Monde­linge vragen Utrechtse kunst­gras­velden goed beheerd?


Mondelinge vragen 1, 16 januari 2020

In december 2019 veroordeelde de rechter de Enschedese sportveldbeheerder Sportaal tot een forse geldboete vanwege de verspreiding van instrooikorrels van kunstgrasvelden buiten de velden[1]. De rechter oordeelde dat de beheerder tekortgeschoten was in zijn zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). In de motivering van het vonnis voert de rechter aan dat de beheerder “niet tijdig alle maatregelen genomen had die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd om verontreiniging van de bodem te voorkomen.” Onder meer het ontbreken van kantplanken en uitloopmatten bij de velden leiden tot het oordeel dat de zorgplicht niet werd nageleefd.

Het vonnis gaat over een veld dat met rubbergranulaat is ingestrooid, maar het type granulaat/instrooikorrel lijkt niet van betekenis in deze zaak. De verspreiding van elk type instrooikorrel moet tegengegaan worden. In het Zorgplichtdocument Milieu Kunstgrasvelden, dat door de Vereniging Sport en Gemeenten is opgesteld, worden een aantal maatregelen beschreven die bij kunstgrasvelden getroffen moeten worden en waaraan de rechter zou kunnen toetsen[2].

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Voldoen alle Utrechtse kunstgrasvelden (incl. de Cruyffcourts) aan de maatregelen die in het zorgplichtdocument beschreven worden? Zo nee, welke maatregelen ontbreken er bij welke velden? Wanneer denkt het college deze maatregelen te kunnen uitvoeren zodat aan de wettelijke zorgplicht wordt voldaan?

2. In de brief van het college van 20 december 2016 is aangegeven dat in 2020 de laatste rubberingestrooide velden vervangen worden. Is deze planning nog actueel? Wordt bij de aanbesteding van nieuwe velden altijd uitgegaan van het zorgplichtdocument, zodat verspreiding van instrooikorrels zoveel als mogelijk wordt voorkomen?

3. In het overzicht uit 2016 ontbreken de rubberingestrooide Cruyffcourts aan het Kastelenplantsoen en de Thorbeckelaan. Heeft het college voor deze velden de ambitie om over te gaan op een ander type instrooimiddel en zo ja, op welke termijn zou vervanging aan de orde zijn?

4. Is het college bereid om, samen met SportUtrecht, waar nodig te zorgen voor goede informatie richting de verenigingen die in Utrecht kunstgrasvelden gebruiken?

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Julia Kleinrensink, GroenLinks

[1]Uitspraak d.d. 19 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10406.

[2] https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-24-Rapport-Zorgplicht-website.pdf