Monde­lingen vragen Leegstand monu­mentaal pand ‘t Hoogt


Mondelingen vragen 6, 23-01-2020

In december 2018 moest Filmtheater ‘t Hoogt het pand aan Slachtstraat 5 verlaten, omdat de huur afliep en eigenaar het Utrechts Monumenten Fonds de wens had om appartementen te maken op de plek van de kleine filmzalen[1]. Maar deze plannen zijn door het UMF niet doorgezet, aangezien de erfpacht, die afgedragen moet worden aan de gemeente, zou toenemen[2]. Filmtheater ’t Hoogt was inmiddels al vertrokken – het UMF had de huur opgezegd – met als gevolg dat het monumentale pand een jaar leeg heeft gestaan. En dat terwijl ’t Hoogt graag nog langer was gebleven op de locatie waar ze al 46 jaar zat[3].

Inmiddels zijn er plannen om het pand aan Slachtstraat 5 weer een culturele functie te geven en er opnieuw een filmhuis te huisvesten[4]. Wij zijn er positief over dat het pand mogelijk toch een culturele bestemming behoudt maar hebben over het proces wel de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven hoe de erfpacht-constructie met een stichting als het UMF werkt?
  2. Het UMF heeft geen winstoogmerk en is niet vpb-plichtig, maar zet de herinrichting voor appartementen niet door vanwege een hogere erfpacht-constructie met de gemeente. Hoe kijkt het college hiernaar?
  3. Om situaties als deze in de toekomst te vermijden: hadden onderhandelingen over erfpacht niet eerder gevoerd kunnen worden zodat leegstand voorkomen had kunnen worden en ’t Hoogt mogelijk langer had kunnen blijven zitten? (tijdens de onderhandelingen)
  4. Is het college van mening dat leegstand voorkomen had kunnen worden en zo ja hoe?

Deelt het college de mening van de fracties PvdA, PvdD en Student & Starter dat er lessen getrokken moeten worden uit deze situatie? Zo ja, welke?

[1] https://www.duic.nl/algemeen/t-hoogt-vertrekt-uit-de-binnenstad/

[2] https://www.duic.nl/algemeen/problemen-bij-panden-t-hoogt-mogelijk-geen-woningen-maar-weer-culturele-functie/

[3] https://www.hoogt.nl/nieuws/oude-locatie-filmtheater-t-hoogt/

[4] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2007044/

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, S&S