Schrif­te­lijke vragen Beeld­bellen ouderen in Overvecht


Indiendatum: 17 dec. 2020

Schriftelijke vragen 293/2020

De leden van de gemeenteraad hebben een mail gehad van Ed Klute van Mira Media met als onderwerp “Senioren in Overvecht (21% van de bevolking) willen ook tijdens Corona blijven meedoen, gehoord worden en zichtbaar blijven! “ In Overvecht wonen veel ouderen. De komende jaren zal het aandeel ouderen met migratieachtergrond sterk toenemen. Veel van die ouderen hebben een laaginkomen. In corona tijd lopen ouderen een extra risico.
Beeldbellen wordt meer en meer als dé oplossing genoemd om senioren uit hun isolement te halen. Deze oplossing mag voor bepaalde groepen senioren een oplossing zijn, voor veel senioren in Overvecht ligt dit minder voor de hand. Mira Media heeft samen met partners een aantal voorstellen ontwikkeld om senioren te ondersteunen bij het beeldbellen in coronatijd. Voor het waarmaken van die voorstellen is een waarschijnlijk een behoorlijk budget nodig. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Het is ook nog niet duidelijk uit welke budgetten de voorstellen gefinancierd zouden kunnen worden. Dat zou kunnen uit diverse programma’s of andere financiële bronnen. Overigens kunnen (ook) andere organisaties, zoals de Alliantie Seniorvriendelijke Wijk Overvecht, betrokken worden bij het verder uitwerken en uitvoeren van deze voorstellen. Het is belangrijk dat organisaties die deze voorstellen verder uitwerken en uitvoeren goed geworteld zijn in de wijk en goede resultaten kunnen behalen. Om de voorstellen te goed kunnen betrekken bij de bespreking van Overvecht in de raadsvergadering van 21 januari is extra informatie nodig.
Daarom hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college de problematiek van ouderen in Overvecht zoals beschreven in de mail van Mira Media?

2. Hoe beoordeelt het college de voorstellen van Mira Media en partners om senioren in Overvecht te ondersteunen bij beeldbellen?

3. Kan het college samen met Mira Media en andere partners, zoals de Alliantie Seniorvriendelijke Wijk Overvecht, uitwerken welke budgetten er nodig zijn om de voorstellen van Mira Media en partners waar te maken?

4. Is het college het met de vragenstellers eens dat het belangrijk is dat organisaties die deze voorstellen verder uitwerken en uitvoeren goed geworteld zijn in de wijk en goede resultaten kunnen behalen?

5. Kan het college aangeven uit welke budgetten of andere financiële bronnen deze voorstellen gefinancierd kunnen worden?

6. Kan het college een voorstel uitwerken welke van die voorstellen waargemaakt kunne worden en hoe die dan gefinancierd kunnen worden, en met welke organisaties de voorstellen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden?

7. Kan het college deze vragen beantwoorden voor de bespreking van Samen voor Overvecht in de raadsvergadering op 21 januari 2020?

Fred Dekkers, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Rick van der Zweth, PvdA
Mohammed Saiah, D66
Sander van Waveren, CDA
Ismail el Abassi, DENK
Queeny Rajkowski, VVD

Indiendatum: 17 dec. 2020
Antwoorddatum: 20 jan. 2021

Schriftelijke vragen 293/2020

De leden van de gemeenteraad hebben een mail gehad van Ed Klute van Mira Media met als onderwerp “Senioren in Overvecht (21% van de bevolking) willen ook tijdens Corona blijven meedoen, gehoord worden en zichtbaar blijven! “ In Overvecht wonen veel ouderen. De komende jaren zal het aandeel ouderen met migratieachtergrond sterk toenemen. Veel van die ouderen hebben een laaginkomen. In corona tijd lopen ouderen een extra risico.
Beeldbellen wordt meer en meer als dé oplossing genoemd om senioren uit hun isolement te halen. Deze oplossing mag voor bepaalde groepen senioren een oplossing zijn, voor veel senioren in Overvecht ligt dit minder voor de hand. Mira Media heeft samen met partners een aantal voorstellen ontwikkeld om senioren te ondersteunen bij het beeldbellen in coronatijd. Voor het waarmaken van die voorstellen is een waarschijnlijk een behoorlijk budget nodig. Het is nog niet duidelijk hoeveel. Het is ook nog niet duidelijk uit welke budgetten de voorstellen gefinancierd zouden kunnen worden. Dat zou kunnen uit diverse programma’s of andere financiële bronnen. Overigens kunnen (ook) andere organisaties, zoals de Alliantie Seniorvriendelijke Wijk Overvecht, betrokken worden bij het verder uitwerken en uitvoeren van deze voorstellen. Het is belangrijk dat organisaties die deze voorstellen verder uitwerken en uitvoeren goed geworteld zijn in de wijk en goede resultaten kunnen behalen. Om de voorstellen te goed kunnen betrekken bij de bespreking van Overvecht in de raadsvergadering van 21 januari is extra informatie nodig.
Daarom hebben onze fracties de volgende vragen:

1. Herkent het college de problematiek van ouderen in Overvecht zoals beschreven in de mail van Mira Media?

Wij zien dat een deel van de ouderen door corona zich in een (extra) moeilijke situatie bevindt en vereenzaamt. Daarbij zijn ouderen met gezondheidsproblemen en ouderen met een laag inkomen extra kwetsbaar. Dit geldt niet alleen voor ouderen in Overvecht, al wonen daar wel meer kwetsbare
ouderen. We zien ook dat een deel van de ouderen behoefte heeft aan ondersteuning bij digitaal contact, ten gevolge van eenzaamheid, maar ook vanwege de digitalisering van de maatschappij. Soms is het bijvoorbeeld wenselijk om digitaal contact te hebben met zorgverleners.


2. Hoe beoordeelt het college de voorstellen van Mira Media en partners om senioren in Overvecht te ondersteunen bij beeldbellen?

Het voorstel van Mira Media is op het eerste gezicht een sympathiek voorstel. Om een goed oordeel te kunnen vormen is meer onderbouwing nodig van de vraag en de geboden oplossing. Uit het voorstel van Mira Media blijkt niet welke mogelijkheden er nu al zijn om bijvoorbeeld tablets te verstrekken, welke inzet al gepleegd is en waar nog een hiaat valt dat opgelost dient te worden. Het is
daarom van belang dat beter in beeld wordt gebracht voor welke groepen ouderen ondersteuning bij beeldbellen bijdraagt aan een structurele oplossing van hun probleem.

Bovendien is er de afgelopen periode door verschillende organisaties onder andere in verband met corona al geëxperimenteerd met het verstrekken en gebruiken van tablets om te kunnen beeldbellen. Het effect van deze verstrekte digitale hulpmiddelen gaf een wisselend beeld. Niet voor alle kwetsbare ouderen bleek dit de oplossing. Een deel van de kwetsbare ouderen is verminderd of niet leerbaar, of ze kunnen de digitale vaardigheden niet op de langere termijn vasthouden. Daarom is door organisaties die activiteiten organiseren voor ouderen juist flink geïnvesteerd in persoonlijk, individueel contact om eenzaamheid tegen te gaan. De betrokken organisaties in de stad werken hierbij samen en de initiatieven zijn te vinden via https://www.nizu.nl/corona.


3. Kan het college samen met Mira Media en andere partners, zoals de Alliantie Seniorvriendelijke Wijk Overvecht, uitwerken welke budgetten er nodig zijn om de voorstellen van Mira Media en partners waar te maken?

In Utrecht zijn verschillende partners al actief met het vergroten van digitale vaardigheden, met projecten als Digiwijs (WIJ3.0) en Digibuddies (GeluksBV). Wij hechten er aan dat nieuwe initiatieven aansluiten bij wat er in de stad al is zodat activiteiten elkaar kunnen versterken en de beschikbare publieke middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Het gesprek hierover kan worden gefaciliteerd door de gemeentelijke vertegenwoordigers in de Alliantie seniorvriendelijk Overvecht. We verwachten van de betrokken partners dat zij zelf in kaart brengen welk budget er nodig is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren.

Door uw raad is in de programmabegroting 2021 budget beschikbaar gesteld om kwetsbare inwoners nog beter te ondersteunen om op die manier de negatieve effecten van corona en de coronamaatregelen tegen te gaan (maatregel ‘Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat’). In dat kader hebben wij onlangs stadsbreed organisaties uitgenodigd om met plannen te komen. De precieze voorwaarden voor indiening en beoordeling van deze plannen worden binnen een maand bekend gemaakt. Via deze lijn kan integraal en alle initiatieven overziend afgewogen worden welke initiatieven kwetsbare inwoners het best ondersteunen en het meest voorzien in hun behoeften aan
zorg en ondersteuning.


4. Is het college het met de vragenstellers eens dat het belangrijk is dat organisaties die deze voorstellen verder uitwerken en uitvoeren goed geworteld zijn in de wijk en goede resultaten kunnen behalen?

Wij delen dat het belangrijk is dat organisaties goed geworteld zijn in de wijk. Vandaar ook dat wij van nieuwe initiatieven vragen om aan te sluiten bij partners die actief zijn in de wijk en/of op het betreffende onderwerp. Een uitgangspunt bij o.a. ‘Versneld vernieuwen’ is daarom ook in te zetten op
extra financiering van partners die al actief zijn in de stad en ervaring hebben met de thema’s en de vraag van inwoners. Door samenwerking van de relevante partners kunnen de beste resultaten behaald worden met zicht op een duurzaam effect.


5. Kan het college aangeven uit welke budgetten of andere financiële bronnen deze voorstellen gefinancierd kunnen worden?

Zie het antwoord op vraag 2 en 3. Daarnaast zijn er andere subsidieregelingen als Vrijwillige inzet voor elkaar en het initiatievenfonds waar het voorstel mogelijk bij aan kan sluiten. Ook dan geldt dat we een integrale afweging maken op basis van de criteria in de subsidieregeling. Garantie op subsidieverlening is nooit vooraf te geven.


6. Kan het college een voorstel uitwerken welke van die voorstellen waargemaakt kunne worden en hoe die dan gefinancierd kunnen worden, en met welke organisaties de voorstellen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden?

Partners die al bij dit onderwerp betrokken zijn, hebben het meeste zicht op voor welke groep ouderen dit een oplossing zou zijn en wat daarvoor nodig is. Wij stellen daarom voor dat deze partners de samenwerking met elkaar zoeken en met een onderbouwd voorstel komen dat meegenomen kan worden in het traject rondom Versneld vernieuwen en/of binnen een andere subsidieregeling.


7. Kan het college deze vragen beantwoorden voor de bespreking van Samen voor Overvecht in de raadsvergadering op 21 januari 2020?

Ja.


Fred Dekkers, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Rick van der Zweth, PvdA
Mohammed Saiah, D66
Sander van Waveren, CDA
Ismail el Abassi, DENK
Queeny Rajkowski, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Onnodige bomenkap Lunetten

Lees verder

Schriftelijke vragen Stand van zaken met betrekking tot hinder, vergunningen en handhaving De Trip Lage Weide

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer