Schrif­te­lijke vragen 2% regeling in de praktijk


Indiendatum: 6 apr. 2023

Schriftelijke vragen 73/2023

Volgens de 2% regeling mogen er per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weggehaald worden om leefbaarheid in wijken te vergroten. Deze ruimte kan dan gebruikt worden voor groen, fietstrommels of andere initiatieven. Per initiatief is het mogelijk om maximaal 2 parkeerplaatsen vrij te maken. In de praktijk blijkt het moeilijk om van deze regeling gebruik te maken, omdat draagvlak dan gemeten wordt. Terwijl deze regeling nu juist zoveel kansen biedt om de stad te vergroenen.

1. Welke projecten zijn al uitgevoerd met deze 2% regeling? Wat waren de succesfactoren?

2. Waar moet een voorstel / aanvraag in de 2% regeling aan voldoen om uitgevoerd te kunnen worden?

3. Bewoners geven aan dat ‘draagvlak’ in de wijk / straat regelmatig een reden is waarom een aanvraag niet gehonoreerd kan worden. Hoe wordt dit draagvlak gemeten?

4. Hoe wordt het belang van vergroenen en leefbaarheid en het initiatief van bewoners die hier aan willen bijdragen gewogen tegen het belang van bewoners die niet willen dat parkeerplekken worden opgeheven?

5. Hoe vergroot het college de bekendheid deze regeling?

6. Welke mogelijkheden ziet het college om het voor bewoners makkelijker te maken om gebruik te maken van deze regeling en de kans op een succesvolle aanvraag wordt vergroot?

7. Ziet het college kansen in het gebruik van tijdelijk groen om bewoners te laten ervaren wat het weghalen van een parkeerplaats zou kunnen betekenen?

8. De informatie op de website van de gemeente over deze regeling is heel summier, kan dit aangevuld worden zodat bewoners weten hoe zij een succesvolle aanvraag in kunnen dienen?

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Annemarijn Oudejans, S&S

Indiendatum: 6 apr. 2023
Antwoorddatum: 16 mei 2023

Schriftelijke vragen 73/2023

Volgens de 2% regeling mogen er per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weggehaald worden om leefbaarheid in wijken te vergroten. Deze ruimte kan dan gebruikt worden voor groen, fietstrommels of andere initiatieven. Per initiatief is het mogelijk om maximaal 2 parkeerplaatsen vrij te maken. In de praktijk blijkt het moeilijk om van deze regeling gebruik te maken, omdat draagvlak dan gemeten wordt. Terwijl deze regeling nu juist zoveel kansen biedt om de stad te vergroenen.

1. Welke projecten zijn al uitgevoerd met deze 2% regeling? Wat waren de succesfactoren?

Antwoord: De 2%-regeling bestaat sinds 2013. In de afgelopen tien jaar zijn op grond van deze regeling in totaal ca. 400 parkeerplaatsen opgeheven of staan in de planning om op te heffen, waarvan ca. 180 ten behoeve van fietsparkeren, ca. 165 ten behoeve van groen, ca. 5 ten behoeve van spelen, en ca. 50 ten behoeve van uitbreiding trottoir. Met de vaststelling van de module Aanpak parkeren openbare ruimte op 16 juni 2022 heeft uw raad besloten om jaarlijks 0,5 tot 1% van de parkeercapaciteit op straat op te heffen. We werken op dit moment aan een procedure om invulling te geven aan deze beleidsdoelstelling. Hiermee komt de oude 2%-regeling te vervallen.

2. Waar moet een voorstel / aanvraag in de 2% regeling aan voldoen om uitgevoerd te kunnen worden?

Antwoord: De 2%-regeling biedt de mogelijkheid om parkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt, maar voorziet zelf niet in de invulling van de vrijgekomen ruimte. De voorwaarden voor invulling van de vrijgekomen ruimte zijn afhankelijk van het doel waarvoor de parkeerplaats wordt opgeheven. Bij sommige doelen is een draagvlakmeting één van de voorwaarden (bv bij het inititatievenfonds of een aanvraag voor een fietsenrek). Bij een Initiatievenfondsaanvraag wordt een aanvraag getoetst aan de voorwaarden van het fonds, daar is draagvlak er één van. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan toetsen we of er op grond van de 2%-regeling ruimte is om één of twee parkeerplaatsen op te heffen. Bewoners die een fietsenrek willen aanvragen, kunnen hiervoor een online formulier invullen met de gewenste locatie. Op basis daarvan wordt de beoordeling gestart. We controleren of er binnen de 2%-regeling nog parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven en er wordt technisch beoordeeld of het fietsenrek veilig geplaatst kan worden. De bewoner levert informatie aan over het draagvlak bij zijn/haar buren. Als het rek voor de deur van de aanvrager wordt geplaatst is draagvlak geen voorwaarde. Naast een aanvraag voor het initiatievenfonds of een voor een fietsenrek, kunnen er andere doelen zijn om een aanvraag voor het opheffen van een parkeerplaats binnen de 2%-regeling te doen.

3. Bewoners geven aan dat ‘draagvlak’ in de wijk / straat regelmatig een reden is waarom een aanvraag niet gehonoreerd kan worden. Hoe wordt dit draagvlak gemeten?

Antwoord: Bij een Initiatievenfondsaanvraag tonen aanvragers draagvlak aan met handtekeningen van buurtbewoners. Aan de hand van de adressen die bij de handtekening horen, controleren wij of het merendeel van de straat voor is. Als het om een aanvraag voor een fietsenrek gaat, vragen we de aanvrager om de steun van de buren aan te tonen met handtekeningen.

4. Hoe wordt het belang van vergroenen en leefbaarheid en het initiatief van bewoners die hier aan willen bijdragen gewogen tegen het belang van bewoners die niet willen dat parkeerplekken worden opgeheven?

Antwoord: Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Initiatievenfonds, inclusief draagvlak en het voldoet aan de 2% regel, wordt het plan uitgewerkt en in een wijkbericht gedeeld met de buurt. Dat wijkbericht kan reacties oproepen. Het opheffen van parkeerplaatsen op de ene plek betekent automatische een toename van parkeerdruk op een andere plek (in straat of buurt). En daar is niet iedereen even blij mee. Soms betekent dat het plan niet door kan gaan omdat de weerstand groter is dan het eerder aangetoonde draagvlak.

5. Hoe vergroot het college de bekendheid deze regeling?

Antwoord: We werken op dit moment aan een vervanging van de bestaande 2%-regeling, zie het antwoord op vraag 1. In het coalitieakkoord hebben we aangekondigd dat we jaarlijks 0,5 tot 1% van de parkeerplaatsen willen omzetten naar ruimte voor fietsenrekken, vergroening, spelen en verblijf. Hiermee starten we op 1 januari 2024. We maken hiervoor een toegankelijk loket waar bewoners aanvragen kunnen doen. Het loket wordt een menukaart met mogelijkheden voor het vanuit de gemeente groener en aantrekkelijker maken van straten en buurten. De menukaart, die eind vorig jaar is toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling, bevat referentiebeelden en korte uitleg van de verschillende “producten” die bewoners kunnen aanvragen, inclusief een link naar de productpagina met informatie over de aanvraag.

6. Welke mogelijkheden ziet het college om het voor bewoners makkelijker te maken om gebruik te maken van deze regeling en de kans op een succesvolle aanvraag wordt vergroot?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.

7. Ziet het college kansen in het gebruik van tijdelijk groen om bewoners te laten ervaren wat het weghalen van een parkeerplaats zou kunnen betekenen?

Antwoord: Daar doen we op dit moment ervaring mee op in Zuidwest. Vanuit het project Groen Rivierenwijk is een pop-up module met planten ontwikkeld. Deze module zetten we voor bepaalde tijd daar neer waar een vraag of initiatief voor groen ligt, zodat inwoners het effect van groen en/of het effect van het opheffen van een parkeervak kunnen ervaren.

8. De informatie op de website van de gemeente over deze regeling is heel summier, kan dit aangevuld worden zodat bewoners weten hoe zij een succesvolle aanvraag in kunnen dienen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Annemarijn Oudejans, S&S