Monde­linge vragen Utrechtse kunst­gras­velden goed beheerd?


Indiendatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 1, 16 januari 2020

In december 2019 veroordeelde de rechter de Enschedese sportveldbeheerder Sportaal tot een forse geldboete vanwege de verspreiding van instrooikorrels van kunstgrasvelden buiten de velden[1]. De rechter oordeelde dat de beheerder tekortgeschoten was in zijn zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). In de motivering van het vonnis voert de rechter aan dat de beheerder “niet tijdig alle maatregelen genomen had die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd om verontreiniging van de bodem te voorkomen.” Onder meer het ontbreken van kantplanken en uitloopmatten bij de velden leiden tot het oordeel dat de zorgplicht niet werd nageleefd.

Het vonnis gaat over een veld dat met rubbergranulaat is ingestrooid, maar het type granulaat/instrooikorrel lijkt niet van betekenis in deze zaak. De verspreiding van elk type instrooikorrel moet tegengegaan worden. In het Zorgplichtdocument Milieu Kunstgrasvelden, dat door de Vereniging Sport en Gemeenten is opgesteld, worden een aantal maatregelen beschreven die bij kunstgrasvelden getroffen moeten worden en waaraan de rechter zou kunnen toetsen[2].

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Voldoen alle Utrechtse kunstgrasvelden (incl. de Cruyffcourts) aan de maatregelen die in het zorgplichtdocument beschreven worden? Zo nee, welke maatregelen ontbreken er bij welke velden? Wanneer denkt het college deze maatregelen te kunnen uitvoeren zodat aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan?

2. In de brief van het college van 20 december 2016 is aangegeven dat in 2020 de laatste rubberingestrooide velden vervangen worden. Is deze planning nog actueel? Wordt bij de aanbesteding van nieuwe velden altijd uitgegaan van het zorgplichtdocument, zodat verspreiding van instrooikorrels zoveel als mogelijk wordt voorkomen?

3. In het overzicht uit 2016 ontbreken de rubberingestrooide Cruyffcourts aan het Kastelenplantsoen en de Thorbeckelaan. Heeft het college voor deze velden de ambitie om over te gaan op een ander type instrooimiddel en zo ja, op welke termijn zou vervanging aan de orde zijn?

4. Is het college bereid om, samen met SportUtrecht, waar nodig te zorgen voor goede informatie richting de verenigingen die in Utrecht kunstgrasvelden gebruiken?

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Julia Kleinrensink, GroenLinks

[1] Uitspraak d.d. 19 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10406.

[2] https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-24-Rapport-Zorgplicht-website.pdf

Indiendatum: 16 jan. 2020
Antwoorddatum: 16 jan. 2020

Mondelinge vragen 1, 16 januari 2020

In december 2019 veroordeelde de rechter de Enschedese sportveldbeheerder Sportaal tot een forse geldboete vanwege de verspreiding van instrooikorrels van kunstgrasvelden buiten de velden[1]. De rechter oordeelde dat de beheerder tekortgeschoten was in zijn zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). In de motivering van het vonnis voert de rechter aan dat de beheerder “niet tijdig alle maatregelen genomen had die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd om verontreiniging van de bodem te voorkomen.” Onder meer het ontbreken van kantplanken en uitloopmatten bij de velden leiden tot het oordeel dat de zorgplicht niet werd nageleefd.

Het vonnis gaat over een veld dat met rubbergranulaat is ingestrooid, maar het type granulaat/instrooikorrel lijkt niet van betekenis in deze zaak. De verspreiding van elk type instrooikorrel moet tegengegaan worden. In het Zorgplichtdocument Milieu Kunstgrasvelden, dat door de Vereniging Sport en Gemeenten is opgesteld, worden een aantal maatregelen beschreven die bij kunstgrasvelden getroffen moeten worden en waaraan de rechter zou kunnen toetsen[2].

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Voldoen alle Utrechtse kunstgrasvelden (incl. de Cruyffcourts) aan de maatregelen die in het zorgplichtdocument beschreven worden? Zo nee, welke maatregelen ontbreken er bij welke velden? Wanneer denkt het college deze maatregelen te kunnen uitvoeren zodat aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan?

Het zorgplichtdocument Milieu kunstgrasvelden is gepubliceerd in december 2019. De gemeente Utrecht heeft daaraan inhoudelijk bijgedragen. Naast het recente zorgplichtdocument zijn door de gemeente de volgende maatregelen genomen. Vanaf 2017 is de gemeente gestart met het plaatsen van voorzieningen zoals kantplanken, kantbanden en inlooproosters. Nog niet alle kunstgrasvelden zijn aangepast. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Wij streven ernaar dat mede op basis van natuurlijke vervangingsmomenten en investeringen in 2022 alle kunstgrasvelden en sportparken zijn voorzien. In 2017 zijn tevens specifiek in de handleiding voor dagelijks onderhoud en beheer van kunstgrasvelden op sportparken maatregelen opgenomen voor het voorkomen van het zich verspreiden van infill-materiaal, maar voor de Cruijffcourts moeten nog maatregelen worden genomen. Dit laatste punt wordt zo snel mogelijk opgepakt en gefaseerd.

2. In de brief van het college van 20 december 2016 is aangegeven dat in 2020 de laatste rubberingestrooide velden vervangen worden. Is deze planning nog actueel? Wordt bij de aanbesteding van nieuwe velden altijd uitgegaan van het zorgplichtdocument, zodat verspreiding van instrooikorrels zoveel als mogelijk wordt voorkomen?

Ja, deze planning is nog actueel, in die zin dat wij in 2020 opnieuw vier voetbal- en trainingsvelden met rubbergranulaat vervangen door velden met TPE-infill. Daarmee zijn eind 2020 alle velden met rubbergranulaat vervangen, op één veld na, in het kader van de plannen voor een eventuele herontwikkeling in Sportpark Hoograven. Bij de aanbesteding van nieuwe kunstgrasvelden wordt altijd uitgegaan van het zorgplichtdocument.

3. In het overzicht uit 2016 ontbreken de rubberingestrooide Cruyffcourts aan het Kastelenplantsoen en de Thorbeckelaan. Heeft het college voor deze velden de ambitie om over te gaan op een ander type instrooimiddel en zo ja, op welke termijn zou vervanging aan de orde zijn?

Het klopt dat de twee Cruijff-courts nog zijn bestrooid met rubbergranulaat. Zoals in de raadsbrief van december 201 6 is opgenomen, staan deze twee Cruijffcourts op de planning om in 2026 te worden gerenoveerd.

4. Is het college bereid om, samen met SportUtrecht, waar nodig te zorgen voor goede informatie richting de verenigingen die in Utrecht kunstgrasvelden gebruiken?

Ja, daartoe is het college bereid.

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Julia Kleinrensink, GroenLinks

[1] Uitspraak d.d. 19 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10406.

[2] https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-24-Rapport-Zorgplicht-website.pdf