Schrif­te­lijke vragen Geen Opslag in het Groen 2


Indiendatum: 9 feb. 2017

Schriftelijke vragen 14/2017

Sinds kort is in het Zocherpark tussen het Lucasbolwerk en het Lepelenburg ter hoogte van het Hieronymusplantsoen een opslag van bouwmateriaal, containers en machines gebouwd. Deze staat op de oude wal van het bolwerk. Voor de opslag is een constructie gebouwd van naar schatting 200 grote zakken zand van tenminste 1500 kg per zak. Dat is ruim 300.000 kg voor het stutten van de constructie alleen al. Daar bovenop komt nog de constructie zelf, bestaande uit zware houten balken.

Foto 1: opbouw van de constructie

En daar bovenop komt dan nog de opslag van graaf- en andere machines, containers en opslag van materiaal. Het ziet er naar uit dat de constructie bedoeld is om nog een hele tijd te blijven staan.

Foto 2: Constructie in gebruik

Foto 3: Constructie in gebruik

De fractie van GroenLinks heeft hierover samen met de fracties van D66, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Dit lijkt een behoorlijk omslachtige wijze om opslagruimte te creëren, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de bodem, de bomen en de cultuurhistorisch belangrijke wal in het Zocherplantsoen waarop de opslag gebouwd is.

1. Hoe komt het dat er een vergunning is verleend voor opslag op deze plek, terwijl dit in tegenspraak is met de beheervisie Singelgebied (2003) en de beheervisie Zocherpark (2010)?[1] Voor hoe lang is de vergunning verleend? Waarom is niet gehandeld in overeenstemming met het antwoord op Schriftelijke vragen 2014/76, nr 7[2]?

2. Waarom is het bouwmaterieel binnen de kroonprojectie van bomen geplaatst, wat niet in overeenstemming is met het Beheerplan Zocherpark[3]?

3. Zijn er opstelplaatsen overwogen buiten het park, op een plaats met plaveisel, die het cultuurhistorisch en ecologisch karakter van het Zocherpark minder zouden belasten? Zo nee waarom niet? Zo ja, waarom zijn deze afgevallen, en wat waren de overwegingen? Welke plaats had het bewaren van de conditie van het Zocherpark in de afweging?

4. Zijn er metingen gedaan over de conditie van de wal, en de dichtheid van de ondergrond, voordat de constructie geplaatst werd? Is er een schatting gemaakt van het gewicht van de zakken aarde, de constructie zelf en de containers, machines en het materiaal dat erop geplaatst werd? Zo ja, hoeveel bedraagt het gewicht van de totale constructie met inhoud? Zo nee, waarom niet?

5. Is het mogelijk achteraf vast te stellen in welke mate de bodem is ingeklonken alsmede wat de verdere schade aan de wal en flora en fauna in het gebied zal zijn? Is een herstelplan gemaakt voor de wal? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie zal het herstelplan uitvoeren en wie zal het financieren?

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie

[1] "Het heeft de sterke voorkeur de lokatie buiten het parkgebied te zoeken. Mocht dit absoluut onmogelijk zijn dan kan, onder strenge voorwaarden, een minimaal deel van het park worden gebruikt (p. 26).

[2] "Is het College bereid om in de toekomst het opslaan van containers en zwaar materieel op en in het openbaar groen zo veel mogelijk te voorkomen, en slechts indien dat redelijkerwijs niet anders kan, toestemming te verlenen deze in het openbaar groen te plaatsen (en niet onder de kroon van bomen)?" Antwoord: "Ja"

[3] "Podia, kramen en opslag van materialen mogen niet binnen de kroonprojectie van bomen geplaats worden" (p. 25)

Indiendatum: 9 feb. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

Schriftelijke vragen 14/2017

Sinds kort is in het Zocherpark tussen het Lucasbolwerk en het Lepelenburg ter hoogte van het Hieronymusplantsoen een opslag van bouwmateriaal, containers en machines gebouwd. Deze staat op de oude wal van het bolwerk. Voor de opslag is een constructie gebouwd van naar schatting 200 grote zakken zand van tenminste 1500 kg per zak. Dat is ruim 300.000 kg voor het stutten van de constructie alleen al. Daar bovenop komt nog de constructie zelf, bestaande uit zware houten balken.

En daar bovenop komt dan nog de opslag van graaf- en andere machines, containers en opslag van materiaal. Het ziet er naar uit dat de constructie bedoeld is om nog een hele tijd te blijven staan.

De fractie van GroenLinks heeft hierover samen met de fracties van D66, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Dit lijkt een behoorlijk omslachtige wijze om opslagruimte te creëren, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de bodem, de bomen en de cultuurhistorisch belangrijke wal in het Zocherplantsoen waarop de opslag gebouwd is.

1. Hoe komt het dat er een vergunning is verleend voor opslag op deze plek, terwijl dit in tegenspraak is met de beheervisie Singelgebied (2003) en de beheervisie Zocherpark (2010)?[1] Voor hoe lang is de vergunning verleend? Waarom is niet gehandeld in overeenstemming met het antwoord op Schriftelijke vragen 2014/76, nr 7[2]?

Wij hechten zeer aan het cultuurhistorisch en ecologisch karakter van het Zocherpark en de recreatieve functie die het park voor inwoners van Utrecht heeft. In deze situatie konden wij helaas opslag in het Zocherpark niet voorkomen. De locatie (Kromme Nieuwegracht in hartje binnenstad), de aard van de werkzaamheden (het stabiliseren en vervangen van walmuren, het funderen van kluis- en werfmuren, het funderen en renoveren van bruggen en het waterdicht maken van werfkelders) en de daartoe benodigde materialen en apparatuur maken dat er in alle redelijkheid geen mogelijkheden zijn voor opslag op een andere locatie, buiten het park. In overleg met de gemeentelijk adviseur bijzonder gebruik openbare ruimte is uiteindelijk besloten om op deze plek in het Zocherpark een werkterrein in te richten. De vergunning is verleend tot en met 31 augustus 2017, met een mogelijkheid tot verlenging tot mei 2018.

2. Waarom is het bouwmaterieel binnen de kroonprojectie van bomen geplaatst, wat niet in overeenstemming is met het Beheerplan Zocherpark[3]?

Het bouwmaterieel is geplaatst op een strook gras, om contact met bomen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij is een geringe hoeveelheid bouwmaterieel net binnen de kroonprojectie van een zwarte populier geplaatst. De gemeentelijke boomtechnisch adviseur verwacht hiervan geen schadelijke gevolgen voor de populier.

3. Zijn er opstelplaatsen overwogen buiten het park, op een plaats met plaveisel, die het cultuurhistorisch en ecologisch karakter van het Zocherpark minder zouden belasten? Zo nee waarom niet? Zo ja, waarom zijn deze afgevallen, en wat waren de overwegingen? Welke plaats had het bewaren van de conditie van het Zocherpark in de afweging?

Ja. De intenties uit de beheervisie Singelgebied hebben niet(s) aan kracht en waarde ingeboet, ook in 2017 heeft het de sterke voorkeur een locatie buiten het parkgebied te zoeken. De ruimte in dit deel van de binnenstad is echter beperkt. De keuze voor een geschikte locatie is voor een belangrijk deel bepaald door een tweetal factoren bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de toepassing van grout is het noodzakelijk dat de afstand tussen de plaats van vervaardiging en die van toepassing in het werk niet te groot is: de persleidingen kunnen maximaal 200 meter lang zijn. Daarnaast is de noodzakelijke bereikbaarheid van de opslaglocatie met vrachtwagens in (dit deel van) de binnenstad, door de vigerende aslastbeperkingen, beperkt.

4. Zijn er metingen gedaan over de conditie van de wal, en de dichtheid van de ondergrond, voordat de constructie geplaatst werd? Is er een schatting gemaakt van het gewicht van de zakken aarde, de constructie zelf en de containers, machines en het materiaal dat erop geplaatst werd? Zo ja, hoeveel bedraagt het gewicht van de totale constructie met inhoud? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben onderzocht hoe de belasting van de ondergrond tot een minimum kan worden beperkt. Om de druk op de ondergrond optimaal te verdelen en een vlakke ondergrond te bewerkstelligen, hebben wij gekozen voor de opbouw van de constructie met zandzakken. Met de gekozen constructie, die de druk op de ondergrond optimaal verdeelt, komt de vlaktedruk per saldo uit op ongeveer 1 kg/cm2.

5. Is het mogelijk achteraf vast te stellen in welke mate de bodem is ingeklonken alsmede wat de verdere schade aan de wal en flora en fauna in het gebied zal zijn? Is een herstelplan gemaakt voor de wal? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie zal het herstelplan uitvoeren en wie zal het financieren?

De belasting van de ondergrond is tot een minimum beperkt (zie vraag 4). Wij hebben in overleg met de adviseur bijzonder gebruik openbare ruimte op voorhand desondanks ook al nagedacht over maatregelen na afloop van de werkzaamheden. Wij zullen dan de grond in dit gebied ploffen. Met deze techniek beluchten we de grond, maken die los en door toevoeging van voedingsstoffen ook extra vruchtbaar. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een van onze vaste en deskundige groenaannemers en komen voor rekening van het project (herstel wal- en kluismuren).

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Matthijs Sienot, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie

[1] "Het heeft de sterke voorkeur de lokatie buiten het parkgebied te zoeken. Mocht dit absoluut onmogelijk zijn dan kan, onder strenge voorwaarden, een minimaal deel van het park worden gebruikt (p. 26).

[2] "Is het College bereid om in de toekomst het opslaan van containers en zwaar materieel op en in het openbaar groen zo veel mogelijk te voorkomen, en slechts indien dat redelijkerwijs niet anders kan, toestemming te verlenen deze in het openbaar groen te plaatsen (en niet onder de kroon van bomen)?" Antwoord: "Ja"

[3] "Podia, kramen en opslag van materialen mogen niet binnen de kroonprojectie van bomen geplaats worden" (p. 25)