Monde­linge vragen Onnodig veel bomenkap Opaalweg


Indiendatum: 19 apr. 2018

Mondelinge vragen 6, 19 april 2018

Vorige week is de aanvraag voor een kapvergunning voor 67 bomen aan de Opaalweg gepubliceerd. Deze aanvraag is gedaan voor de bouw van de studentenflat die middels het vorige maand door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan mogelijk is gemaakt.

In de bespreking van het plan in de commissie en de raad heeft de wethouder altijd de suggestie gewekt zeer zorgvuldig met de bomen in het gebied te zullen omgaan. Dit in lijn met het gemeentelijk beleid om in alle gevallen zoveel mogelijk bomen te sparen.

Het hoge aantal van 67 bomen waarvoor nu een vergunning is aangevraagd is niet in lijn met dit gemeentelijke bomenbeleid. Er zijn namelijk mogelijkheden om meer bomen te sparen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat een net iets andere plaatsing van gebouw of inrichting van de omliggende ruimte tot de mogelijkheden binnen het vastgestelde bestemmingsplan behoort?

2. Uit de stukken bij de velvergunning aanvraag blijkt op geen enkele manier dat is overwogen of onderzocht hoe door een andere situering van het gebouw en/of andere inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw, meer bomen gespaard kunnen worden. Kan het college toelichten als dit wel is gebeurd en zo nee, gaat dit nog gebeuren?

3. Is aan de ontwikkelaar, architect of ontwerpers de opdracht meegegeven het gebouw en de inrichting van het perceel zo te ontwerpen dat zoveel mogelijk bomen gespaard worden?

4. Is er al een bouwvergunning en eventueel overige vergunningen die nodig zijn voor de bouw van deze flat aangevraagd en verleend?

5. Waarom is er maar voor één boom een verplaatsingsonderzoek uitgevoerd en niet voor de overige 66?

6. Wat is de status van het groencompensatieplan dat samen met omwonenden opgesteld en uitgewerkt zou worden en waarvan het college door het overnemen van motie 57 heeft toegezegd dit ter beoordeling naar de raad te sturen, zodat de raad dit zou kunnen aanvullen of aanpassen?

7. Wordt de inhoud van het groencompensatieplan meegenomen bij het al dan niet verlenen van de kapvergunning en de compensatieplicht die in deze vergunning opgenomen wordt?

8. Hoe ver is het college met het in kaart brengen van de natuurwaarden van het plangebied, conform moties 60/2017 en 57/2018?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 apr. 2018
Antwoorddatum: 19 apr. 2018

Mondelinge vragen 6, 19 april 2018

Vorige week is de aanvraag voor een kapvergunning voor 67 bomen aan de Opaalweg gepubliceerd. Deze aanvraag is gedaan voor de bouw van de studentenflat die middels het vorige maand door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan mogelijk is gemaakt.

In de bespreking van het plan in de commissie en de raad heeft de wethouder altijd de suggestie gewekt zeer zorgvuldig met de bomen in het gebied te zullen omgaan. Dit in lijn met het gemeentelijk beleid om in alle gevallen zoveel mogelijk bomen te sparen.

Het hoge aantal van 67 bomen waarvoor nu een vergunning is aangevraagd is niet in lijn met dit gemeentelijke bomenbeleid. Er zijn namelijk mogelijkheden om meer bomen te sparen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Klopt het dat een net iets andere plaatsing van gebouw of inrichting van de omliggende ruimte tot de mogelijkheden binnen het vastgestelde bestemmingsplan behoort?

Het klopt dat het gebouw waarvan de raad het bestemmingsplan vorige maand heeft vastgesteld een beetje kan worden gedraaid. Dat is gedaan om de omwonenden te helpen om de reflectie te minimaliseren. Het gebouw wordt zodanig gepositioneerd dat geen geluids- en lichtreflecties optreden bij de flat die er tegenover ligt. Dat is de reden. De draai van het gebouw heeft niet tot gevolg dat groen zal verdwijnen. Het is ook niet zo dat wij met een andere positie bomen kunnen handhaven.

2. Uit de stukken bij de velvergunning aanvraag blijkt op geen enkele manier dat is overwogen of onderzocht hoe door een andere situering van het gebouw en/of andere inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw, meer bomen gespaard kunnen worden. Kan het college toelichten als dit wel is gebeurd en zo nee, gaat dit nog gebeuren?

Er sneuvelen geen extra bomen. Er wordt gewerkt conform hetgeen wij vorige maand bij de behandeling van het bestemmingsplan hebben besproken. Dat betekent dat één boom die in de laanbeplanting stond, moet worden verplaatst. Die wordt weggehaald en elders in de laan herplant. De andere 66 bomen zijn scheuten die de afgelopen 50 jaar spontaan volwassen zijn geworden omdat het plan zo lang heeft geduurd. De wortels van de bomen zijn met elkaar vergroeid geraakt. Die kunnen om die reden niet worden verplaatst. Ook dat is sedert vorige maand niet veranderd.

3. Is aan de ontwikkelaar, architect of ontwerpers de opdracht meegegeven het gebouw en de inrichting van het perceel zo te ontwerpen dat zoveel mogelijk bomen gespaard worden?

Dat is het geval. Dat is in de commissiebehandeling uitgebreid besproken. Wij houden ons daaraan.

4. Is er al een bouwvergunning en eventueel overige vergunningen die nodig zijn voor de bouw van deze flat aangevraagd en verleend?

Er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. De velvergunning wordt pas verleend als de omgevingsvergunning is afgegeven. Er wordt pas gezaagd als het zeker is dat er zal worden gebouwd.

5. Waarom is er maar voor één boom een verplaatsingsonderzoek uitgevoerd en niet voor de overige 66?

Ik denk dat ik deze vraag al heb beantwoord. Dat heeft te maken met de genoemde spontane schuiten.

6. Wat is de status van het groencompensatieplan dat samen met omwonenden opgesteld en uitgewerkt zou worden en waarvan het college door het overnemen van motie 57 heeft toegezegd dit ter beoordeling naar de raad te sturen, zodat de raad dit zou kunnen aanvullen of aanpassen?

Dat plan is na de commissiebehandeling bij de plenaire afhandeling van het bestemmingsplan meegeleverd. Dat hebt u gezien. Wat ik heb toegezegd, is dat de raad de uitwerking van het groencompensatieplan in het bestek, dat gebeurt over ongeveer een jaar, samen met inwoners, omwonenden en met de toekomstige inwoners, terugkrijgt. Het groencompensatieplan heeft de raad bij de behandeling van het bestemmingsplan al gezien.

7. Wordt de inhoud van het groencompensatieplan meegenomen bij het al dan niet verlenen van de kapvergunning en de compensatieplicht die in deze vergunning opgenomen wordt?

Deze vraag heb ik al beantwoord.

8. Hoe ver is het college met het in kaart brengen van de natuurwaarden van het plangebied, conform moties 60/2017 en 57/2018?

Dat is gebeurd. Door een extern bureau is in het kader van de Flora- en faunawet een inventarisatie van de natuurwaarden gemaakt. Het groencompensatieplan was daarop gebaseerd. Aan motie 57 uit 2018 zal bij de uitwerking van het bestek gevolg worden gegeven. Dat wordt aan de raad teruggekoppeld.