Schrif­te­lijke vragen C’est le ton qui fait la musique


Indiendatum: 20 jul. 2020

SV 2020/172

Op 21 september 2017 behandelden wij in de Utrechtse gemeenteraad het Koersdocument Cartesius. Tijdens die behandeling werd de motie Cartesius 2017/156 aangenomen die GroenLinks indiende samen met de SP, PvdD en de Pvda om waardevolle functies als dB’s en Oproer te behouden in het gebied.

Nu lazen we in de brief van 8 juli met kenmerk 4230325 over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6: ‘Het consortium is met dB’s in gesprek over de mogelijkheden om dB’s in de Cartesiusdriehoek te blijven huisvesten. Hoewel de intenties van alle betrokken partijen goed zijn, is de uitkomst hiervan nog onzeker.’ Wegens de onzekere uitkomst hiervan is in de anterieure overeenkomst tussen NS en de gemeente vastgelegd dat de oplossing voor (her)huisvesting van dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd, zodat uw raad hier kennis van kan nemen voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.’

Voor de Utrechtse muzieksector is dB’s van groot belang en deze zinsneden stellen ons allesbehalve gerust. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, S&S en CDA de volgende vragen:

1. Zet het college zich nog steeds tot het uiterste in om dB’s in het Cartesiusgebied te behouden?

2. We lezen dat de (her)huisvesting voor dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan onze raad wordt voorgelegd. Is het college het met partijen eens dat er een haalbaar plan moet liggen voor (her)huisvesting van dB’s, op zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch vlak, alvorens het bestemmingsplan naar de raad gestuurd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Corine van Dun, D66
Bülent Isik, PvdA
Jeffrey Koppelaar, S&S
Jantine Zwinkels, CDA