Monde­linge vragen Vuurwerk in het Máxi­mapark


Indiendatum: okt. 2019

Mondelinge vragen 5, 10 oktober 2019

Afgelopen maandag kreeg de raad een brief van een inwoner uit Vleuten over het feit dat er gedurende het jaar vaak vuurwerk wordt afgestoken in het Máximapark [1]. En geen gewoon vuurwerk, maar enorme knallen. Naast het feit dat het afsteken van vuurwerk alleen mag tijdens de jaarwisseling, is het nu het gehele jaar verboden om vuurwerk af te steken in alle Utrechtse parken. Onze fracties herkennen de signalen van deze inwoner, ook vanuit andere wijken in Utrecht. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er gedurende een groot deel van het jaar enorme knallen klinken in het Máximapark?

2. Zo ja (en ook zo nee), is het college bereid hier harder tegen op te treden en te handhaven? Kan het college ook aangeven wie hier nu keihard tegen op kan treden, politie of de gemeentelijke handhavers? En indien beide, werken zij goed samen?

3. Kan het college aangeven hoeveel overlastmeldingen gedurende het jaar worden gedaan over overtreding van het vuurwerkverbod? En kan het college de meldingen uitsplitsen per meldpunt verspreid over de stad?

4. Denkt het college dat het aantal meldingen representatief is voor de daadwerkelijke overlast door vuurwerk?

5. Is het college bereid om het vuurwerkverbod in parken alsook het meldpunt voor overtreding van het vuurwerkverbod duidelijker te communiceren? Zo nee waarom niet?

Vuurwerkshows buiten Oud en Nieuw: Tijdens de bespreking van de APV vroegen wij de burgemeester of hij in gesprek wilde gaan met Provinciale Staten en de landelijke overheid over hoe de bevoegdheden wat betreft vergunningen en de beslissingsbevoegdheid nu werkelijk liggen. Wij kregen onlangs nog aanwijzingen uit andere gemeenten dat gemeenten onterecht naar de provincie verwijzen als het gaat om het al dan niet tegengaan van vuurwerkshows.

6. Is de burgemeester al in gesprek geweest met de Gedeputeerde van de Provinciale Staten en de landelijke overheid over dit punt? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit wel gebeuren?

[1] “Alweer een paar weken wordt er telkens als het droog is, ongeveer tussen 15.30 en 21.30 uur vuurwerk afgestoken in het Máximapark. Ik meld dat telkens aan de gemeente en - op verzoek van een ambtenaar - tegenwoordig ook aan de politie. Ik krijg keurig antwoord van de politie en gemeente, maar er wordt verder geen actie ondernomen zoals bv. een aankondiging in lokale kranten, op social media, enz. Er worden ook geen borden geplaatst waarop dit verbod extra onder de aandacht wordt gebracht. Ik hoor ook niet terug dat deze wetsovertredingen besproken worden met scholen, sportclubs, enz. Ik constateer dus dat de gemeente de wet en eigen voorschriften mbt vuurwerk niet actief uitdraagt. Voor handhaving van de wet en de eigen voorschriften lijkt al helemaal geen aandacht te zijn. Er lijkt evenmin begrip of aandacht te zijn voor de gevolgen voor het milieu en/of de flora en fauna in het park. Afgelopen jaar eindigde de vuurwerkoverlast in het Máximapark pas in maart. Het is nu alweer begonnen in september. Ik vraag u daarom dringend om een actieve houding in het bekendmaken en handhaven van het Vuurwerkbesluit en de APV.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Lars Rodenburg, D66

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 10 okt. 2019

Mondelinge vragen 5, 10 oktober 2019

Afgelopen maandag kreeg de raad een brief van een inwoner uit Vleuten over het feit dat er gedurende het jaar vaak vuurwerk wordt afgestoken in het Máximapark [1]. En geen gewoon vuurwerk, maar enorme knallen. Naast het feit dat het afsteken van vuurwerk alleen mag tijdens de jaarwisseling, is het nu het gehele jaar verboden om vuurwerk af te steken in alle Utrechtse parken. Onze fracties herkennen de signalen van deze inwoner, ook vanuit andere wijken in Utrecht. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er gedurende een groot deel van het jaar enorme knallen klinken in het Máximapark?

De meldingen van de betreffende burger zijn bekend. Met haar is contact opgenomen. Dat was de aanleiding voor het stellen van deze vragen. Sedert de zomer zijn geen andere meldingen van vuurwerkoverlast in het Máximapark bij politie of de gemeente ingekomen. De toezichthouders en de politie hebben via de eigen waarnemingen in het Máximapark geen enorme knallen geconstateerd. Meldingen van vuurwerkoverlast of andere overlast die bij de gemeente inkomen, worden uitgezet bij de boa's van de gemeente en de wijkagent. De meldingen worden integraal besproken op het handhavingsoverleg. Op die manier wordt een patroon zichtbaar waarop de handhaving gerichter
kan worden ingezet. Het signaal van deze burger is vorige week donderdag in het Máximaparkberaad besproken. Er is aandacht gevraagd om de signalen van de vuurwerkoverlast in de toekomst te blijven melden.

2. Zo ja (en ook zo nee), is het college bereid hier harder tegen op te treden en te handhaven? Kan het college ook aangeven wie hier nu keihard tegen op kan treden, politie of de gemeentelijke handhavers? En indien beide, werken zij goed samen?

Zowel de politie als de gemeentelijke handhavers zijn bevoegd om tegen vuurwerkoverlast op te treden. Om de kans op heterdaad te vergroten, is het belangrijk dat melding wordt gemaakt op het moment dat vuurwerk wordt afgestoken. Structurele overlastlocaties worden besproken in het handhavingsoverleg, waarin zowel de politie als de gemeentelijke handhavers in zijn vertegenwoordigd. Die samenwerking loopt goed.

3. Kan het college aangeven hoeveel overlastmeldingen gedurende het jaar worden gedaan over overtreding van het vuurwerkverbod? En kan het college de meldingen uitsplitsen per meldpunt verspreid over de stad?

Gedurende het gehele jaar zijn er meldingen van vuurwerkoverlast. De politie ontving van 1 januari t/m 10 oktober 2019 184 meldingen van vuurwerkoverlast. De gemeente ontving in die periode 262 meldingen. Het aantal meldingen neemt jaarlijks vanaf september toe. Op internet hebben wij het dashboard "slim melden". Dat bevat een overzicht van alle overlastmeldingen in Utrecht, uitgesplitst naar categorie, ook de categorie Vuurwerk. Daar kan men dit opzoeken.

4. Denkt het college dat het aantal meldingen representatief is voor de daadwerkelijke overlast door vuurwerk?

Meldingen geven informatie over specifieke incidenten waarop wordt geacteerd. Daarnaast geven alle meldingen een globaal beeld van de overlast die wordt ervaren, zowel qua aard als qua omvang. Omdat overlast een subjectief gegeven is, is het de verwachting dat niet ieder geval van overlast wordt gemeld. Daarnaast kan één geval van overlast tot verscheidene meldingen leiden. Daardoor is het beeld indicatief, maar geen nauwkeurige kwantitatieve weergave van het aantal overlastgevallen.

5. Is het college bereid om het vuurwerkverbod in parken alsook het meldpunt voor overtreding van het vuurwerkverbod duidelijker te communiceren? Zo nee waarom niet?

De recente aanpassingen van het vuurwerkverbod in alle parken betreft alleen de periode 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Er buiten was het afsteken van vuurwerk in de hele stad al verboden op grond van de landelijke regelgeving. De gemeentelijke communicatie richt zich op het bekendmaken van de vuurwerkvrije zones en meldmogelijkheden zo gericht mogelijk op momenten en plekken in de stad waar het onderwerp leeft. Zowel online als offline worden in november en december verschillende kanalen en middelen ingezet, zoals de gebruikelijke regionale media, de wijknieuwsbrief, korte filmpjes et cetera. Deze extra investering heeft ertoe geleid dat het aantal vuurwerkoverlastmeldingen vorig jaar met 300% is gestegen.

Vuurwerkshows buiten Oud en Nieuw: Tijdens de bespreking van de APV vroegen wij de burgemeester of hij in gesprek wilde gaan met Provinciale Staten en de landelijke overheid over hoe de bevoegdheden wat betreft vergunningen en de beslissingsbevoegdheid nu werkelijk liggen. Wij kregen onlangs nog aanwijzingen uit andere gemeenten dat gemeenten onterecht naar de provincie verwijzen als het gaat om het al dan niet tegengaan van vuurwerkshows.

6. Is de burgemeester al in gesprek geweest met de Gedeputeerde van de Provinciale Staten en de landelijke overheid over dit punt? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit wel gebeuren?

Er is contact met de provincie. Dat bevestigt het beeld dat Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is om ontbrandingstoestemming te verlenen en daarbij het belang van gezondheid en veiligheid van mens en milieu te borgen. De burgemeester wordt daarbij uitsluitend om een verklaring van wel of geen bedenkingen gevraagd in verband met lokale veiligheid. Hij is niet bevoegd om opnieuw de gronden te toetsen waarop Gedeputeerde Staten al heeft beoordeeld, namelijk gezondheid en veiligheid voor mens en milieu. Naar aanleiding van dit verzoek zal nog in oktober a.s. met de RUD worden besproken in hoeverre gemeenten een verdergaande rol kunnen krijgen.

----

[1] “Alweer een paar weken wordt er telkens als het droog is, ongeveer tussen 15.30 en 21.30 uur vuurwerk afgestoken in het Máximapark. Ik meld dat telkens aan de gemeente en - op verzoek van een ambtenaar - tegenwoordig ook aan de politie. Ik krijg keurig antwoord van de politie en gemeente, maar er wordt verder geen actie ondernomen zoals bv. een aankondiging in lokale kranten, op social media, enz. Er worden ook geen borden geplaatst waarop dit verbod extra onder de aandacht wordt gebracht. Ik hoor ook niet terug dat deze wetsovertredingen besproken worden met scholen, sportclubs, enz. Ik constateer dus dat de gemeente de wet en eigen voorschriften mbt vuurwerk niet actief uitdraagt. Voor handhaving van de wet en de eigen voorschriften lijkt al helemaal geen aandacht te zijn. Er lijkt evenmin begrip of aandacht te zijn voor de gevolgen voor het milieu en/of de flora en fauna in het park. Afgelopen jaar eindigde de vuurwerkoverlast in het Máximapark pas in maart. Het is nu alweer begonnen in september. Ik vraag u daarom dringend om een actieve houding in het bekendmaken en handhaven van het Vuurwerkbesluit en de APV.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Heleen de Boer, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Lars Rodenburg, D66