Schrif­te­lijke vragen Behoud gemengd woon­concept


Indiendatum: 7 feb. 2024

Schriftelijke vragen 29/2024

In 2017 is het tijdelijke project Place2BU opgeleverd. In 2019 is een motie ingediend en aangenomen om tijdig te zoeken naar additionele locatie(s) voor Place2BU. Daarover hebben de fracties van de ChristenUnie, PvdD, Student & Starter, PvdA en D66 een aantal vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat gemengde woonprojecten, zoals Place2BU waardevol zijn voor Utrecht, onder andere omdat hier gestimuleerd wordt dat bewoners naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en samenwerken aan een prettige, schone, veilige en actieve woonomgeving?

2. Hoe staat het met de uitvoering van motie M381 2019: ‘Altijd plek voor Place2BU’?

3. Is er al een alternatieve locatie in beeld voor Place2BU voor als deze over een paar jaar moet worden ontmanteld?

4. Wordt hierbij, zoals gevraagd in de motie, ingezet op verschillende kleinschalige locaties waarbij de minimale capaciteit van 490 woningen wel behouden blijft?

5. Kan het college toezeggen dat er voor 2026 alternatieve locatie(s) gevonden zijn voor het doorplaatsen van de 490 woningen?

6. Worden er ook lessen getrokken uit zaken die nu niet goed gaan en verbeteringen doorgevoerd bij de realisatie van toekomstige projecten?

7. Het aantal jongeren dat dakloos of thuisloos is, of daar risico op loopt, is de afgelopen jaren gestegen. Wordt er bij de zoektocht naar plekken voor gemengd woonconcepten als Place2BU rekening mee gehouden dat de vraag hiernaar mogelijk groter is geworden? Zo nee, wat doet het college eraan om toch voldoende woningen te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren?

8. In het SPVE Papendorp wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om een tweede soortgelijk gemengd woonconcept te realiseren. Hoe staat het daarmee?

9. Op welke termijn kan naar verwachting begonnen worden met de ontwikkeling van zo’n soortgelijk project, als Place2BU of de Majella woongroep, op Papendorp?

Lenno van Straalen en Kirsten Alblas, ChristenUnie
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA


Indiendatum: 7 feb. 2024
Antwoorddatum: 5 mrt. 2024

Schriftelijke vragen 29/2024

In 2017 is het tijdelijke project Place2BU opgeleverd. In 2019 is een motie ingediend en aangenomen om tijdig te zoeken naar additionele locatie(s) voor Place2BU. Daarover hebben de fracties van de ChristenUnie, PvdD, Student & Starter, PvdA en D66 een aantal vragen:

1. Is het college het met de fracties eens dat gemengde woonprojecten, zoals Place2BU waardevol zijn voor Utrecht, onder andere omdat hier gestimuleerd wordt dat bewoners naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en samenwerken aan een prettige, schone, veilige en actieve woonomgeving?

Antwoord: Ja, daar zijn we het mee eens.

2. Hoe staat het met de uitvoering van motie M381 2019: ‘Altijd plek voor Place2BU’?

Antwoord: We zetten in op zowel tijdelijke als permanente huisvesting voor jongeren, starters en kwetsbare en bijzondere doelgroepen; de doelgroepen die ook bediend worden in Place2BU'. We doen dat op verschillende manieren. Voor de kwetsbare en bijzondere doelgroepen uit het programma ‘(T)huis voor iedereen’ hebben we de STUW opdracht verleend om dit jaar 1182 woonplekken beschikbaar te stellen. Ook is de planning dat dit jaar, aanvullend op de permanente nieuwbouw, de tijdelijk gemengd wonen projecten Pagelaan, BEFU-terrein en Wetering Zuid opgeleverd worden met o.a. woningen voor de doelgroepen die ook in Place2BU wonen en met een vergelijkbaar woonconcept.

3. Is er al een alternatieve locatie in beeld voor Place2BU voor als deze over een paar jaar moet worden ontmanteld?

Antwoord: Nee, er is niet één specifieke locatie in beeld. Het gemengd wonen concept van Place2BU komt terug in meerdere tijdelijke- en permante woonprojecten. In het kader van huisvesting kwetsbare doelgroepen is een trede aanpak opgesteld (zie voor meer informatie de laatste kwartaalrapportage realisatie sociale huisvesting van 21 december 2023). De laatste trede betreft de realisatie van tijdelijke woningen. Dit is een nieuwe generatie flexwoningen ten opzichte van Place2BU. Dit is in lijn met motie 381 uit 2019. Bij de uitwerking van deze nieuwe generatie tijdelijke woonprojecten houden we rekening met de inzichten die we hebben opgedaan bij Place2BU. Naast de bij vraag 2 genoemde tijdelijk wonen projecten die dit jaar gerealiseerd worden, komt er in Papendorp ook een permanent gemengd wonen project gericht op de doelgroepen die nu in Place2BU wonen (zie ook antwoord 8).

4. Wordt hierbij, zoals gevraagd in de motie, ingezet op verschillende kleinschalige locaties waarbij de minimale capaciteit van 490 woningen wel behouden blijft?

Antwoord: In de komende jaren komen in permanente nieuwbouwprojecten en tijdelijk wonen projecten in totaal meer dan 490 sociale huurwoningen beschikbaar voor zowel de reguliere woningzoekenden als de diverse doelgroepen. Het precieze aantal is afhankelijk van de uiteindelijke woningbouwproductie en het aantal locaties dat beschikbaar komt voor tijdelijk wonen.

5. Kan het college toezeggen dat er voor 2026 alternatieve locatie(s) gevonden zijn voor het doorplaatsen van de 490 woningen?

Antwoord: Zoals hierboven aangegeven worden de 490 woningen niet gekoppeld aan een specifieke vervolglocatie, maar worden deze meegenomen in de nog op te leveren tijdelijke en permanente projecten met sociale huurwoningen. Voor 2026 worden, naast de projecten in de permanente nieuwbouw, drie tijdelijk wonen projecten opgeleverd (Pagelaan, BEFU-terrein en Wetering Zuid). Daarnaast werken we aan verschillende aanvullende locaties voor tijdelijk wonen, die ter goedkeuring aan u als raad zullen worden voorgelegd. Deze voorstellen zullen via de bredere aanpak van realisatie sociale huisvesting met u worden gedeeld.

6. Worden er ook lessen getrokken uit zaken die nu niet goed gaan en verbeteringen doorgevoerd bij de realisatie van toekomstige projecten?

Antwoord: In 2021 is Place2BU geëvalueerd door de betrokken corporaties. Leerpunten zijn kleinschaligheid, de kwaliteit van de (tijdelijke) woningen en de inzet op communitybuilding. Deze leerpunten worden meegenomen bij de realisatie van nieuwe projecten, zowel tijdelijk als permanent.

7. Het aantal jongeren dat dakloos of thuisloos is, of daar risico op loopt, is de afgelopen jaren gestegen. Wordt er bij de zoektocht naar plekken voor gemengd woonconcepten als Place2BU rekening mee gehouden dat de vraag hiernaar mogelijk groter is geworden? Zo nee, wat doet het college eraan om toch voldoende woningen te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren?

Antwoord: We hebben oog voor de dak- en thuisloze jongeren als een van de doelgroepen binnen het programma '(T)huis voor iedereen’. We zetten met de aanpak realisatie sociale huisvesting langs vijf treden in op het vergroten van het aanbod aan woonplekken in het sociale segment, onder andere 3voor deze doelgroep. Uw raad wordt ieder kwartaal geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de impact van deze aanpak.

8. In het SPVE Papendorp wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om een tweede soortgelijk gemengd woonconcept te realiseren. Hoe staat het daarmee?

Antwoord: Het woningbouwprogramma voor Papendorp voorziet in de realisatie van meerdere gebouwen ten behoeve van een gemengd wonen concept. Momenteel wordt, in overleg met onder andere de STUW partijen, de ontwikkeling van het eerste woonblok voor woningbouw in Papendorp voorbereid. In dit eerste woonblok zit ook een deel gemengd wonen (circa 100 woningen).

9. Op welke termijn kan naar verwachting begonnen worden met de ontwikkeling van zo’n soortgelijk project, als Place2BU of de Majella woongroep, op Papendorp?

Antwoord: U heeft op 11 februari jl. het raadsvoorstel bestemmingsplan voor Papendorp ontvangen. na besluitvorming door uw raad volgt de beroepstermijn. Als er geen beroep wordt ingesteld is het bestemmingsplan voor Papendorp eind juni onherroepelijk. Op dat moment start de woningbouwontwikkeling. Het eerste woonblok voor woningbouw wordt gerealiseerd in De Taats. Voor realisatie van het sociale programma (inclusief een deel gemengd wonen complex) moeten afspraken worden gemaakt met de corporatie die deze ontwikkeling ter hand gaat nemen. Daarna zal de corporatie het bouwplan gaan ontwikkelen, daarmee de procedure doorlopen om de bouw mogelijk te maken en vervolgens starten met de bouw. Verwachting is dat de eerste woningen in Papendorp dan in 2028 kunnen worden opgeleverd.

Lenno van Straalen en Kirsten Alblas, ChristenUnie
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA