Schrif­te­lijke vragen Massale bomenkap groen­strook Cremerstraat


Indiendatum: 6 aug. 2015

Schriftelijke vragen 121/2015

Aanvullende vragen op SV 2015 nr 119 van GroenLinks

Op 10 juli werd een aanvraag gepubliceerd voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de kap van 150 bomen op de Cremerstraat/Galjoenstraat (HZ_WABO-15-19739)[1]. Inmiddels is bekend dat het om 161 bomen gaat.

Naast de vragen die mevrouw Paardekooper stelde op 2 augustus 2015 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Waarom wordt in de aanvraag voor de kap de Cremerstraat niet expliciet genoemd? De PvdD begreep dat ook daar veel bomen zullen worden gekapt. Burgers en andere belanghebbenden moeten wel de juiste locaties van bomenkap kunnen vinden om zo de mogelijkheid te krijgen bezwaar te maken.

In het Groenherstelplan van Movares wordt aangegeven dat “De aanleg van de warmteleiding nadrukkelijk raakvlak heeft met de plannen van ProRail (UtArk) en gemeente Utrecht.” In dit plan wordt ook gesteld dat “Het beeld welke de bewoners aan de westelijke Cemerstraat te zien krijgen zal lijken op een kaalslag.” Er zijn daarom al diverse bezwaren van omwonenden binnengekomen en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen.

2. In hoeverre heeft het college rekening gehouden met de bezwaren van bewoners en zal zij omgaan met bezwaren van bewoners? Zijn er op basis van hun bezwaren en input nog wijzigingen mogelijk?

In het Groenherstelplan staat dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de noodzaak van het planten van bomen in tijdelijke bakken om de eventuele nadelen voor flora en fauna te ondervangen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de aanwezige fauna.

3. Wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd en wanneer kunnen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? Wilt u de resultaten zodra zij bekend zijn naar de raad sturen? Zo nee, waarom niet?

4. Is er of wordt er onderzoek uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebied? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?

Er worden slechts 46 bomen voor de te kappen bomen teruggeplant. In het Groenherstelplan staat: “Indien ook in de nabije omgeving van het project geen bomencompensatie mogelijk is zullen de bomen mogelijk op een andere wijze gecompenseerd moeten worden.” De Partij voor de Dieren vindt dit erg vaag taalgebruik.

5. Gaat de gemeente als de 161 (en niet 150) bomen inderdaad gekapt worden alle 161 bomen compenseren en zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

Een groot deel van het werkgebied van Eneco is tijdelijk werkgebied voor werkruimte en opslag. Er worden veel bomen in dit tijdelijke werkgebied gekapt. Dit vindt de PvdD zeer onwenselijk, zeker gezien de grote natuurwaarde van deze bomen.

6. In hoeverre zijn alternatieve locaties voor het tijdelijke werkgebied van Eneco onderzocht? Zijn er echt geen andere mogelijkheden dan bomenkap voor een tijdelijk werkgebied? Kan de opslag ook op een andere locatie waar geen groen aanwezig is?

7. Eneco wil op en rond de leidingen geen bomen meer. Moet de gemeente aan deze eis van een bedrijf als Eneco voldoen? Wat als andere bedrijven dit soort eisen ook gaan stellen? Hoe gaat de gemeente hiermee om?

8. Het gebied wordt o.i. nu ook heringericht om de recreatiewaarde te vergroten. In hoeverre houdt het college rekening met de waarde van dit groen (en de aanwezige fauna) an sich ten opzichte van de recreatiewaarde voor de mens?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-62512.html

Indiendatum: 6 aug. 2015
Antwoorddatum: 25 aug. 2015

Schriftelijke vragen 121/2015

Op 10 juli werd een aanvraag gepubliceerd voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de kap van 150 bomen op de Cremerstraat/Galjoenstraat (HZ_WABO-15-19739). Inmiddels is bekend dat het om 161 bomen gaat.

Naast de vragen die mevrouw Paardekooper stelde op 2 augustus 2015 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Waarom wordt in de aanvraag voor de kap de Cremerstraat niet expliciet genoemd? De PvdD begreep dat ook daar veel bomen zullen worden gekapt. Burgers en andere belanghebbenden moeten wel de juiste locaties van bomenkap kunnen vinden om zo de mogelijkheid te krijgen bezwaar te maken.

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen/rooien van 161 bomen (waarvan 11 bomen die worden gerooid niet vergunning plichtig zijn) voor de vervanging van de warmtetransportleiding tussen de Galjoenstraat en het Cremerplein (project: UtArk). De Cremerstraat is gelegen tussen Galjoenstraat en Cremerplein. Bij de aanvraag zit een bijlage “Bomenlijst Cremerstraat”, zodat het daarmee ook duidelijk is dat de bomen aan de Cremerstraat onderdeel uitmaken van deze kapaanvraag.

In het Groenherstelplan van Movares wordt aangegeven dat “De aanleg van de warmteleiding nadrukkelijk raakvlak heeft met de plannen van ProRail (UtArk) en gemeente Utrecht.” In dit plan wordt ook gesteld dat “Het beeld welke de bewoners aan de westelijke Cemerstraat te zien krijgen zal lijken op een kaalslag.” Er zijn daarom al diverse bezwaren van omwonenden binnengekomen en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen.

2. In hoeverre heeft het college rekening gehouden met de bezwaren van bewoners en zal zij omgaan met bezwaren van bewoners? Zijn er op basis van hun bezwaren en input nog wijzigingen mogelijk?

Bij het opstellen van het ontwerp van de parkstrook Cremerstraat en de fietsstraat is in 2014 een participatietraject doorlopen met bewoners. In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en ideeën van bewoners vanuit het participatietraject. In januari 2015 hebben wij het ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. In het najaar nemen wij een besluit over het ontwerp en de reacties van de consultatie. Suggesties en wensen uit deze consultatie werken wij waar mogelijk uit in het ontwerp van de parkstrook.

In juni 2015 heeft Eneco een aangepast ontwerp gepresenteerd dat rekening houdt met de vernieuwing van de warmteleiding. De opzet van het ontwerp blijft gelijk. De zienswijzen op de kapaanvraag moeten nog worden beoordeeld.

In het Groenherstelplan staat dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de noodzaak van het planten van bomen in tijdelijke bakken om de eventuele nadelen voor flora en fauna te ondervangen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de aanwezige fauna.

3. Wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd en wanneer kunnen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? Wilt u de resultaten zodra zij bekend zijn naar de raad sturen? Zo nee, waarom niet?

In het groenherstelplan, dat Movares in opdracht van Eneco heeft opgesteld, is geanticipeerd op de mogelijke maatregelen die ProRail moet nemen voor de realisatie van spoorverbreding in het kader van de Flora & Fauna wet. ProRail zal binnen haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor de spoorverdubbeling dit vervolgonderzoek laten uitvoeren. Zowel Eneco als ProRail moeten voldoen aan de Flora & Fauna wet waarvan de bevoegdheid ligt bij het ministerie van Economische Zaken. Naar verwachting zal ProRail het onderzoek eind dit jaar of begin volgend jaar laten uitvoeren. ProRail is bereid om de resultaten van het onderzoek ook ons te verstrekken. Wij zullen u dan informeren over de resultaten.

4. Is er of wordt er onderzoek uitgevoerd naar verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebied? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?

Ja, dit onderzoek is uitgevoerd. ProRail heeft als opdrachtgever voor de spoorverbreding dit onderzoek laten uitvoeren en heeft een “effect rapportage Ecologie” laten opstellen. Wij zijn hiervoor niet het bevoegd gezag. De uitkomsten van het onderzoek zijn in te zien via onderstaande link: http://www.platformparticipatie.nl/Images/7_Utr%20C%20-%20LR%20Aspectrapport%20Ecologie%20met%20bijlagen%20def._tcm318-365607.pdf

Er worden slechts 46 bomen voor de te kappen bomen teruggeplant. In het Groenherstelplan staat: “Indien ook in de nabije omgeving van het project geen bomencompensatie mogelijk is zullen de bomen mogelijk op een andere wijze gecompenseerd moeten worden.” De Partij voor de Dieren vindt dit erg vaag taalgebruik.

5. Gaat de gemeente als de 161 (en niet 150) bomen inderdaad gekapt worden alle 161 bomen compenseren en zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet?

Het totaal areaal groen wordt gecompenseerd door Eneco en ProRail. Het rooien van het groen is als gevolg van de projecten spoorverbreding, de vernieuwing warmteleiding en in beperkte mate voor de aanleg van de fietsstraat. De compensatie voor de fietsstraat is gevonden door huidige verharding te verwijderen en deze ruimte aan parkstrook toe te voegen. ProRail en Eneco zullen het groen grotendeels compenseren binnen het huidige plangebied. Eneco zal direct na het uitvoeren van haar werkzaamheden in de parkstrook (2016/2017) starten met de nieuwe aanplant. ProRail zal de compensatie binnen het plangebied uitvoeren na afronding van het spoorwerk. Naar verwachting is dit in het plantseizoen 2017/2018 en 2018/2019.

Door de spoorverbreding en de groenvrijezone van het leidingtracé is er helaas minder ruimte om het zelfde groenareaal terug te brengen in het plangebied. Om deze reden zal ook buiten het plangebied compensatie plaatsvinden door Eneco en ProRail. In onze brief aan de commissie Stad & ruimte van 13 januari 2015 hebben wij aangeven om te onderzoeken of initiatieven die niet vanuit het Wijkgroenplan West gerealiseerd worden, alsnog zijn te honoreren. Zowel ProRail als Eneco hebben aangegeven hieraan een (financiële) bijdrage te willen leveren. Met Eneco en ProRail zal de komende periode de totale compensatie worden ingevuld, waarna participatie en realisatie kan plaatsvinden van (een deel van) deze initiatieven. Naar verwachting kan deze groenvoorziening in het plantseizoen 2016/2017 worden aangebracht. De compensatieplicht wordt ook in de kapvergunningen opgenomen.

Een groot deel van het werkgebied van Eneco is tijdelijk werkgebied voor werkruimte en opslag. Er worden veel bomen in dit tijdelijke werkgebied gekapt. Dit vindt de PvdD zeer onwenselijk, zeker gezien de grote natuurwaarde van deze bomen.

6. In hoeverre zijn alternatieve locaties voor het tijdelijke werkgebied van Eneco onderzocht? Zijn er echt geen andere mogelijkheden dan bomenkap voor een tijdelijk werkgebied? Kan de opslag ook op een andere locatie waar geen groen aanwezig is?

De informatie over tijdelijk werkgebied van Eneco en opslag is niet toegevoegd bij de aanvraag. Wij hebben deze informatie opgevraagd bij Eneco en zullen deze beoordelen en zo nodig met Eneco de mogelijkheid voor alternatieven bespreken. Onze bevindingen uit dit overleg verwerken wij in de te verlenen vergunning.

7. Eneco wil op en rond de leidingen geen bomen meer. Moet de gemeente aan deze eis van een bedrijf als Eneco voldoen? Wat als andere bedrijven dit soort eisen ook gaan stellen? Hoe gaat de gemeente hiermee om?

Wij hebben als bevoegd gezag, de mogelijkheid om in de vergunning op te nemen dat een leiding niet in de nabijheid mag liggen van bomen. In het belang van ondergrondse ordening wordt hier rekening mee gehouden bij de vergunningverlening. Op dit punt komt de wens van de vergunningsaanvrager dus overeen met het vergunningenbeleid van de gemeente. Gezien de ruimte die bomen nodig hebben om te groeien en gezond te blijven en omdat bomen en kabels & leidingen verschillende levensduren hebben is het niet gewenst om ze te dicht bij elkaar te positioneren, ook in het belang van het functioneren van de nutsvoorziening. Daarmee kan ook een situatie als nu bestaat, worden voorkomen.

Privaatrechtelijk is de gemeente Utrecht als eigenaar van bomen overigens ook aansprakelijk voor schade aan leidingen veroorzaakt door boomwortels. Ook dat is een zaak om bij aanleg rekening mee te houden.

8. Het gebied wordt o.i. nu ook heringericht om de recreatiewaarde te vergroten. In hoeverre houdt het college rekening met de waarde van dit groen (en de aanwezige fauna) an sich ten opzichte van de recreatiewaarde voor de mens?

Het gebied heeft in de huidige situatie al een recreatiewaarde en natuurwaarde. Het uitgangspunt is dat beide waarden na de werkzaamheden terugkomen in de parkstrook. Het terugbrengen en verhogen van de natuurwaarde wordt bereikt door het toepassen van een grotere diversiteit aan groen, bijvoorbeeld door het toevoegen van (nu in het park niet aanwezige) bloemrijke hooilanden.

Voor een volledige toelichting op het plan verwijzen wij u graag naar het integraal programma van eisen via onderstaande link.

Ibabs

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bomen Zuiderpark

Lees verder

Schriftelijke vragen Dieselboot Kromme Rijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer