Monde­linge vragen Geen bomenkap voor zonne­pa­nelen


Indiendatum: 8 feb. 2024

Mondelinge vragen 1, 8 februari 2024

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen 281/2023 over bomenkap voor zonnepanelen bevestigt het college gelukkig heel duidelijk het beleid dat er geen bomen gekapt mogen worden voor de aanleg van of het vergroten van de opbrengst van zonnepanelen op daken van gebouwen. Dat weegt namelijk ook voor het college niet op tegen de belangen van biodiversiteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie en hittestress.

Ook op de website van de gemeente wordt heel helder gecommuniceerd: Voor deze redenen krijgt u GEEN vergunning: de boom verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne [...].

Daarom baart het antwoord op vraag 1 van deze schriftelijke vragen ons zorgen. Hier wordt de kapaanvraag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) genoemd. HDSR deed een aanvraag om op hun terrein aan de Brailledreef twee grote Acacia's (met een stamomtrek van 1,6 en 1,9 meter) te kappen. De reden voor deze kap is dat ze het terrein willen inrichten als zonnepark.

De bewoording van het college lijkt ruimte te nemen om hier ondanks het beleid om geen bomen te kappen voor zonnepanelen, toch een vergunning voor te gaan verlenen.

Naar aanleiding hiervan stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Op welke andere belangen doelt het college in de zin "We voelen ons genoodzaakt ook andere belangen mee te wegen bij de beslissing op een aanvraag om bomen te mogen kappen"?

2. Hoe verhouden deze andere belangen die meegewogen worden zich tot het gemeentelijke bomenbeleid?

3. Welke mogelijkheden zijn er om het terrein in te richten als zonnepark met behoud van de Acacia’s? (Hoeveel panelen kunnen er dan minder geplaatst worden, hoeveel opbrengst is er dan minder?)

4. Kan het college toezeggen om, in lijn met het gemeentelijk beleid en in het belang van biodiversiteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie en hittestress, deze aanvraag om bomen te kappen te weigeren, en tevens beleid op te stellen om dit soort aanvragen rond bomenkap voor zonnepanelen sowieso af te wijzen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 feb. 2024
Antwoorddatum: 8 feb. 2024

Mondelinge vragen 1, 8 februari 2024

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen 281/2023 over bomenkap voor zonnepanelen bevestigt het college gelukkig heel duidelijk het beleid dat er geen bomen gekapt mogen worden voor de aanleg van of het vergroten van de opbrengst van zonnepanelen op daken van gebouwen. Dat weegt namelijk ook voor het college niet op tegen de belangen van biodiversiteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie en hittestress.

Ook op de website van de gemeente wordt heel helder gecommuniceerd: Voor deze redenen krijgt u GEEN vergunning: de boom verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne [...].

Daarom baart het antwoord op vraag 1 van deze schriftelijke vragen ons zorgen. Hier wordt de kapaanvraag van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) genoemd. HDSR deed een aanvraag om op hun terrein aan de Brailledreef twee grote Acacia's (met een stamomtrek van 1,6 en 1,9 meter) te kappen. De reden voor deze kap is dat ze het terrein willen inrichten als zonnepark.

De bewoording van het college lijkt ruimte te nemen om hier ondanks het beleid om geen bomen te kappen voor zonnepanelen, toch een vergunning voor te gaan verlenen.

Naar aanleiding hiervan stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Op welke andere belangen doelt het college in de zin "We voelen ons genoodzaakt ook andere belangen mee te wegen bij de beslissing op een aanvraag om bomen te mogen kappen"?

Antwoord: Het antwoord op de eerste vraag. Het is goed om te weten dat wij bij ruimtelijke ontwikkelingen in het algemeen ook belangen meewegen die te maken hebben met de ruimte en het milieu, zoals duurzaamheid, archeologie, cultuurgeschiedenis, planten en dieren, water, veiligheid, bodemgesteldheid, lucht, geluid, energie, et cetera. Dat zijn de andere belangen die wij meewegen.

2. Hoe verhouden deze andere belangen die meegewogen worden zich tot het gemeentelijke bomenbeleid?

Antwoord: Vraag 2. Zoals aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen informeren wij de raad nader over de afwegingen in dit dossier en wij verwachten dat wij eind februari de raad schriftelijk kunnen informeren. Ons bomenbeleid geeft ook de ruimte om dergelijke afwegingen te maken. In het bomenbeleid wordt de bomenparagraaf genoemd als instrument om in een ontwikkelende stad een goede belangenafweging te kunnen maken – hoofdstuk 3.1 – en in de eerste plaats kijken we naar de waarde van boom op het gebied van ecologie, milieu, cultuurhistorie en landschap. Die staan ook expliciet benoemd in het bomenbeleid. Dat nemen we dus mee in ruimtelijke ontwikkelingen.

3. Welke mogelijkheden zijn er om het terrein in te richten als zonnepark met behoud van de Acacia’s? (Hoeveel panelen kunnen er dan minder geplaatst worden, hoeveel opbrengst is er dan minder?)

Antwoord: Vraag 3. Over de mogelijkheden om het terrein zo in te richten als zonnepark met behoud van de acacia’s wil ik de raad graag in de aangekondigde brief informeren.

4. Kan het college toezeggen om, in lijn met het gemeentelijk beleid en in het belang van biodiversiteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie en hittestress, deze aanvraag om bomen te kappen te weigeren, en tevens beleid op te stellen om dit soort aanvragen rond bomenkap voor zonnepanelen sowieso af te wijzen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het antwoord op vraag 4 is ontkennend. Zoals ik in onze reactie op de schriftelijke vragen al heb aangegeven, komen wij daar uitgebreid bij de raad op terug in de door ons vast te stellen raadsbrief. Ik acht het niet wenselijk om op voorhand een uitspraak te doen over de uitkomst van die belangenafweging. Ik wil dat echt zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

Aanvullende vraag: Hoewel ik ook nieuwsgierig ben naar welke van die heel lange lijst andere belangen uit het antwoord op vraag 1 verwacht ik die in de brief terug te zien. Voor nu wil ik vragen of de wethouder niet onze zorg deelt dat hiervan ook een precedentwerking kan uitgaan? Als wij voor één plek instemmen met bomenkap voor een zonnepark, kan dat voor andere plekken een voorbeeld zijn.

Antwoord: Dat is precies de reden waarom je hier heel zorgvuldig naar moet kijken, ook of het bijvoorbeeld mogelijk is om een en ander toch met elkaar te combineren. Maar dat is precies de reden waarom ik nu niet meteen het een of het ander wil zeggen, want ook zaken als duurzaamheid en wat het betekent voor planten en dieren zijn belangrijk.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren