Monde­linge vragen Verkoop sociale huur­wo­ningen


Indiendatum: 3 okt. 2019

Mondelinge vragen 3, 3 oktober 2019

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. heeft de Utrechtse gemeenteraad bij de behandeling van de Woonvisie Utrecht Beter in Balans het amendement Gemengde wijken aangenomen. Dit amendement behelst een, in ieder geval voorlopige, stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West. Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties vele telefoontjes en mails gekregen van mensen uit de stad die zich zorgen maken of de corporaties zich hier wel aan zullen houden.

Onze verbazing was in ieder geval groot dat bijvoorbeeld woningcorporatie Mitros nog steeds volop bezig is met het te koop aanbieden van sociale huurwoningen in de wijk West, zoals bijvoorbeeld de Kanaalstraat, de Jaffastraat en de Vleutenseweg. In de woonvisie Utrecht Beter in Balans is te lezen dat het aandeel sociale huur in corporatiebezit in West slechts 21% behelst. Daarom zet Utrecht erop in dat de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk omhoog moet.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, Student & Starter, DENK, PVV en CU tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de verkoop van corporatiebezit in deze wijken niet bijdraagt aan de doelstelling van de Woonvisie maar juist contraproductief werkt? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat verkoop van sociale huurwoningen in West (en andere wijken) niet aan de orde kan zijn als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken is toegenomen. Zo ja, wat gaat de wethouder daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om per omgaande met Mitros in gesprek te gaan om verkoop in deze wijken te staken. Zo ja, dan ontvangen we daar graag een terugkoppeling van. Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om uit te zoeken hoe de andere corporaties met de nieuwe woonvisie omgaan?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Tim Homan,Student & Starter
Ismail El Abassi, DENK
Henk van Deun, PVV
Jan Wijmenga, CU

Indiendatum: 3 okt. 2019
Antwoorddatum: 3 okt. 2019

Mondelinge vragen 3, 3 oktober 2019

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. heeft de Utrechtse gemeenteraad bij de behandeling van de Woonvisie Utrecht Beter in Balans het amendement Gemengde wijken aangenomen. Dit amendement behelst een, in ieder geval voorlopige, stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West. Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties vele telefoontjes en mails gekregen van mensen uit de stad die zich zorgen maken of de corporaties zich hier wel aan zullen houden.

Onze verbazing was in ieder geval groot dat bijvoorbeeld woningcorporatie Mitros nog steeds volop bezig is met het te koop aanbieden van sociale huurwoningen in de wijk West, zoals bijvoorbeeld de Kanaalstraat, de Jaffastraat en de Vleutenseweg. In de woonvisie Utrecht Beter in Balans is te lezen dat het aandeel sociale huur in corporatiebezit in West slechts 21% behelst. Daarom zet Utrecht erop in dat de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk omhoog moet.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, Student & Starter, DENK, PVV en CU tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de verkoop van corporatiebezit in deze wijken niet bijdraagt aan de doelstelling van de Woonvisie maar juist contraproductief werkt? Zo nee, waarom niet?

Het college is het met de vragenstellers eens dat de groei van de sociale voorraad in die wijken meer dan wenselijk is. In deze wijken moeten wij dus hard werken aan meer sociale huurwoningen.

2. Is het college het met ons eens dat verkoop van sociale huurwoningen in West (en andere wijken) niet aan de orde kan zijn als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken is toegenomen. Zo ja, wat gaat de wethouder daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

Ja, dat is zeker ons uitgangspunt. Het is de tekst van het amendement zoals dat ook in de woonvisie is opgenomen en is teruggekeerd in de stadsbrede prestatieafspraken. Wij zijn daarover volop in gesprek met de corporaties en dus ook met Mitros. Begin september hebben wij met STUW en de huurdersorganisaties stedelijke prestatieafspraken gemaakt waarin het amendement is opgenomen. Op dit moment werken wij dit per corporatie uit via individuele afspraken. In de stedelijke prestatieafspraken is opgenomen dat in de gesprekken per corporatie wordt bekeken hoe een en ander uitpakt op buurtniveau wat dat betekent voor de huidige verkoopactiviteiten. Op basis daarvan worden individuele afspraken gemaakt. In de afweging wordt ook de totale kernvoorraad bekeken, de financiële situatie van de corporatie en de volkshuisvestelijke aspecten zoals de menging van de bevolking. lk kan intussen melden dat Mitros heeft gezegd - ik ben daar heel blij mee - een verkoopstop door te voeren voor Oost en de Binnenstad. Over de wijk West zijn wij nog in gesprek. West is een wijk met zeer diverse buurten en subbuurten. Mitros heeft toegezegd om circa 100 woningen in twee portiekcomplexen die nog niet zijn aangebroken - onaangebroken VvE's - uit de verkoopvijver halen. Ook wil Mitros het aantal te verkopen woningen in West maximeren op tien per jaar. Dat is wat ons betreft een eerste stap, maar nog niet voldoende. Wij gaan hierover verder in gesprek in het kader van individuele prestatieafspraken.

3. Is het college bereid om per omgaande met Mitros in gesprek te gaan om verkoop in deze wijken te staken. Zo ja, dan ontvangen we daar graag een terugkoppeling van. Zo nee, waarom niet?

Zoals aangegeven zijn wij volop in gesprek. Wij blijven dat doen in het kader van de prestatieafspraken.

4. Is het college bereid om uit te zoeken hoe de andere corporaties met de nieuwe woonvisie omgaan?

Zeker, want ook met andere corporaties worden prestatieafspraken gemaakt. Ook met hen wordt ingezoomd op de verkoopvoornemens in relatie tot de wijken in de woonvisie, de productie en de investeringen. Daar waar die niet passen binnen de woonvisie zetten wij in op de aanpassing van de verkoopvoornemens.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA
Tim Homan,Student & Starter
Ismail El Abassi, DENK
Henk van Deun, PVV
Jan Wijmenga, CU

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Blunderen met de Begroting deel 2

Lees verder

Mondelinge vragen Boombescherming bij werkzaamheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer