Schrif­te­lijke vragen Bomen Zuiderpark


Indiendatum: 29 jun. 2015

Schriftelijke vragen 108/2015

Op 13 januari 2014 is het bestemmingsplan Haarzuilens vastgesteld. In het raadsdebat was veel discussie over de uitbreiding van de Golfbaan van golfclub De Haar van 9 naar 18 holes. De toenmalige wethouder Isabella heeft toegezegd dat “zeer zorgvuldig, boom voor boom”, zou worden bekeken of een kapvergunning zou worden afgegeven.

In de voorlopige planning is opgenomen dat de aanleg van het uitbreidingsplan begint met het gebied in het Zuiderpark. Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische HoofdStructuur. Voor deze uitbreiding zouden 185 unieke en veelal monumentale bomen moeten wijken in het Zuiderpark, en minimaal 750 bomen in totaal.

Aan de uitbreiding van de golfbaan ligt een commercieel plan ten grondslag waarin wordt uitgegaan van een stevige groei van het aantal leden. Uit gegevens van het bestuur van de golfclub De Haar blijkt echter dat het aantal leden sinds het jaar 2011 gelijk is gebleven. Het risico bestaat daarmee dat het uitbreidingsplan maar half gerealiseerd kan worden – maar dat daarvoor wel het mooiste stuk van het Zuiderpark gekapt wordt.

De fracties van PvdD, GL, CU, D66 en CDA hebben daarom de volgende vragen:

Stand van Zaken

1. Wat is de stand van zaken nu met betrekking tot het vergunningentraject ten behoeve van uitbreiding golfbaan? Wat is de planning met betrekking tot afhandeling/besluitvorming daarop? Kunnen er nog zienswijzen tegen worden ingediend? Kan de gemeente aangeven wat de aanvrager nog moet indienen voordat de vergunning voor de kap van minimaal 750 bomen zal worden afgegeven?

Golfclub: financiering aanvraag

De golfclub heeft aangegeven dat voor de financiële basis voor het realiseren van de uitbreiding naar 18 holes een aanzienlijke stijging van het aantal leden noodzakelijk is[1]. Gestreefd wordt naar een toename van 283 leden. Minimaal 225 nieuwe leden zijn noodzakelijk. Minimaal de helft van het aantal nieuwe leden dient afkomstig te zijn uit Utrecht en/of uit direct aangrenzende gemeenten. Dit aantal van 283 nieuwe leden is exclusief de vervanging van de vertrekkende leden.

Uit de gegevens die het bestuur heeft verstrekt, begrijpen wij echter dat het aantal leden niet gegroeid is, maar gelijk is gebleven aan het jaar 2011.

2. Is de financiële onderbouwing van het uitbreidingsplan hiermee wezenlijk verzwakt? Zo nee, kan het college onderbouwen waarom niet?

De Exploitatieovereenkomst is uitsluitend gesloten met De Haar Exploitatie B.V. en niet met de golfclub zelf. Door de golfclub worden geen garanties gegeven ten aanzien van de hoofdverplichting van de Exploitatieovereenkomst (aanleggen van de 18 holes) [2]. De garantie van Natuurmonumenten gaat uitsluitend over het voltooien van de aanleg van de wandelpaden, en niet over het aanleggen van de uitbreiding naar 18 holes.

3. Is het college het met ons eens dat de uitvoering van het plan tot realisatie van 18 holes, in geval van faillissement van de Exploitatie B.V., onzeker is en bovendien contractueel niet is zeker gesteld? Heeft het college zicht op de financiële situatie van De Haar Exploitatie B.V.? Zo nee, in hoeverre vindt het college dit wel van belang voor de toetsing van de financiële haalbaarheid?

Fasering

4. Is het correct, dat in de Exploitatieovereenkomst is opgenomen, dat de uitbreiding 'in één keer' dient te geschieden? Is het correct dat dezelfde Exploitatieovereenkomst vermeldt dat de uitbreiding binnen 9,5 jaar moet zijn voltooid? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de 'voorlopige planning' van de Exploitatieovereenkomst, waarin wordt gesproken over een gefaseerde aanleg en waarin nogal wat voorbehouden zijn opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van het kunnen werven van het benodigde aantal leden voor deze uitbreiding?

5. Is het correct dat de Exploitatieovereenkomst bepaalt, dat er uiterlijk op het moment van vergunningverlening een definitieve planning als contractstuk moet worden opgesteld, die de huidige 'Voorlopige planning' vervangt? Is het correct dat de voorlopige planning als eerste de kap van bijzondere bomen in het Zuiderpark impliceert?

6. Is het college bereid om pas dan over te gaan tot het verlenen van een kapvergunning als de financiële haalbaarheid van de uitbreiding definitief vast staat? Is het college bereid om in dit verband desnoods over te gaan tot het verlenen van een vergunning per aan te leggen baan?

Bomen/kapvergunningen

7. Hoe gaat het college invulling geven aan de toezegging van wethouder Isabella[3] aan de raad, dat ‘boom voor boom’ zal worden beoordeeld of kap noodzakelijk is? Kunt u aangeven welke onderzoeken in dit kader worden verricht en wat daarbij de planning is? Is het correct dat eerdere onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet inmiddels verlopen zijn en opnieuw gedaan moeten worden?

8. Deelt het College onze mening dat een door financiële beperkingen veroorzaakte half-affe golfbaan, waarvoor wel alvast 150 monumentale bomen hebben moeten wijken, ongewenst is? Deelt het college dan ook onze mening dat we de kap van 150 monumentale bomen pas doorgang moeten laten vinden als alle onzekerheden rondom de haalbaarheid van de plannen zijn weggenomen? Is het college daarom bereid geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de kap van de bomen voordat de financiële haalbaarheid van de uitbreiding onomstotelijk vast staat?

Vragen van B. Paardekooper (GroenLinks), E. van Esch (Partij voor de Dieren), J. Uringa (ChristenUnie), M. Sienot (D66) en S. van Waveren (CDA)

[1] Zie oa. de 'Voorlopige planning', (bijlage 2 bij de Exploitatieovereenkomst tussen gemeente Utrecht, De Haar Exploitatie B.V. en Natuurmonumenten)

[2] De Golfclub zelf vindt in ieder geval dat zij goed geregeld heeft dat zij in geval van faillissement goed buiten schot blijft. Een citaat uit het clubblad Golfclub de Haar, voorjaar 2015, nr 1: “Maakt u zich geen zorgen. Zoals iedere slimme ondernemer maakt ondernemend De Haar een scheiding tussen bedrijfs- en familiekapitaal. Als het bedrijf het moeilijk zou krijgen (de exploitatie-maatschappij), hetgeen we niet verwachten, dan blijft de familie (de vereniging) overeind.”

[3] Notulen gemeenteraadsvergadering 13 januari 2014, pagina 33

Indiendatum: 29 jun. 2015
Antwoorddatum: 1 sep. 2015

Schriftelijke vragen 94/2015

Op 13 januari 2014 is het bestemmingsplan Haarzuilens vastgesteld. In het raadsdebat was veel discussie over de uitbreiding van de Golfbaan van golfclub De Haar van 9 naar 18 holes. De toenmalige wethouder Isabella heeft toegezegd dat "zeer zorgvuldig, boom voor boom", zou worden bekeken of een kapvergunning zou worden afgegeven.

In de voorlopige planning is opgenomen, dat de aanleg van het uitbreidingsplan begint met het gebied in het Zuiderpark. Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische HoofdStructuur. Voor deze uitbreiding zouden 185 unieke en veelal monumentale bomen moeten wijken in het Zuiderpark, en minimaal 750 bomen in totaal.

Aan de uitbreiding van de golfbaan ligt een commercieel plan ten grondslag waarin wordt uitgegaan van een stevige groei van het aantal leden. Uit gegevens van het bestuur van de golfclub De Haar blijkt echter dat het aantal leden sinds het jaar 2011 gelijk is gebleven. Het risico bestaat daarmee dat het uitbreidingsplan maar half gerealiseerd kan worden – maar dat daarvoor wel het mooiste stuk van het Zuiderpark gekapt wordt.

De fracties van PvdD, GL, CU, D66 en CDA hebben daarom de volgende vragen:

Stand van Zaken

1. Wat is de stand van zaken nu met betrekking tot het vergunningentraject ten behoeve van uitbreiding golfbaan? Wat is de planning met betrekking tot afhandeling/besluitvorming daarop? Kunnen er nog zienswijzen tegen worden ingediend? Kan de gemeente aangeven wat de aanvrager nog moet indienen voordat de vergunning voor de kap van minimaal 750 bomen zal worden afgegeven?

De aanleg van de golfbaan is met de vaststelling door de raad van het bestemmingsplan op 13 januari 2014 mogelijk gemaakt. De aanvrager heeft alles ingediend en de concept vergunning ligt 6 weken ter inzage, hierop zijn zienswijzen mogelijk.

Golfclub: financiering aanvraag

De golfclub heeft aangegeven dat voor de financiële basis voor het realiseren van de uitbreiding naar 18 holes een aanzienlijke stijging van het aantal leden noodzakelijk is[1]. Gestreefd wordt naar een toename van 283 leden. Minimaal 225 nieuwe leden zijn noodzakelijk. Minimaal de helft van het aantal nieuwe leden dient afkomstig te zijn uit Utrecht en/of uit direct aangrenzende gemeenten. Dit aantal van 283 nieuwe leden is exclusief de vervanging van de vertrekkende leden.

Uit de gegevens die het bestuur heeft verstrekt, begrijpen wij echter dat het aantal leden niet gegroeid is, maar gelijk is gebleven aan het jaar 2011.

2. Is de financiële onderbouwing van het uitbreidingsplan hiermee wezenlijk verzwakt? Zo nee, kan het college onderbouwen waarom niet? Door de golfclub is in een eerder stadium en onlangs opnieuw een financieel overzicht overlegd. De golfclub en gelieerde entiteiten beschikken over substantieel eigen middelen, waarbij verwacht mag worden dat een 18-holes golfbaan kan worden aangelegd.

De Exploitatieovereenkomst is uitsluitend gesloten met De Haar Exploitatie B.V. en niet met de golfclub zelf. Door de golfclub worden geen garanties gegeven ten aanzien van de hoofdverplichting van de Exploitatieovereenkomst (aanleggen van de 18 holes)[2]. De garantie van Natuurmonumenten gaat uitsluitend over het voltooien van de aanleg van de wandelpaden, en niet over het aanleggen van de uitbreiding naar 18 holes.

3. Is het college het met ons eens dat de uitvoering van het plan tot realisatie van 18 holes, in geval van faillissement van de Exploitatie B.V., onzeker is en bovendien contractueel niet is zeker gesteld? Heeft het college zicht op de financiële situatie van De Haar Exploitatie B.V.? Zo nee, in hoeverre vindt het college dit wel van belang voor de toetsing van de financiële haalbaarheid?

Het college heeft zicht op de financiële situatie van De Haar Exploitatie BV. Het college gaat er van uit dat De Haar Exploitatie BV haar verplichtingen kan nakomen.

Fasering

4. Is het correct, dat in de Exploitatieovereenkomst is opgenomen, dat de uitbreiding 'in één keer' dient te geschieden? Is het correct dat dezelfde Exploitatieovereenkomst vermeldt dat de uitbreiding binnen 9,5 jaar moet zijn voltooid? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de 'voorlopige planning' van de Exploitatieovereenkomst, waarin wordt gesproken over een gefaseerde aanleg en waarin nogal wat voorbehouden zijn opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van het kunnen werven van het benodigde aantal leden voor deze uitbreiding?

In de Exploitatieovereenkomst is opgenomen dat de golfclub de uitbreiding en herinrichting in één keer realiseert ten behoeve van een overzichtelijke uitvoeringstermijn weergegeven in de planning. De golfclub heeft de uitvoering gefaseerd om tijdens de uitvoering een golfbaan met 9 bruikbare holes beschikbaar te houden voor de leden. Het voorbehoud van de werving van leden gaat met name over de laatste fase, het realiseren van het nieuwe clubhuis. Daarom is de termijn van 9,5 jaar gehanteerd.

5. Is het correct dat de Exploitatieovereenkomst bepaalt, dat er uiterlijk op het moment van vergunningverlening een definitieve planning als contractstuk moet worden opgesteld, die de huidige 'Voorlopige planning' vervangt? Is het correct dat de voorlopige planning als eerste de kap van bijzondere bomen in het Zuiderpark impliceert?

Bij de exploitatieovereenkomst is een planning gevoegd, in overleg tussen partijen kan de planning worden aangepast. De planning is niet voorwaardelijk. De aanleg van de golfbaan is in de eerste fasen opgenomen, daarvoor is de kap van bomen nodig.

6. Is het college bereid om pas dan over te gaan tot het verlenen van een kapvergunning als de financiële haalbaarheid van de uitbreiding definitief vast staat? Is het college bereid om in dit verband desnoods over te gaan tot het verlenen van een vergunning per aan te leggen baan?

Er is voor het college geen reden gefaseerd vergunning te verlenen. Met het vastgestelde bestemmingsplan is het college gehouden aan het verlenen van een vergunning, een toetsing met betrekking tot de economische haalbaarheid gebeurt bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Bomen/kapvergunningen

7. Hoe gaat het college invulling geven aan de toezegging van wethouder Isabella aan de raad, dat ‘boom voor boom’ zal worden beoordeeld of kap noodzakelijk is? Kunt u aangeven welke onderzoeken in dit kader worden verricht en wat daarbij de planning is? Is het correct dat eerdere onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet inmiddels verlopen zijn en opnieuw gedaan moeten worden?

Het inrichtingsplan voor de golfbaan van 2010 is de maatstaf van de beoordeling. Dit inrichtingsplan heeft voorgelegen in de MER-beoordeling. Beoordeeld wordt of het kappen van bomen noodzakelijk is voor het realiseren van het inrichtingsplan. Ten behoeve van deze beoordeling is een inventarisatie van alle te kappen bomen gemaakt.

Op basis van eerdere onderzoeken heeft de golfclub van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland een positieve afwijzing gekregen op het verzoek om ontheffing van de Flora en Faunawet. Uit onderzoeken is gebleken dat er geen verstoringen plaatsvinden waarvoor ontheffing moet worden verleend. De golfclub dient de voorgestelde maatregelen wel uit te voeren. De golfclub heeft daarom opdracht gegeven aan de Zoogdierenvereniging voor het uitvoeren van maatregelen en monitoring van met name de vleermuizen, deze uitvoering is gestart. Het is de verantwoordelijkheid van de golfclub om te voldoen aan de Flora- en Faunawet, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland is het bevoegd gezag.

8. Deelt het College onze mening dat een door financiële beperkingen veroorzaakte half-affe golfbaan, waarvoor wel alvast 150 monumentale bomen hebben moeten wijken, ongewenst is? Deelt het college dan ook onze mening dat we de kap van 150 monumentale bomen pas doorgang moeten laten vinden als alle onzekerheden rondom de haalbaarheid van de plannen zijn weggenomen? Is het college daarom bereid geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de kap van de bomen voordat de financiële haalbaarheid van de uitbreiding onomstotelijk vast staat?

Omdat De Haar Exploitatie BV inzicht heeft gegeven in de financiële positie en daarmee de haalbaarheid van de aanleg van de golfbaan aannemelijk heeft gemaakt acht het college geen risico aanwezig voor aanleg van de gehele baan.

[1] Zie oa. de 'Voorlopige planning', (bijlage 2 bij de Exploitatieovereenkomst tussen gemeente Utrecht, De Haar Exploitatie B.V. en Natuurmonumenten)

[2] De Golfclub zelf vindt in ieder geval dat zij goed geregeld heeft dat zij in geval van faillissement goed buiten schot blijft. Een citaat uit het clubblad Golfclub de Haar, voorjaar 2015, nr 1: "Maakt u zich geen zorgen. Zoals iedere slimme ondernemer maakt ondernemend De Haar een scheiding tussen bedrijfs- en familiekapitaal. Als het bedrijf het moeilijk zou krijgen (De exploitatie-maatschappij), hetgeen we niet verwachten, dan blijft de familie (de vereniging) overeind."