Schrif­te­lijke vragen Maak plaats voor kunste­naars en crea­tieven


Indiendatum: 6 dec. 2021

SV 2021/289

In Utrecht zijn er, mede door de verdichting en door de stijgende huurprijzen, steeds minder betaalbare plekken voor kunstenaars en creatieven. Bestaande plekken, zoals aan de Jutfaseweg, verdwijnen doordat er woningbouw in de plaats komt en er zijn in de stad steeds minder plekken te vinden. Een mogelijk alternatief om aan de groeiende vraag naar passende en betaalbare plekken te voldoen is om panden die (tijdelijk) leeg komen te staan, hiervoor te gebruiken.

De busremise aan de Europalaan, die tot zeker 2022 leeg staat, leek ons hier een perfecte plek voor. In plaats van deze plek te gebruiken voor betaalbare, tijdelijke, ruimte voor kunstenaars, is besloten Ad Hoc, een commercieel bureau, in te schakelen voor leegstandsbeheer. Nu zit er een enkele of enkele commerciële bedrijven waar er ook tientallen betaalbare werkplekken hadden kunnen worden gecreëerd. Zo zien we vaker dat grote ruimtes die (tijdelijk) leegstaan en verhuurd kunnen worden niet met een maatschappelijk doel en voor betaalbare prijzen verhuurd worden terwijl hier een structureel tekort aan is.

Twee weken terug bleek de staat van de Vlampijpateliers ook nog in zodanig slechte staat dat die dicht moest. Inmiddels is deze weer open maar de kwetsbare situatie van huurders die ineens op straat stonden en waar geen alternatief voor was, baart ons in samenhang met het bovenstaande zorgen.

Tot slot zien wij dat andere gemeenten, zoals Enschede, direct aan kunstenaars/creatief ondernemers verhuren, soms zelfs om niet. In die situaties leidt dat tot lagere huurkosten.

Vooruitlopend op de Kadernota Creatieve Huisvesting die nog naar de raad komt, hebben PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter en SP hierover de volgende vragen. Wanneer deze vragen in de Kadernota en begeleidende brief beantwoord kunnen worden gaan we daar ook mee akkoord. De actuele situatie en vragen die we hebben maakt dat we er zeker van willen zijn dat hier wel een antwoord op komt.

1. Is de wethouder het met ons eens dat het voor kunstenaars, creatieven en culturele instellingen steeds moeilijker wordt in Utrecht een betaalbare plek te vinden? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om betaalbare plekken te creëren in een verdichtende stad waar grond schaars en duur is?

2. Op welke wijze en in welk verband wordt besloten hoe er omgegaan wordt met leegstaande gebouwen en panden? Welke argumenten en prioriteiten spelen hier een rol? En wordt dit ruim van te voren gedaan, zodat zodra de leegstand een feit is, de plek benut kan worden?

3. Kan de wethouder toezeggen dat panden die in bezit van de gemeenten zijn en die tijdelijk leeg komen te staan, in principe met prioriteit aangewend worden voor tijdelijke betaalbare plekken voor kunstenaars en creatieven of voor andere maatschappelijke bestemmingen?

4. Hoe is de verhuur van de busremise aan de Europalaan verlopen en voor welke termijn is deze plek nu verhuurd? Ziet de wethouder mogelijkheden om deze plek alsnog te benutten voor tijdelijke plaatsen voor kunstenaars en creatieven en/of andere maatschappelijke voorzieningen of bestemmingen?

5. Welke andere ruimtes komen in de nabije toekomst vrij, hoe wordt hiervoor naar een invulling gezocht?

6. Tot welk inzicht heeft de acute sluiting van de Vlampijpateliers geleid? Hoe wordt er nu geanticipeerd op de renovatie en planning daarvan en de dan benodigde alternatieve werkplekken voor huidige huurders? Spant het college zich ervoor in dat de huren na renovatie niet stijgen?

7. Is het een optie om net als andere gemeenten direct aan kunstenaars/creatieven te verhuren? Zo ja, hoe werkt dit? Zo nee, waarom niet?

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter
Ruurt Wiegant, SP