Schrif­te­lijke vragen Aanwijzing William Schrikker Stichting door de Inspectie


Indiendatum: 11 mrt. 2020

Schriftelijke vragen 63/2020

Op de website van RTV Utrecht is te lezen dat de William Schrikker Stichting een aanwijzing heeft gekregen van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). Ondanks eerdere aansporingen om de wijze waarop de stichting jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert te verbeteren, heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Een ingezet verbetertraject heeft niet de nodige resultaten opgeleverd.

De IGJ wil dat “[…] de William Schrikker Stichting bij alle 7.500 kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld zijn. Daarnaast moet de stichting bij risico’s de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te nemen.”

Uiterlijk op 28 april 2020 moet de William Schrikker Stichting de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen van 0 tot 4 jaar over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig - handelen. Op 28 juli 2020 moet de organisatie ditzelfde hebben gedaan voor alle andere kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert.

De William Schrikker Stichting voert in opdracht van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) ook jeugdbeschermingsmaatregelen uit. Naar aanleiding van de aanwijzing door IGJ hebben de fracties de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de door de IGJ gegeven aanwijzing?

2. Hoeveel kinderen in onze gemeente hebben een jeugdbeschermingsmaatregel lopen bij de William Schrikker Stichting?

3. Wat is het oordeel van het college over de gegeven aanwijzing en hoe volgt het college de maatregelen die de Stichting inzet om binnen de gestelde termijnen tot verbeteringen te komen.

Bij SAVE loopt op dit moment een verbetertraject. Dit traject is mede ingezet naar aanleiding van het gezamenlijke initiatief van de verschillende raadsfracties om (gedupeerde) ouders te spreken over hun ervaringen met SAVE.

4. Zit het verbetertraject bij SAVE ook op de verschillende ‘onderaannemers’ zoals de William Schrikker Stichting? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid de raad te informeren over de resultaten die worden geboekt bij de verschillende verbetermaatregelen die de William Schrikker Stichting onderneemt en de geboekte resultaten - in het bijzonder in het licht van de door de IGJ gestelde termijnen?

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Henk van Deún, PVV
Eva Oosters, Student&Starter
Sander van Waveren, CDA
Peter van Corler, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK

Indiendatum: 11 mrt. 2020
Antwoorddatum: 24 mrt. 2020

Schriftelijke vragen 63/2020

Op de website van RTV Utrecht is te lezen dat de William Schrikker Stichting een aanwijzing heeft gekregen van de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). Ondanks eerdere aansporingen om de wijze waarop de stichting jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert te verbeteren, heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Een ingezet verbetertraject heeft niet de nodige resultaten opgeleverd.

De IGJ wil dat “[…] de William Schrikker Stichting bij alle 7.500 kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld zijn. Daarnaast moet de stichting bij risico’s de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te nemen.”

Uiterlijk op 28 april 2020 moet de William Schrikker Stichting de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen van 0 tot 4 jaar over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop - waar nodig - handelen. Op 28 juli 2020 moet de organisatie ditzelfde hebben gedaan voor alle andere kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert.

De William Schrikker Stichting voert in opdracht van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) ook jeugdbeschermingsmaatregelen uit. Naar aanleiding van de aanwijzing door IGJ hebben de fracties de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de door de IGJ gegeven aanwijzing?

Op 12 februari j.l. heeft de IGJ haar rapport gedeeld. Hierover hebben wij u op 13 februari geïnformeerd.

2. Hoeveel kinderen in onze gemeente hebben een jeugdbeschermingsmaatregel lopen bij de William Schrikker Stichting?

In 2019 waren het er 124, wat vergelijkbaar is met de jaren daarvoor.

3. Wat is het oordeel van het college over de gegeven aanwijzing en hoe volgt het college de maatregelen die de Stichting inzet om binnen de gestelde termijnen tot verbeteringen te komen.

Wij zijn geschrokken van het bericht van de IGJ. Dit hebben wij in de contacten met SVMN aangegeven. De William Schrikker Stichting (WSS) voert de jeugdbeschermingstaken uit vanuit een onderaannemerschap van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). SVMN hebben wij gecontracteerd in afstemming met de 26 gemeenten uit de Utrechtse jeugdregio’s. Vanuit deze samenwerking is er op 30 maart een gesprek met de WSS en met SVMN over het inspectierapport. De WSS is een landelijk werkende organisatie. Wij willen van de WSS een duiding van het inspectierapport en de verbeteropgaven ten aanzien van de situatie in onze stad en de Utrechtse regio’s. En we maken afspraken over hoe we de ontwikkelingen gezamenlijk zullen volgen.Bij SAVE loopt op dit moment een verbetertraject. Dit traject is mede ingezet naar aanleiding van het gezamenlijke initiatief van de verschillende raadsfracties om (gedupeerde) ouders te spreken over hun ervaringen met SAVE.

4. Zit het verbetertraject bij SAVE ook op de verschillende ‘onderaannemers’ zoals de William Schrikker Stichting? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zoals wij u per brief op 29 oktober 2019 hebben geïnformeerd bevatten de veranderagenda en de ontwikkelopgaven meerdere onderdelen. De ontwikkelagenda heeft SVMN voor zichzelf opgesteld naar aanleiding van ontwikkelingen rondom SVMN. Geleerde lessen worden met de onderaannemers gedeeld. De ontwikkelopgaven naar aanleiding van de dialoogbijeenkomsten betreffen ook de WSS en andere partners zoals de Raad voor de Kinderbescherming.

5. Is het college bereid de raad te informeren over de resultaten die worden geboekt bij de verschillende verbetermaatregelen die de William Schrikker Stichting onderneemt en de geboekte resultaten - in het bijzonder in het licht van de door de IGJ gestelde termijnen?

De Inspecties hebben de verbetermaatregelen opgelegd en zullen toezien op het uitvoeren van de maatregelen. Als wij bericht krijgen van de inspecties, dan zullen wij u daarover informeren. In de brief die wij u stuurden op 29 oktober 2019, hebben wij tevens toegezegd om u voor de zomer van 2020 te informeren over de voortgang van de ontwikkelingen rondom SVMN en de keten van de jeugdbescherming en huiselijk geweld. Dan zullen wij u ook specifiek informeren over de stand van zaken bij de WSS.

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Henk van Deún, PVV
Eva Oosters, Student&Starter
Sander van Waveren, CDA
Peter van Corler, GroenLinks
Ruurt Wiegant, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK