Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Paar­denveld ten behoeve van bioscoop De Kade


Indiendatum: 12 aug. 2015

Schriftelijke vragen 122/2015

Op 23 juli 2015 kwam er een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen voor de kap van twee witte esdoorns op Paardenveld, ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein. Op dit terrein heeft de gemeente bioscoop De Kade gepland. De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over deze aanvraag, omdat er nog helemaal niet duidelijk is of deze bioscoop er wel komt. Daarom heeft de fractie van de PvdD hierover de volgende vragen:

1. Waarom is er nu al een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, terwijl het college nog moet kijken naar de zienswijzen van inwoners van Utrecht en de gemeenteraad in het najaar nog moet beslissen over de komst van bioscoop de Kade?

Op 4 augustus 2015 zei de woordvoerder van de gemeente op de website van DUIC dat de gemeente de aanvraag ‘alvast ter voorbereiding’ heeft gedaan. In de praktijk blijkt echter dat aanvragen, als zij eenmaal verleend zijn, ook ten uitvoer worden gebracht.

2. Als de vergunning voor de bomenkap verleend wordt en het is nog niet duidelijk of bioscoop De Kade er daadwerkelijk komt, worden de bomen dan sowieso gekapt?

3. Zo ja, herinnert het college zich nog Motie 29 uit 2006, getiteld Kappen met te vroeg kappen III, die is aangenomen? Hoe rijmt dit met het voortijdig kappen van bomen bij Paardenveld?

4. De PvdD heeft met een toezegging van het college voorkómen dat de bomen bij de beoogde prostitutiezone bij het Zandpad voortijdig werden gekapt. Heeft het college voor ogen dat politieke partijen bij ieder bouwproject dit soort toezeggingen moeten gaan vragen? Zo ja, hoe verkoopt u dit aan de indieners van motie 29/2006 en de inwoners van Utrecht? Zo nee, gaat u er dan beter op toezien dat aanvragen voor bomenkap niet worden gedaan voordat alle benodigde vergunningen bruikbaar geworden zijn?

5. De PvdD heeft vernomen dat de gemeente alle bomen wil kappen tussen parkeergarage Paardenveld en de singel. Kunt u dit verhelderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat het college hier een omgevingsvergunning voor aanvragen?

6. In de omgeving van Paardenveld zijn al diverse bomen gekapt. Wanneer en waar worden deze bomen gecompenseerd?

7. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de aanwezige fauna? De PvdD begreep dat vleermuizen bij Paardenveld nu nog nauwelijks ergens terecht kunnen. Graag een toelichting hierop.

8. Kan het college toezeggen dat motie 29/2006 voortaan bij alle toekomstige bouwprojecten worden geëerbiedigd? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 aug. 2015
Antwoorddatum: 29 sep. 2015

Schriftelijke vragen 122/2015

Op 23 juli 2015 kwam er een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen voor de kap van twee witte esdoorns op Paardenveld, ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein. Op dit terrein de gemeente bioscoop De Kade gepland. De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over deze aanvraag, omdat er nog helemaal niet duidelijk is of deze bioscoop er wel komt. Daarom heeft de fractie van de PvdD hierover de volgende vragen:

1. Waarom is er nu al een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, terwijl het college nog moet kijken naar de zienswijzen van inwoners van Utrecht en de gemeenteraad in het najaar nog moet beslissen over de komst van bioscoop de Kade?

De aanvraag is ingediend om, direct na de besluitvorming in de gemeenteraad, te kunnen starten met bouwrijp maken van de grond. Om geen vertraging op te lopen zijn deze procedures parallel gevoerd. Als vanzelfsprekend zal niet overgegaan worden tot de kap van de twee bomen indien de Raad het bestemmingsplan en SPVE niet vaststelt en zal pas worden uitgevoerd bij een bruikbare bouwvergunning.

Op 4 augustus 2015 zei de woordvoerder van de gemeente op de website van DUIC dat de gemeente de aanvraag ‘alvast ter voorbereiding’ heeft gedaan. In de praktijk blijkt echter dat aanvragen, als zij eenmaal verleend zijn, ook ten uitvoer worden gebracht.

2. Als de vergunning voor de bomenkap verleend wordt en het is nog niet duidelijk of bioscoop De Kade er daadwerkelijk komt, worden de bomen dan sowieso gekapt?

Nee, tenzij vanwege gezondheidsreden noodzakelijk. De twee bomen hebben de kwalificatie matig en voldoende.

3. Zo ja, herinnert het college zich nog Motie 29 uit 2006, getiteld Kappen met te vroeg kappen III, die is aangenomen? Hoe rijmt dit met het voortijdig kappen van bomen bij Paardenveld?

Zie antwoord 2, niet van toepassing.

4. De PvdD heeft met een toezegging van het college voorkómen dat de bomen bij de beoogde prostitutiezone bij het Zandpad voortijdig werden gekapt. Heeft het college voor ogen dat politieke partijen bij ieder bouwproject dit soort toezeggingen moeten gaan vragen? Zo ja, hoe verkoopt u dit aan de indieners van motie 29/2006 en de inwoners van Utrecht? Zo nee, gaat u er dan beter op toezien dat aanvragen voor bomenkap niet worden gedaan voordat alle benodigde vergunningen bruikbaar geworden zijn?

In het stationsgebied, waar deze bomen staan, wordt gewerkt volgens de in 2008 door de Raad vastgestelde bomenvisie.

5. De PvdD heeft vernomen dat de gemeente alle bomen wil kappen tussen parkeergarage Paardenveld en de singel. Kunt u dit verhelderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat het college hier een omgevingsvergunning voor aanvragen?

Er is geen sprake van de kap van alle bomen tussen de parkeergarage en de singel.

In omgeving Paardenveld staan nu nog 13 bomen:

5 bomen (waarvan 4 nabij politiebureau): op dit moment gaan we ervan uit dat deze behouden kunnen blijven;

Voor 2 bomen is omgevingsvergunning voor kappen aangevraagd met oog op mogelijke ontwikkeling bioscoop de Kade; kap gaat niet door indien deze ontwikkeling niet door gaat.

Voor de overige 6 bomen is eind 2014 een omgevingsvergunning kappen bomen aangevraagd; deze is verleend begin 2015. Vergunning was aangevraagd omdat behoud ivm aanpassing kabels en leidingen voor aanleg van de singel op dat moment zeer twijfelachtig was;. Uit het kaartje in de bijlage van het SPVE blijkt dat het toch mogelijk is deze bomen te behouden, alhoewel de precieze technische in meting nog moet plaatsvinden. Het streven is er maximaal op gericht de bomen te handhaven.

6. In de omgeving van Paardenveld zijn al diverse bomen gekapt. Wanneer en waar worden deze bomen gecompenseerd?

Paardenveld valt onder deelgebied Catharijnesingel noord; vanaf najaar 2015 wordt begonnen met het fasegewijs terugplanten van bomen in dit deelgebied, te beginnen bij Amsterdamsestraatweg en Daalsesingel gevolgd door aanplant nieuwe bomen langs de singel; het gebied in de omgeving van Paardenveld volgt daarna; de bomen nabij de singel kunnen in 2016 worden geplant en de bomen nabij de Kade in 2017. Voor elke gekapte boom komt een nieuwe boom terug, De nieuwe bomen zullen geen sprietjes zijn maar al een behoorlijke stamonvang hebben, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

7. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de aanwezige fauna? De PvdD begreep dat vleermuizen bij Paardenveld nu nog nauwelijks ergens terecht kunnen. Graag een toelichting hierop.

In 2013 is door adviesbureau Tauw een actualisatie verricht van het ecologisch onderzoek rondom het Paardenveld. Dit in verband met het verdwijnen van bomen in verband met de aanleg van de singel. De conclusie, specifiek ook voor gewone dwergvleermuis, dat de kap van de bomen geen negatieve effecten op de vliegroute van de gewone dwergvleermuis heeft. De veronderstelling is dat de randen van de bebouwing in dit geval de functie van de bomen als oriëntatiepunt heeft overgenomen. Recentere analyse rondom vleermuizen van Tauw in de omgeving van het stationsgebied bevestigen dit.

zie bijlagen
Bijlage 1 Brief visie op zienswijzen t.b.v. gewone dwergvleermuis Paardenveld
Bijlage 2 Actualisatie ecologisch onderzoek Paardenveld, Utrecht 24 juli 2013

8. Kan het college toezeggen dat motie 29/2006 voortaan bij alle toekomstige bouwprojecten worden geëerbiedigd? Zo nee, waarom niet?

De motie "kappen met te vroeg kappen III uit 2006 wordt gevolgd (zie antwoord 5). In het stationsgebied kan er echter aanleiding zijn om hiervan af te wijken, zoals bijvoorbeeld toegelicht in de Bomenvisie Stationsgebied, zoals vastgesteld door de Raad in 2008.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Dieselboot Kromme Rijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Bomenkap Stadsstrand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer