wereld Natuur Fonds (WNF) principes van duurzaam bosbeheer, bedoeld om bossen en haar inwoners wereldwijd te beschermen. Binnen de gemeente Utrecht wordt tropisch hardhout spaarzaam toegepast, mits voorzien van het juiste certificaat.”

Helaas zijn signalen uit de praktijk anders. Het keurmerk FSC is heel eenvoudig te koop en is zeer fraudegevoelig. Een Nederlandse handelaar in hout zegt bijvoorbeeld "Een FSC-keuring voor hardhout is met 2 uur papierwerk geregeld”. Hardhout is vaak afkomstig uit landen die niet of nauwelijks geven om echt duurzaam bosbeheer.

1. Erkent het college na het lezen van deze informatie dat het heel makkelijk is om een FSC-keurmerk te krijgen en dat dit zeer fraudegevoelig is? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, als we niet mee willen doen aan ontbossing van het regenwoud, het beter is om helemaal geen hardhout uit de tropen te importeren? Zo nee, waarom niet?

Het college schrijft over het gebruik van tropisch hardhout in Utrecht: “Gegevens over precieze hoeveelheden worden niet bijgehouden.”

3. Waarom houdt de gemeente Utrecht de precieze hoeveelheden gebruikt tropisch hardhout niet bij? Hoe weet het college dan dat het met het gebruik van tropisch hardhout in Utrecht wel meevalt (“het wordt spaarzaam toegepast”)?

4. Is het college bereid om, zolang er nog tropisch hardhout wordt gebruikt in Utrecht, wél bij te houden hoeveel er daadwerkelijk wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Er zijn volgens experts alternatieven voor tropisch hardhout, zoals Europees hardhout. Denk aan de Robinia, de Lariks en de Eik. Door technische bewerkingen zijn er innovatieve methoden ontwikkeld om hout te verduurzamen: thermisch (bijvoorbeeld Plato) of met zuur behandeld, zie www.accoya.com/nl. Hoewel de Partij voor de Dieren ook weinig vertrouwen heeft in het op een verantwoorde manier kappen van bomen in Europa, zijn we benieuwd naar wat het college van deze alternatieven vindt.

5. Is het college bekend met de hierboven genoemde methoden en boomsoorten als alternatief voor tropisch hardhout, en wat vindt het college van deze alternatieven?

6. Ziet het college mogelijkheden om deze alternatieven toe te gaan passen in plaats van tropisch hardhout? Zo nee, waarom niet?

Zoals het college weet is de Partij voor de Dieren geen voorstander van harde hoge beschoeiingen bij wateren, omdat dieren dan niet uit het water kunnen drinken en bepaalde dieren (zoals kleine watervogels, amfibieën, reptielen, egels en katten) niet (meer) uit het water kunnen komen. Er is een oeverconstructie nodig waar planten zich in kunnen vestigen en welke door plantenwortels extra stevig worden. Dus geen kademuren en stalen damwanden met hardhouten toepassingen. Een organisatie als Vergroening Singel 030 heeft hiervoor een succesvolle pilot uitgevoerd aan de voet bij de Wittevrouwenbrug.

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat natuurvriendelijke oevers en kades veel beter zijn voor flora en fauna dan harde (houten) beschoeiingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom blijft het college dan kiezen voor harde (houten) beschoeiingen?

8. Erkent het college dat het hergebruik van tropisch hardhout ook een verkeerd signaal kan afgeven naar bewoners, omdat je niet met het blote oog kunt zien dat het om hergebruikt materiaal gaat? Zo nee, waarom niet?

Het college schrijft in antwoord op onze vorige vragen: “Het afgelopen jaar hebben we doorlopend experts uit zowel de houtsector als bosbeheer in meerdere expertsessies geraadpleegd omtrent verantwoorde houtbouw”.

9. Heeft het college ook natuurbeschermers en natuurexperts geraadpleegd? Want de genoemde partijen hebben allemaal een belang bij (zoveel mogelijk) houtkap. Zo nee, waarom niet en is het college bereid om dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college bereid om met natuurbeschermers (denk aan bijvoorbeeld Greenpeace) en natuurexperts (denk aan bijvoorbeeld Vergroening Singel 030) in gesprek te gaan over het gebruik van meer verantwoord hout of andere meer verantwoorde materialen in plaats van tropisch hardhout? Zo nee, waarom niet?

Het college schrijft verder: “Experts van het WNF en FSC-Nederland waarschuwen dat wanneer de Europese vraag naar verantwoord tropisch hardhout plots zou verdwijnen, dit de deur openzet voor landen/continenten die minder waarde hechten aan duurzaam bosbeheer.” De Partij voor de Dieren vindt dit een drogreden en een manier om tropisch hardhout te kunnen blijven gebruiken. “Als wij het niet doen, dan doen anderen het slechter, dus wij kunnen het beter blijven doen”. Deze reden werd ook gebruikt door nertsenhouders om niet te hoeven stoppen, en door pensioenverzekeraars om niet te hoeven stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen en de intensieve veehouderij. Zo verandert er nooit iets ten goede.

11. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de hierboven genoemde reden een drogreden is en een excuus om niet te hoeven stoppen met het gebruik van tropisch hardhout? Zo nee, waarom niet?

12. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat iedere stap van de gemeente Utrecht in de goede richting wellicht betekent dat anderen ‘in het gat springen’, maar dat het wel een goede voorbeeldfunctie heeft vanuit de gemeente Utrecht en een signaal dat het gebruik van tropisch hardhout echt niet meer kan? Zo nee, waarom niet?

13. Is het college bereid om helemaal te stoppen met het gebruik van tropisch hardhout in de openbare ruimte en in en rond de eigen gebouwen, en te kiezen voor duurzamere en natuurvriendelijkere alternatieven zoals bijvoorbeeld hierboven genoemd? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment wordt in de gemeente Utrecht veelvuldig tropisch hardhout door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden toegepast voor de stalen damwanden als 'sierafwerking’. Het afgelopen jaar plaatsten aannemers bijvoorbeeld ter hoogte van de Catharijnesingel/Bleekstraat tientallen meters tropisch hardhouten voorzetwanden. Het kan anders, zoals te zien is bij het nieuwe stuk singel bij de Marga Klompébrug.

14. Is het college bereid met het waterschap HDSR in gesprek te gaan om hen te wijzen op alternatieven en ook hen te verzoeken bij beheer en onderhoud binnen onze gemeente geen tropisch hardhout meer toe te passen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren