Monde­linge Vragen Zwemmen in de Neder­eindse Plas?


Indiendatum: 9 feb. 2017

Mondelinge vragen 3, vragenuur 9 februari 2017

Tot grote schrik van de Partij voor de Dieren en D66 stond op 7 februari op AD.nl dat, nu de sanering van het westelijke deel van de Nedereindse Plas is afgerond, waterrecreatie wordt overwogen door Recreatie Midden-Nederland en het college. Volgens gemeentewoordvoerder Maud Bredero is het altijd de bedoeling geweest om deze plas geschikt te maken voor waterrecreatie. Ambtenaren vertelden bewoners tijdens een bijeenkomst dat de waterkwaliteit na sanering in principe zodanig zou zijn dat er gezwommen zou kunnen worden. De Partij voor de Dieren en D66 hebben andere geluiden gehoord van het college en heeft de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college ernaar streeft de westelijke en in de toekomst ook de oostelijke plas aan te wijzen als waterrecreatiegebied?

2. In hoeverre kan het college hierover beslissen, aangezien in de media diverse gemeentewoordvoerders vertelden dat de provincie, het waterschap, het recreatieschap, Nieuwegein en wellicht ook het college iets te zeggen heeft over de eisen van zwemwater en waterrecreatie?

3. Het zwemverbod werd in 1996 met spoed ingevoerd, omdat er gevaarlijke materialen in het water werden aangetroffen. Die zijn nog steeds aanwezig. Acht het college de plas nu wél veilig genoeg om mens en dier hieraan bloot te stellen, aangezien er alleen folie en zand tussen zitten? Recreatie Midden-Nederland zegt in het AD dat recreatie niet per se zwemmen betekent, maar uit een boot kun je vallen en dat is net zo gevaarlijk.

4. De heer Sienot heeft een tijdje geleden geopperd om drijvende zonnepanelen op deze plas te leggen, zodat Utrecht duurzamer wordt én een veilige oplossing gevonden wordt voor deze hoofdpijndossierplas. Ook de PvdD vindt het een uitstekend idee. Kan de wethouder aangeven wat de status hiervan is?

5. Wanneer hakt het college de knoop door over de bestemming van de Nedereindse Plas?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66

Indiendatum: 9 feb. 2017
Antwoorddatum: 9 feb. 2017

Mondelinge vragen 3, vragenuur 9 februari 2017

Tot grote schrik van de Partij voor de Dieren en D66 stond op 7 februari op AD.nl dat, nu de sanering van het westelijke deel van de Nedereindse Plas is afgerond, waterrecreatie wordt overwogen door Recreatie Midden-Nederland en het college. Volgens gemeentewoordvoerder Maud Bredero is het altijd de bedoeling geweest om deze plas geschikt te maken voor waterrecreatie. Ambtenaren vertelden bewoners tijdens een bijeenkomst dat de waterkwaliteit na sanering in principe zodanig zou zijn dat er gezwommen zou kunnen worden. De Partij voor de Dieren en D66 hebben andere geluiden gehoord van het college en heeft de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college ernaar streeft de westelijke en in de toekomst ook de oostelijke plas aan te wijzen als waterrecreatiegebied?

De Nedereindse Plas is het eigendom van de gemeente Utrecht. In 2006 is met het Recreatieschap een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. Afgesproken is dat de gemeente de plassen saneert en in correcte staat aflevert aan het Recreatieschap. De potentiele bestemming is recreatie. Dat is de formele status die nog altijd geldt.

2. In hoeverre kan het college hierover beslissen, aangezien in de media diverse gemeentewoordvoerders vertelden dat de provincie, het waterschap, het recreatieschap, Nieuwegein en wellicht ook het college iets te zeggen heeft over de eisen van zwemwater en waterrecreatie?

Wij zijn bezig met saneren. De Westplas is klaar. De Oostplas wordt bekeken met het oog op de vraag wat wij daarmee zullen doen. Wij voeren overleg met de provincie, het Recreatieschap, het Waterschap en de gemeenten Nieuwegein en Usselstein. Wij bekijken wat tijdens de sanering moet gebeuren. Strikt genomen gaat het Recreatieschap daarover. Wij hebben daarover al eerder afspraken gemaakt.

3. Het zwemverbod werd in 1996 met spoed ingevoerd, omdat er gevaarlijke materialen in het water werden aangetroffen. Die zijn nog steeds aanwezig. Acht het college de plas nu wél veilig genoeg om mens en dier hieraan bloot te stellen, aangezien er alleen folie en zand tussen zitten? Recreatie Midden-Nederland zegt in het AD dat recreatie niet per se zwemmen betekent, maar uit een boot kun je vallen en dat is net zo gevaarlijk.

Tien jaar geleden is afgesproken dat de plas geschikt moet worden gemaakt voor recreatie en dat het Recreatieschap er dan over gaat. Het college kan er strikt genomen niet over beslissen. Wij zijn gehouden aan het goed saneren en het overdragen. Wij hebben overigens nooit beloofd dat het water zwemwaterkwaliteit krijgt. Daarvoor is nogal wat extra nodig. Dat valt nog te bezien.

4. De heer Sienot heeft een tijdje geleden geopperd om drijvende zonnepanelen op deze plas te leggen, zodat Utrecht duurzamer wordt én een veilige oplossing gevonden wordt voor deze hoofdpijndossierplas. Ook de PvdD vindt het een uitstekend idee. Kan de wethouder aangeven wat de status hiervan is?

Over de drijvende zonnepanelen hebben wij op dit moment geen standpunt ingenomen. Wij hebben sowieso geen toekomstvisie over de vraag wat met de plas moet gebeuren.

5. Wanneer hakt het college de knoop door over de bestemming van de Nedereindse Plas?

Strikt genomen hakt het college geen knoop door. Wij dragen de plas over aan het Recreatieschap. Wij voeren overleg met de partijen die daarover gaan.

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66