Schrif­te­lijke vragen De lucht­kwa­liteit van Utrechtse school­ge­bouwen


Indiendatum: 3 jun. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

Nu de scholen begonnen zijn, maken ouders en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen. Zeker vanaf volgende week, als de klassen weer vol raken, wordt dat een punt van zorg. Ook docenten verblijven vaak in te kleine docentenkamers met slechte luchtkwaliteit. Ze maken zich terecht zorgen over de risico’s, over hun eigen gezondheid en over de verspreiding van het virus.

Steeds meer onderzoeken verschijnen die het belang van goede ventilatie en luchtkwaliteit voor de bestrijding van corona benadrukken. Bijvoorbeeld https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30245-9

Het is nog onzeker, aan welke (aanvullende) eisen ventilatiesystemen van scholen moeten voldoen. Het is mij niet direct bekend of alle scholen in Utrecht voldoen aan de bestaande richtlijnen.

Hoewel het RIVM geen specifieke aanvullende eisen stelt aan ventilatie, is het vanuit het voorzorgsbeginsel nodig om de stand van zaken goed onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te nemen.

De indiende fracties hebben de volgende vragen;

  1. Heeft de gemeente een actueel beeld van de luchtkwaliteit van schoolgebouwen?
  2. Indien metingen plaatsvinden en/of gepland zijn, volgens welke normen wordt de luchtkwaliteit gemeten? Zijn die normen toereikend/haalbaar in de nieuwe situatie?
  3. Bestaat er een overzicht van scholen waarvan de luchtkwaliteit onvoldoende is?
  4. Hoe kan de gemeente waarborgen/erop toezien dat in schoolgebouwen luchtventilatie voldoende is in relatie tot corona?

Tijdens de commissiebehandeling van de Utrechtse onderwijsagenda vroeg Partij voor de Dieren de wethouder om het binnenklimaat van Utrechtse scholen in kaart te brengen. De wethouder zegde dit toe en gaf aan om de raad in de eerste helft van 2020 per brief te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het binnenklimaat op scholen. Hierboven is al omschreven waarom het van belang is om dit zo snel als mogelijk in kaart te hebben, met dit in het oog nog een laatste vraag.

Kan de wethouder aangeven hoe ver het staat met deze brief? Is er een mogelijkheid om de informatie in bovenstaande vragen te koppelen aan de toezegging die gedaan is?

D66
Partij voor de Dieren
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
S&S
DENK
CDA