Schrif­te­lijke vragen Dieselboot Kromme Rijn


Indiendatum: 6 aug. 2015

Schriftelijke vragen 120/2015

Op 31 juli 2015 verleende Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een vergunning om op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik (Werkhoven/Amelisweerd) te varen met een dieselboot/dieselsloep. Het Hoogheemraadschap is niet bereid vaarverkeer met benzine- en dieselmotoren te weren. In het AD Utrechts Nieuwsblad van 3 augustus 2015 stond dat de gemeente Utrecht wél bewust kiest voor schone(re) bootjes.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u de bekendmaking van het Hoogheemraadschap en het artikel in het AD?

2. In hoeverre volgt de gemeente Utrecht de berichtgeving over vervuilende vaartuigen in wateren in en rond de gemeente die niet onder de gemeente zélf vallen (in dit geval Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)?

3. In hoeverre kan en wil de gemeente Utrecht invloed uitoefenen op de beslissing van de provincie, de waterschappen, Rijkswaterstaat en andere ‘eigenaren’ van wateren vallende binnen de gemeente Utrecht als het gaat om vervuilend vaarverkeer?

4. Heeft de gemeente Utrecht bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van Utrecht Sloep Rondvaarten om op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik te varen met een dieselboot? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met Utrecht Sloep Rondvaarten in gesprek gegaan, aangezien zij ook in de Utrechtse binnenstad varen en er op hun website op voorstaan dat ze gebruikmaken van elektrische sloepen en dus ‘de schoonste sloepen hebben van Utrecht’? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid dit alsnog te doen?

In het Actieplan Schoon Vervoer (mei 2015) staat dat het college in het kader van de PvdD motie M2014/82 ‘elektrisch vervoer over het water’ actief met bedrijven in gesprek gaat om samen de mogelijkheden te verkennen naar vervanging van hun boten door elektrische alternatieven. In het plan stonden echter geen start- en gereeddatum genoemd bij dit voornemen.

6. Kunt u de PvdD-fractie vertellen hoe het er voorstaat met het overleg met bedrijven die in de gemeente Utrecht nog steeds met vervuilend vaarverkeer varen, zoals Schuttevaer? En in hoeverre kan en wil de gemeente particulieren aansporen of verbieden met vervuilend vaarverkeer op de Utrechtse wateren te varen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 aug. 2015
Antwoorddatum: 1 sep. 2015

Schriftelijke vragen 120/2015

Op 31 juli 2015 verleende Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een vergunning om op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik (Werkhoven/Amelisweerd) te varen met een dieselboot/dieselsloep. Het Hoogheemraadschap is niet bereid vaarverkeer met benzine-en dieselmotoren te weren. In het AD Utrechts Nieuwsblad van 3 augustus 2015 stond dat de gemeente Utrecht wél bewust kiest voor schone(re) bootjes.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u de bekendmaking van het Hoogheemraadschapen het artikel in het AD?

Ja.

2. In hoeverre volgt de gemeente Utrecht de berichtgeving over vervuilende vaartuigen in wateren in en rond de gemeente die niet onder de gemeente zélf vallen (in dit geval Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)?

Wij volgen dit middels openbare nieuwsgaring en spelen daar zo veel mogelijk op in. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap (zie antwoord op vraag 3).

3. In hoeverre kan en wil de gemeente Utrecht invloed uitoefenen op de beslissing van de provincie, de waterschappen, Rijkswaterstaat en andere ‘eigenaren’ van wateren vallende binnen de gemeente Utrecht als het gaat om vervuilend vaarverkeer?

Wij hechten belang aan overleg en afstemming tussen overheden. Kennisuitwisseling kan leiden tot bijstelling van standpunten. Met het Hoogheemraadschap hebben wij regelmatig overleg waarin alles over de stadswateren aan de orde kan komen.

4. Heeft de gemeente Utrecht bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van Utrecht Sloep Rondvaarten om op de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik te varen met een dieselboot? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?

Nee, we hebben geen bezwaar gemaakt. Het Hoogheemraadschap maakt een afweging tussen het algemeen belang en het individuele belang van de aanvrager van een vergunning. Gelet op de recentelijk door uw raad vastgestelde aangepaste havenverordening zullen wij wel de ambitie rondom schone vaartuigen in een volgend overleg aan de orde stellen.

5. Bent u met Utrecht Sloep Rondvaarten in gesprek gegaan, aangezien zij ook in de Utrechtse binnenstad varen en er op hun website op voorstaan dat ze gebruikmaken van elektrische sloepen en dus ‘de schoonste sloepen hebben van Utrecht’? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid dit alsnog te doen?

Daar waar de gemeente Utrecht een rol heeft in het verlenen van een vergunning aan Utrechtse botenverhuurders is er overleg geweest. Op grond van de aangepaste Havenverordening gaan wij binnenkort in gesprek met alle ondernemers die met rondvaartboten de Utrechtse wateren willen exploiteren. Daartoe behoort ook Utrecht Sloep Rondvaarten.

In het Actieplan Schoon Vervoer (mei 2015) staat dat het college in het kader van de PvdD motie M2014/82 ‘elektrisch vervoer over het water’ actief met bedrijven in gesprek gaat om samen de mogelijkheden teverkennen naar vervanging van hun boten door elektrische alternatieven. In het plan stonden echter geen start-en gereeddatum genoemd bij dit voornemen.

6. Kunt u de PvdD-fractie vertellen hoe het er voorstaat met het overleg met bedrijven die in de gemeente Utrecht nog steeds met vervuilend vaarverkeer varen, zoals Schuttevaer? En in hoeverre kan en wil de gemeente particulieren aansporen of verbieden met vervuilend vaarverkeer op de Utrechtse wateren te varen?

Bij de behandeling van de wijziging van de Havenverordening heeft u het college gevraagd de emissiebeperking van vaartuigen te voorzien van een beleidskader. Dit doen we samen met alle betrokken partijen. Hierbij betrekken we ervaringen van andere havensteden. Over circa ¾ jaar informeren wij uw raadscommissie voor Stad en Ruimte over de voortgang met betrekking tot de onderwerpen: uitbreiden emissievrij varen, financieel gelijk kader, en vergunningen voor bepaalde en onbepaalde tijd. In het actieplan Schoon Vervoer 2015 hebben we aangekondigd te onderzoeken hoe verdere verschoning van de (plezier)scheepvaart door het centrum van Utrecht mogelijk is. In de loop van 2016 starten we met een concrete aanpak.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Massale bomenkap groenstrook Cremerstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen Bomenkap Paardenveld ten behoeve van bioscoop De Kade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer