Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Stads­strand


Indiendatum: 18 aug. 2015

Schriftelijke vragen 126/2015

Op 30 juli 2015 kwam er een aanvraag binnen voor de kap van 22 bomen bij het Stadsstrand van Utrecht[1]. Als reactie op een tweet van de Partij voor de Dieren schreef de gemeente dat de bomenkap nodig is vanwege fiets- en wandelpaden en dat alternatieven ook bomenkap zouden opleveren.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is de bomenkap aangevraagd op initiatief van het Stadsstrand, oftewel: zijn de fiets- en wandelpaden nodig om puur het Stadsstrand te bereiken of is de aanvraag op initiatief van de gemeente voor het aanleggen van fiets- en wandelpaden naar andere bestemmingen in het gebied?

2. Gaat het inderdaad om 22 bomen of worden er nog meer bomen gekapt voor dit plan? Zo ja, hoeveel?

3. Waarom worden er fiets- en wandelpaden aangelegd? Voldoen de huidige paden niet, worden er veel meer bezoekers verwacht, wordt het stadsstrand uitgebreid en/of zijn er nog andere redenen? Zo ja, wat zijn deze redenen?

4. Welke alternatieven zijn er onderzocht? Graag ontvangt de PvdD alle documenten behorende bij deze aanvraag voor bomenkap en de omgevingsvergunning.

5. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast door het Stadsstrand. De overlast is nu wel afgenomen, maar als er bomen gaan verdwijnen, zal de geluidsoverlast weer toenemen. In hoeverre heeft het college deze overweging meegenomen in de aanvraag van de bomenkap?

6. Via Twitter gaf de gemeente aan dat op bestaande open plekken 22 bomen worden teruggeplant. Waar zijn die open plekken en wanneer zouden deze bomen worden geplant? Om wat voor soort bomen zou het gaan en wat is het formaat van deze bomen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-71580.html

Indiendatum: 18 aug. 2015
Antwoorddatum: 13 okt. 2015

Schriftelijke vragen 126/2015

Op 30 juli 2015 kwam er een aanvraag binnen voor de kap van 22 bomen bij het Stadsstrand van Utrecht1. Als reactie op een tweet van de Partij voor de Dieren schreef de gemeente dat de bomenkap nodig is vanwege fiets- en wandelpaden en dat alternatieven ook bomenkap zouden opleveren.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is de bomenkap aangevraagd op initiatief van het Stadsstrand, oftewel: zijn de fiets- en wandelpaden nodig om puur het Stadsstrand te bereiken of is de aanvraag op initiatief van de gemeente voor het aanleggen van fiets- en wandelpaden naar andere bestemmingen in het gebied?

Het betreft het tweede. Het Stadsstrand is onderdeel van het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. In het ontwikkelingskader is sprake van ‘het rondje stadseiland’. Het aan te leggen pad zorgt niet alleen voor een betere bereikbaarheid van het stadsstrand en het daarom heen liggend openbaar terrein, maar is ook een belangrijk deel van de route "rondje stadseiland". Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Stadsstrand oog in al" is hiermee rekening gehouden.

2. Gaat het inderdaad om 22 bomen of worden er nog meer bomen gekapt voor dit plan? Zo ja, hoeveel?

Het gaat bij dit plan om 22 bomen. Het stadsstrand zelf is al in gebruik en is zo gesitueerd dat daarvoor geen bomen gekapt hoefden te worden, voor de aansluitende routes wel.

3. Waarom worden er fiets- en wandelpaden aangelegd? Voldoen de huidige paden niet, worden er veel meer bezoekers verwacht, wordt het stadsstrand uitgebreid en/of zijn er nog andere redenen? Zo ja, wat zijn deze redenen?

Aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal voldoet het pad niet en ontbreekt gedeeltelijk; er is een pad van 1 meter breed. Voetgangers en fietsers kunnen elkaar niet of moeilijk passeren. Er is geen sprake van veel meer bezoekers, maar in de toekomst wordt het pad onderdeel van het "rondje stadseiland" en levert daarmee een meerwaarde voor de stad. Dit is onderdeel van de visie Parkzone Amsterdam Rijnkanaal, waarvan al gebieden als de Rooseveltboulevard en het Loggerplantsoen zijn uitgevoerd.

4. Welke alternatieven zijn er onderzocht? Graag ontvangt de PvdD alle documenten behorende bij deze aanvraag voor bomenkap en de omgevingsvergunning.

Bij het ontwerpen van het pad is als alternatief onderzocht of een meanderend pad bomen zou sparen. Gelet op de aanwezige bomen en hun wortelstructuur zou het pad dan op veel plekken te dicht op de kade komen en door de aanwezigheid van wortels geen beter resultaat opleveren in het sparen van bomen. Daarnaast stelt RWS eisen aan de afstand tot de kade in verband met veiligheid langs het Amsterdam Rijnkanaal. Gezien deze uitkomsten is voor zowel voor fysiek veiligheid als sociale veiligheid (duidelijkheid route op deze locatie) gekozen voor een zo duidelijk mogelijke inrichting. De door u gevraagde documenten zijn bijgevoegd.

5. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast door het Stadsstrand. De overlast is nu wel afgenomen, maar als er bomen gaan verdwijnen, zal de geluidsoverlast weer toenemen. In hoeverre heeft het college deze overweging meegenomen in de aanvraag van de bomenkap?

Bomen houden zeer beperkt geluid tegen. De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai geeft aan dat er alleen een effect optreedt wanneer er vegetatie aanwezig is bestaande uit een combinatie van bomen, struiken of heesters, zodanig dat het zicht volledig verdwenen is. Dit is niet het geval.

Het beperken van overlast door de gebruikers is opgenomen in de uitgiftevergunning. Ten opzichte van de eerdere situatie (paar jaar geleden) is nu slechts beperkte mogelijkheid voor feesten toegestaan.

6. Via Twitter gaf de gemeente aan dat op bestaande open plekken 22 bomen worden terug geplant. Waar zijn die open plekken en wanneer zouden deze bomen worden geplant? Om wat voor soort bomen zou het gaan en wat is het formaat van deze bomen?

De plekken zijn aangegeven bij de omgevingsvergunning en bij het ontwerp (eveneens bijgevoegd). De bomen worden zo snel mogelijk na kap herplant, zoals de planning nu is, dit winterseizoen. De soorten zijn afgestemd op de locatie (veel wind langs kanaal en waar mogelijk inheemse soorten). Het formaat is conform de afspraken uit het bomenbeleid, minimaal 20-25 cm omtrek en waar mogelijk dikker om zo passend mogelijke compensatie te bieden, zowel in formaat als ecologische condities.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren