Schrif­te­lijke vragen Bewo­ners­ini­ti­atief betaald parkeren Rijns­weerd Zuid


Indiendatum: 21 mrt. 2018

Schriftelijke vragen 39/2018

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, PvdA en VVD zijn benaderd door bewoners uit Rijnsweerd Zuid over de toenemende overlast van parkeren. In 2015 heeft een meerderheid van de bewoners in een draagvlakpeiling laten weten geen betaald parkeren te willen, maar nu signaleren ze dat de parkeeroverlast sinds de draagvlakpeiling van 2015 drastisch toegenomen is en het wildparkeren hand over hand toeneemt. Bovendien vrezen zij extra parkeerdruk vanwege ontwikkelingen in het gebied, zoals de komst van het RIVM en de herontwikkeling van kantorenpark Rijnsweerd. De bewoners hebben daarom een plan opgesteld om betaald parkeren in te voeren in hun wijk, met onder andere een aangepaste indeling van het parkeerrayon. (Zie bijgevoegde documenten). Uit een peiling van bewoners zelf blijkt dat voor dit plan op dit moment wel draagvlak is.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, SP, PvdA en D66 willen graag dat in deze buurt de parkeeroverlast wordt bestreden en staan sympathiek tegenover het plan van de bewoners. Ze hebben daarover de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt het college van het plan van bewoners? Is het uitvoerbaar binnen de huidige nota Stallen en Parkeren?

2. Zo ja, is het college bereid bij het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2018 een voorstel te doen om het parkeerrayon anders in te richten en een nieuw voorstel te doen om betaald parkeren in te voeren in Rijnsweerd Zuid? De toename van parkeren lijkt ook te maken te hebben heeft ook met het sluiten van parkeervoorzieningen op de Uithof voor werkpersoneel aan RIVM gebouw.

3. Is het college bereid met het Utrecht Science Park in gesprek te gaan om waar mogelijk de parkeerdruk te verminderen door in te zetten op andere vormen van mobiliteit, en waar nodig de parkeerbehoefte op eigen terrein te organiseren? Ook hebben de fracties geconstateerd dat er in Rijnsweerd Zuid een veiligheidsprobleem is door parkeren onoverzichtelijke bochten.

4. Is het college bereid dit aan te pakken, bijvoorbeeld door gele strepen in de bochten te maken, zodat daar duidelijk is dat daar niet meer geparkeerd mag worden, en hierop te handhaven?

Indiendatum: 21 mrt. 2018
Antwoorddatum: 24 apr. 2018

Schriftelijke vragen 39/2018

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, PvdA en VVD zijn benaderd door bewoners uit Rijnsweerd Zuid over de toenemende overlast van parkeren. In 2015 heeft een meerderheid van de bewoners in een draagvlakpeiling laten weten geen betaald parkeren te willen, maar nu signaleren ze dat de parkeeroverlast sinds de draagvlakpeiling van 2015 drastisch toegenomen is en het wildparkeren hand over hand toeneemt. Bovendien vrezen zij extra parkeerdruk vanwege ontwikkelingen in het gebied, zoals de komst van het RIVM en de herontwikkeling van kantorenpark Rijnsweerd. De bewoners hebben daarom een plan opgesteld om betaald parkeren in te voeren in hun wijk, met onder andere een aangepaste indeling van het parkeerrayon. (Zie bijgevoegde documenten). Uit een peiling van bewoners zelf blijkt dat voor dit plan op dit moment wel draagvlak is.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, SP, PvdA en D66 willen graag dat in deze buurt de parkeeroverlast wordt bestreden en staan sympathiek tegenover het plan van de bewoners. Ze hebben daarover de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt het college van het plan van bewoners? Is het uitvoerbaar binnen de huidige nota Stallen en Parkeren?

Het college waardeert de inzet van de bewoners. Op dit moment geldt de huidige procedure invoering betaald parkeren. Conform de huidige procedure kan betaald parkeren ingevoerd worden wanneer de parkeerdruk bij één van de voorgeschreven metingen hoger is dan 80% en er voldoende draagvlak is in een gebied. Het eerste is in Rijnsweerd het geval, het tweede tot op dit moment niet.

Conform de huidige procedure kunnen bewoners en ondernemers in gebieden die grenzen aan parkeerzone B1 bij een draagvlakmeting kiezen uit twee venstertijden; maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur en maandag t/m zaterdag 09.00-21.00 uur. Wanneer uit de draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is voor de invoering van betaald parkeren, wordt de venstertijd ingevoerd waar de meeste stemmen naar uit zijn gegaan.

De voorwaarden voor venstertijden zijn opgenomen in de huidige procedure invoering betaald parkeren. Deze vindt u op de website https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parkeren/NSP2014-Procedure-invoering-betaald-parkeren.pdf. Het uitzonderen van de woonerven in het noordelijke gedeelte van het gebied past niet in de bestaande gebiedsindeling en vergt een nieuw raadsbesluit.

In het gemeentelijk mobiliteitsplan is opgenomen dat alle centrum- en wijkstraten in Utrecht een snelheidslimiet krijgen van 30 km/uur. Wij hebben deze opgave in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat in totaal meer dan 600 straten uiteindelijk een 30 km/uur regime moeten krijgen en dit nu nog niet hebben. U bent daarover geïnformeerd met de brief van 20 februari 2018. Een eerder gedane toezegging om parkeren op oprit en stoep toe te staan gold voor het hele gebied als onderdeel van een totaalaanpak. Deze aanpak kwam voort uit gesprekken met bewoners Met de door de bewoners gewenste nieuwe gebiedsindeling zal er een nieuwe situatie ontstaan en zal hierin een nieuwe afweging moeten worden gemaakt.

2. Zo ja, is het college bereid bij het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2018 een voorstel te doen om het parkeerrayon anders in te richten en een nieuw voorstel te doen om betaald parkeren in te voeren in Rijnsweerd Zuid? De toename van parkeren lijkt ook te maken te hebben heeft ook met het sluiten van parkeervoorzieningen op de Uithof voor werkpersoneel aan RIVM gebouw.

Ja. We komen hier op terug in het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2018

3. Is het college bereid met het Utrecht Science Park in gesprek te gaan om waar mogelijk de parkeerdruk te verminderen door in te zetten op andere vormen van mobiliteit, en waar nodig de parkeerbehoefte op eigen terrein te organiseren? Ook hebben de fracties geconstateerd dat er in Rijnsweerd Zuid een veiligheidsprobleem is door parkeren onoverzichtelijke bochten.

De parkeerdruk in Rijnsweerd kan deels veroorzaakt worden door het Utrecht Science Park maar ook door bedrijven in kantorenpark Rijnsweerd en door personeel en bezoekers van de Kromhoutkazerne. Het woongebied is namelijk omsloten door verschillende werkgebieden. Met al deze partijen zijn wij in gesprek.
Door werkgevers (werkgeversnetwerk U15) en het platform Beter Bereikbaar Utrecht Oost wordt al een aantal jaren geïnvesteerd in duurzame mobiliteit. Via het programma Goed op Weg (Beter Benutten) waarin de gemeente actieve partner is, worden werkgevers ondersteund om maatregelen te nemen. Partijen zijn hun parkeerbeleid aan het harmoniseren met als bedoeling het parkeren in de P+R te stimuleren. Daarbij ontwikkelen ze flankerend beleid om te zorgen dat er alternatieven voor de auto zijn (o.a. e-bike en fietsstimulering, gunstige OV regelingen).

4. Is het college bereid dit aan te pakken, bijvoorbeeld door gele strepen in de bochten te maken, zodat daar duidelijk is dat daar niet meer geparkeerd mag worden, en hierop te handhaven?

Ja. Er heeft namelijk een schouw met bewoners plaatsgevonden. Bewoners hebben samen met medewerkers van de gemeente en leden van de Wijkraad door de wijk gewandeld en kritieke punten in beeld gebracht. Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is het niet toegestaan om binnen 5 meter voor en na een bocht of kruispunt te parkeren. Hier wordt al op gehandhaafd. Afgesproken is om in een aantal bochten het geldende parkeerverbod extra te ondersteunen door het aanbrengen van gele strepen.