Monde­linge vragen verkoop sociale huur­wo­ningen


Mondelinge vragen 3, 3 oktober 2019

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. heeft de Utrechtse gemeenteraad bij de behandeling van de Woonvisie Utrecht Beter in Balans het amendement Gemengde wijken aangenomen. Dit amendement behelst een, in ieder geval voorlopige, stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West. Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties vele telefoontjes en mails gekregen van mensen uit de stad die zich zorgen maken of de corporaties zich hier wel aan zullen houden.

Onze verbazing was in ieder geval groot dat bijvoorbeeld woningcorporatie Mitros nog steeds volop bezig is met het te koop aanbieden van sociale huurwoningen in de wijk West, zoals bijvoorbeeld de Kanaalstraat, de Jaffastraat en de Vleutenseweg. In de woonvisie Utrecht Beter in Balans is te lezen dat het aandeel sociale huur in corporatiebezit in West slechts 21% behelst. Daarom zet Utrecht erop in dat de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk omhoog moet.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, Student & Starter, DENK, PVV en CU tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de verkoop van corporatiebezit in deze wijken niet bijdraagt aan de doelstelling van de Woonvisie maar juist contraproductief werkt? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat verkoop van sociale huurwoningen in West (en andere wijken) niet aan de orde kan zijn als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken is toegenomen. Zo ja, wat gaat de wethouder daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om per omgaande met Mitros in gesprek te gaan om verkoop in deze wijken te staken. Zo ja, dan ontvangen we daar graag een terugkoppeling van. Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om uit te zoeken hoe de andere corporaties met de nieuwe woonvisie omgaan?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Tim Homan,Student & Starter
Ismail El Abassi, DENK
Henk van Deun, PVV
Jan Wijmenga, CU