Monde­linge vragen Verknipt Festival in het broed­seizoen


Indiendatum: 8 jun. 2023

Mondelinge vragen 1, 8 juni 2023

Op 10 en 11 juni vindt het Verknipt Festival plaats aan de Strijkviertelplas. Het festival is nog niet eens begonnen en het heeft nu al negatieve impact op de aanwezige vogels. Want midden in het broedseizoen begon al op 23 mei de opbouw van iets als een ponton. We hebben bewegend beeld waarop een vrachtwagen met luid lawaai zand uitstort onder toeziend oog van een nijlgans met kuiken. In een door Verknipt verspreid informatiebericht staat dat er een maand(!) lang werkzaamheden plaatsvinden voor een festival van twee dagen. Die extra lange op- en afbouw zou nodig zijn om de impact ervan te verminderen. Maar dit is dus wel een extra lange druk op dieren die in alle rust willen broeden. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Wat vindt het college ervan dat midden in het broedseizoen deze opbouw van een grootschalig festival plaatsvindt en dat een deel van de plas gedurende een maand ook voor mensen ontoegankelijk is?

2. “Festivals zitten broedseizoen in de weg: Vogels kunnen doof worden", was de kop van een verontrustend artikel van RTL Nieuws op 8 mei. In hoeverre is het college van mening dat (grootschalige) festivals op een voor dieren gezonde wijze kunnen plaatsvinden in het broedseizoen?

3. De laatste jaren wordt alles wat maar een beetje met festivals te maken heeft onder de noemer van locatieprofielen aan de kant geschoven. Is het college het met ons eens dat we strengere regels moeten maken voor festivals en evenementen in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?

4. Terug naar Verknipt. Hoe gaat het college de broedende vogels en andere kwetsbare flora en fauna aan de Strijviertelplas beschermen tegen het Verknipt Festival?

5. Praktisch aan de Strijkviertalplas is de nieuwe woonwijk Rijnvliet gebouwd. Waarom vindt het college de Strijkviertelplas nog een goede plek voor dit soort grootschalige evenementen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 8 jun. 2023
Antwoorddatum: 8 jun. 2023

Mondelinge vragen 1, 8 juni 2023

Op 10 en 11 juni vindt het Verknipt Festival plaats aan de Strijkviertelplas. Het festival is nog niet eens begonnen en het heeft nu al negatieve impact op de aanwezige vogels. Want midden in het broedseizoen begon al op 23 mei de opbouw van iets als een ponton. We hebben bewegend beeld waarop een vrachtwagen met luid lawaai zand uitstort onder toeziend oog van een nijlgans met kuiken. In een door Verknipt verspreid informatiebericht staat dat er een maand(!) lang werkzaamheden plaatsvinden voor een festival van twee dagen. Die extra lange op- en afbouw zou nodig zijn om de impact ervan te verminderen. Maar dit is dus wel een extra lange druk op dieren die in alle rust willen broeden. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Wat vindt het college ervan dat midden in het broedseizoen deze opbouw van een grootschalig festival plaatsvindt en dat een deel van de plas gedurende een maand ook voor mensen ontoegankelijk is?

2. “Festivals zitten broedseizoen in de weg: Vogels kunnen doof worden", was de kop van een verontrustend artikel van RTL Nieuws op 8 mei. In hoeverre is het college van mening dat (grootschalige) festivals op een voor dieren gezonde wijze kunnen plaatsvinden in het broedseizoen?

3. De laatste jaren wordt alles wat maar een beetje met festivals te maken heeft onder de noemer van locatieprofielen aan de kant geschoven. Is het college het met ons eens dat we strengere regels moeten maken voor festivals en evenementen in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?

4. Terug naar Verknipt. Hoe gaat het college de broedende vogels en andere kwetsbare flora en fauna aan de Strijviertelplas beschermen tegen het Verknipt Festival?

5. Praktisch aan de Strijkviertalplas is de nieuwe woonwijk Rijnvliet gebouwd. Waarom vindt het college de Strijkviertelplas nog een goede plek voor dit soort grootschalige evenementen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Antwoord: Allereerst als antwoord op vraag 1: het evenementenseizoen en het broedseizoen overlappen elkaar helaas voor
een belangrijk deel. Het is daarom vrijwel onvermijdelijk dat evenementen ook plaatsvinden gedurende het broedseizoen. Voor grote evenementen is voor het veilig op- en afbouwen tijd nodig. Het organiseren van evenementen in het groen vraagt daarbij natuurlijk om extra zorgvuldigheid en maatregelen, zoals rijplaten neerleggen ter bescherming van het groen. Voor de veiligheid van het opbouwen is het soms noodzakelijk om een gebied of delen daarvan af te sluiten. Het echt afgesloten gebied voor Verknipt in de opbouwfase is gelukkig in omvang beperkt en ook worden maatregelen genomen om het aantal voertuigen per dag zoveel mogelijk te beperken. We vinden evenementen in onze stad waardevol. Ze zorgen voor ontmoeting en plezier voor heel veel bewoners van onze stad. Uitgangspunt en noodzakelijk blijft daarbij dat evenementen rekening houden met
hun omgeving.
In antwoord op vraag 2 meld ik dat in de Wet natuurbescherming een zorgplicht voor dieren is opgenomen. De organisator van evenementen moet altijd aan deze zorgplicht voldoen. Dit houdt in dat hij respectvol moet omgaan met de natuur en ernaar moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Hij heeft de verplichting preventieve maatregelen te nemen om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. Specifiek voor vogels geldt dat gedurende het broedseizoen
voorafgaand aan het evenement op de locatie een broedvogelonderzoek dient plaats te vinden.
Hieruit blijkt te meer dat we inderdaad vinden dat organisatoren rekening moeten houden met en respect moeten hebben voor hun omgeving.
In de aangekondigde tien locatieprofielen, dit als antwoord op vraag 3, ligt de focus onder andere op ecologie. Een gespecialiseerd adviesbureau is gevraagd om advies over het organiseren van evenementen en de impact daarvan op flora en fauna. Daarbij worden factoren als evenementenfrequentie en geluidsfrequentie en de effecten daarvan, onder andere in het
broedseizoen, meegenomen in de ontwikkeling van de locatieprofielen.
Dan als antwoord op vraag 4: een ecoloog heeft twee keer een veldcontrole op aanwezigheid van broedvogels uitgevoerd. Bij die controles zijn geen nesten aangetroffen en geen knelpunten geconstateerd met andere diersoorten. Deze waarneming sluit ook aan bij eerder ecologisch onderzoek naar de locatie in 2019. Als wel wat wordt gevonden, nemen we samen met de
organisator altijd maatregelen. Zoals ook al eerder gezegd, horen evenementen bij de stad, een geluksmaker voor tienduizenden mensen, voor het overgrote deel Utrechters, per jaar. Een evenwichtige spreiding over de verschillende locaties in de stad is belangrijk om een goede balans te houden tussen dat plezier dat de evenementen geven en de anderen die dat plezier misschien minder ervaren. Zoals u weet, is de ruimte voor grootschalige evenementen in Utrecht zeer beperkt. Onder de juiste voorwaarden en met de juiste frequentie vinden we dat aan de Strijkviertelplas gewoon evenementen kunnen worden
gehouden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Herdenk het trans-Atlantische en het Indisch- Oceanische slavernijverleden

Lees verder

Schriftelijke vragen Duurzaamheidsverslag: dierenwelzijn, natuur en groene leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer