Schrif­te­lijke vragen Alter­na­tieven voor kap histo­rische en ecolo­gisch waar­de­volle bomenwal in Leidsche Rijn


Op 11 oktober 2018 stelden de Partij voor de Dieren en D66 mondelinge vragen over de voorgenomen bomenkap aan de kruising Parkzichtlaan-Burgemeester Middelweerdbaan. 107 bomen staan op de nominatie om gekapt te worden. De meeste bomen zijn nog in gezonde conditie en bieden schuil- en broedgelegenheid aan vogels en andere dieren. Veel omwonenden zijn gehecht aan de hoge historische bomenrij. In de beantwoording van deze vragen heeft wethouder Verschuure aangegeven dat de ecologische waarde van een aantal van de bomen nog onderzocht wordt, met als doel ze te behouden.

De kap zou noodzakelijk zijn om woningbouw mogelijk te maken, vanwege hoogteverschillen in het gebied. In het verleden is echter gebleken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling Leeuwesteyn, dat het wel degelijk mogelijk is om woningbouwplannen dusdanig aan te passen, dat er bomen behouden kunnen worden en tegelijkertijd woningen gerealiseerd in een gebied met hoogteverschillen.

De Partij voor de Dieren, D66 en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat er op dit moment nog geen ontwikkelaar is voor de woningbouw?

2. Zo ja, waarom wordt dan al gestart met bomenkap?

3. Is het college bereid om potentiele ontwikkelaars uit te dagen om met een bouwplan te komen waarbij de historische bomenrij behouden blijft?

4. Is behoud van zoveel mogelijk bomen een criterium bij het selecteren van een ontwikkelaar? Zo nee waarom niet?

5. In Leeuwesteyn moest ook bouwgrond worden opgehoogd, maar bleek na een kritische heroverweging dat bij een alternatief scenario een deel van de bomen toch behouden kon worden. Is het college bereid zich in te zetten voor een vergelijkbare benadering op deze locatie?

6. Welke alternatieven voor het kappen van de historische bomenrij zijn overwegen?

7. De betreffende bomen lijken al verdwenen van de Utrechtse bomenkaart*, wat is de reden dat deze bomen hier niet op staan?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie