Schrif­te­lijke vragen C’est le ton qui fait la musique


Indiendatum: 20 jul. 2020

Schriftelijke vragen 172/2020

Op 21 september 2017 behandelden wij in de Utrechtse gemeenteraad het Koersdocument Cartesius. Tijdens die behandeling werd de motie Cartesius 2017/156 aangenomen die GroenLinks indiende samen met de SP, PvdD en de Pvda om waardevolle functies als dB’s en Oproer te behouden in het gebied.

Nu lazen we in de brief van 8 juli met kenmerk 4230325 over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6: ‘Het consortium is met dB’s in gesprek over de mogelijkheden om dB’s in de Cartesiusdriehoek te blijven huisvesten. Hoewel de intenties van alle betrokken partijen goed zijn, is de uitkomst hiervan nog onzeker.’ Wegens de onzekere uitkomst hiervan is in de anterieure overeenkomst tussen NS en de gemeente vastgelegd dat de oplossing voor (her)huisvesting van dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd, zodat uw raad hier kennis van kan nemen voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.’

Voor de Utrechtse muzieksector is dB’s van groot belang en deze zinsneden stellen ons allesbehalve gerust. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, S&S en CDA de volgende vragen:

1. Zet het college zich nog steeds tot het uiterste in om dB’s in het Cartesiusgebied te behouden?

2. We lezen dat de (her)huisvesting voor dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan onze raad wordt voorgelegd. Is het college het met partijen eens dat er een haalbaar plan moet liggen voor (her)huisvesting van dB’s, op zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch vlak, alvorens het bestemmingsplan naar de raad gestuurd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Corine van Dun, D66
Bülent Isik, PvdA
Jeffrey Koppelaar, S&S
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 20 jul. 2020
Antwoorddatum: 28 aug. 2020

Schriftelijke vragen 172/2020

Op 21 september 2017 behandelden wij in de Utrechtse gemeenteraad het Koersdocument Cartesius. Tijdens die behandeling werd de motie Cartesius 2017/156 aangenomen die GroenLinks indiende samen met de SP, PvdD en de Pvda om waardevolle functies als dB’s en Oproer te behouden in het gebied.

Nu lazen we in de brief van 8 juli met kenmerk 4230325 over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6: ‘Het consortium is met dB’s in gesprek over de mogelijkheden om dB’s in de Cartesiusdriehoek te blijven huisvesten. Hoewel de intenties van alle betrokken partijen goed zijn, is de uitkomst hiervan nog onzeker.’ Wegens de onzekere uitkomst hiervan is in de anterieure overeenkomst tussen NS en de gemeente vastgelegd dat de oplossing voor (her)huisvesting van dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd, zodat uw raad hier kennis van kan nemen voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.’

Voor de Utrechtse muzieksector is dB’s van groot belang en deze zinsneden stellen ons allesbehalve gerust. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, S&S en CDA de volgende vragen:

1. Zet het college zich nog steeds tot het uiterste in om dB’s in het Cartesiusgebied te behouden?

Ja. Wij zien het belang van de oefenruimtes en muzikale broedplaatsfunctie van dB’s, maar zeker ook van de bijbehorende popmuziekzaal die geprogrammeerd wordt door Stichting Ruis. Temeer omdat onlangs de Cultuurnotacommissie 2021-2024 deze stichting positief heeft beoordeeld, en ook een beduidend hogere jaarlijkse subsidie heeft geadviseerd dan wat ze nu krijgt. De afspraak is dat dB’s, nu gehuisvest in een pand dat eigendom is van NS Vastgoed, ook in de nieuwe situatie een plek moet vinden in een gebied dat eigendom is van particuliere partijen. De private partij dB’s moet daartoe afspraken maken met het consortium (toekomstig eigenaar en ontwikkelaar van de Cartesiusdriehoek). De gemeente Utrecht is hierin geen partij. Onze invloed is daarmee beperkt.

Binnen deze beperkte invloedsfeer, zetten wij ons in om dB’s te behouden. Dat doen we door de ruimte voor dB’s in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen, en door in de exploitatieovereenkomst met NS Vastgoed afspraken over het behoud van dB’s te maken. En we helpen bij de voorbereiding van de gesprekken met de we dB’s waar we kunnen, door hen (ook financieel) bij te staan bij het maken van een businessplan voor de toekomstige situatie.

2. We lezen dat de (her)huisvesting voor dB’s bekend moet zijn voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan onze raad wordt voorgelegd. Is het college het met partijen eens dat er een haalbaar plan moet liggen voor (her)huisvesting van dB’s, op zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch vlak, alvorens het bestemmingsplan naar de raad gestuurd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Partijen spannen zich in om te komen tot een haalbaar plan, zoals ook is voorgesteld in Motie 156/2017. Er is een aantal aspecten die daar een rol bij spelen. Hieronder, bij “reactie consortium” kunt u lezen hoe het proces om dB’s te (her)huisvesten in het CAB gebouw verloopt. Zo is er onderzoek nodig of het (geluid) technisch mogelijk is om dB’s in het CAB gebouw te combineren met andere functies en met wonen rond het CAB gebouw. Ook moet er een haalbare businesscase worden gemaakt. Daar is dB’s mee bezig, maar die is er nog niet. En er is, als terugvaloptie, in ontwerpbestemmingsplan opgenomen dat de functie dB’s ook in het gebouw tussen station Zuilen het CAB gebouw (blok 9) gesitueerd kan worden. Maar ook daar is onderzoek nodig hoe dit technisch is in te passen. Dit zal worden bekeken als blijkt dat (her) huisvesting in het CAB gebouw niet haalbaar is. Op die manier is er nog een tweede kans om dB’s in het Cartesiusgebied te behouden.

Behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6 is nu voorzien begin 2021. Wij zullen u, voorafgaand aan deze Raadsbehandeling, informeren over de uitkomsten van de gesprekken tussen dB’s en het consortium. Hopelijk hebben deze dan geleid tot een haalbaar plan, maar wij kunnen daar geen toezeggingen over doen. Dit is grotendeels afhankelijk van dB’s zelf, en van het consortium. Zoals u kunt lezen bij het antwoord op vraag 1, is onze invloed hierop beperkt. Hieronder is, naar aanleiding van uw vragen, een reactie toegevoegd vanuit het consortium en vanuit dB’s (Paul den Brabander).

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Corine van Dun, D66
Bülent Isik, PvdA
Jeffrey Koppelaar, S&S
Jantine Zwinkels, CDA

Reactie vanuit het consortium
De titel (het is de toon die de muziek maakt) is in het kader van de muziekstudio’s van dB’s zeer van toepassing. De toon in de gesprekken die wij vanuit het consortium met dB’s voeren is dan ook, zoals dB’s ook beaamd, vriendelijk, constructief en positief. Wij willen hier dan ook benadrukken dat wij ons bewust zijn van de inspanningsverplichting die wij op ons hebben genomen om dB’s voor de Cartesiusdriehoek en Utrecht te behouden.

We voeren de gesprekken met dB’s niet alleen om een inspanningsverplichting na te komen, maar omdat we oprecht geloven in de toegevoegde waarde van een cultureel podium als dB’s voor Cartesius, de omringende wijken en de stad en het concept van lang gezond en gelukkig leven.

Het proces tot nu toe:
Inmiddels hebben er een aantal gesprekken en workshops plaatsgevonden met dB’s. Enerzijds hebben deze een informatief karakter gehad als het gaat om het delen van informatie omtrent bijvoorbeeld het ruimtelijke ordeningsproces. Anderzijds hebben er workshops plaatsgevonden over specifiek de (her)huisvesting van dB’s in het CAB gebouw of in het gebied van de Cartesiusdriehoek, soms ook in aanwezigheid van adviseurs zoals o.a. architecten. Het meest recente gesprek heeft op 1 juli jl. plaatsgevonden bij dB’s. Per mail is hierover op 3, 10 en 16 juli nog nadere afstemming geweest.

De resultaten:
De in de eerdere overleggen behaalde ‘resultaten’ betreffen o.a.:
- Ruimte voor de functie/bestemming van dB’s in bestemmingsplan in zowel CAB gebouw als in het kopgebouw tussen station Utrecht Zuilen en CAB gebouw (blok 9).
- Een ruimtelijke variantenstudie over het opnemen dB’s in het CAB gebouw.
- Gezamenlijke keuze van voorkeursvariant op basis van variantenstudie.
- Quick Scan geluidsaspecten van de transformatie van CAB gebouw.
- Wederzijds begrip voor het belang van elkaars business case.
- Betrokkenheid van dB’s bij placemaking activiteiten.

Proces vanaf nu:
- Half juli – tot 2e / 3e week augustus:
dB’s werkt o.b.v. beoogd programma en setting aan de voorzijde van gebouw inclusief de erboven gelegen verdieping (voorkeursscenario) een business plan uit met een omzetprognose.
- Eind augustus:

  • Er wordt een dagdeel gereserveerd met dB’s, consortium en benodigde adviseur(s) ter plaatse om kennis te nemen van de uitgangspunten voor herhuisvesting en iedereen te briefen.
  • Daarbij wordt zowel gekeken naar de mogelijkheid om de functies/activiteiten op de begane grond om te klappen (dwz naar een andere plek binnen het gebouw te verplaatsen) als het zoveel mogelijk behouden van deze functies op hun huidige locatie.
  • dB’s deelt de uitkomsten van het business plan met het consortium.

- Half september:

O.b.v. de briefing maakt het consortium een overzicht met benodigde ingrepen, een demarcatie daarvan en werkt een oplever- en huurvoorstel uit.

- Begin oktober

  • Er wordt een dagdeel gepland om oplever- en huurvoorstel en verdeling van de benodigde ingrepen door te nemen.
  • Op dat moment kunnen we vaststellen in hoeverre dit voorstel past binnen het businessplan en de uitgangspunten van dB’s.
  • Op dat moment (half oktober) moeten we dan gezamenlijk kunnen vaststellen of de vestiging van dB’s in het CAB haalbaar is en afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een Head of Terms overeenkomst.

Reactie dB’s:
Door tal van redenen heeft het lang geduurd voordat dB’s en het consortium de diepte in konden gaan over de toekomstige huisvesting in het CAB-gebouw. In goede sfeer zijn constructieve gesprekken gevoerd, waarbij we nu streven om eind september, begin oktober zoveel mogelijk helderheid te hebben. Voor dB’s is er een aantal oude zorgen:

1. Geluid: dB’s is goed geïsoleerd, maar geluid kent vele sluipwegen. Zorg is er nu vooral over of hoge geluidsvolumes toch via funderingen door kunnen trillen in de geplande zeer forse opbouw.
2. Publieksstroom: dB’s is open van 10:00 uur ‘s ochtends tot 02:00 uur ’s-nachts en het publiek dat in de late uren dB’s verlaat mag geen overlast bezorgen aan de bewoners.
3. Bereikbaarheid: De nieuwe wijk wordt autoluw, parkeren wordt heel duur, en dat gaat niet makkelijk samen met muzikanten met zware instrumenten en versterkers.
4. Kosten van verbouw: De geplande locaties van woningen lijken te vragen om een andere entree, wat gevolgen heeft voor de gehele inrichting zoals die nu is. Bestaand zal dan (deels?) moeten gesloopt, en ruimtes moeten opnieuw worden gebouwd.
5. De nieuwe huurprijs: een lage huurprijs is essentieel voor de exploitatie van dB’s.
6. Tussentijdse verhuizing: als er verbouwd wordt zal dB’s tijdelijk misschien elders moeten draaien, of stilvallen. We willen dit voorkomen.

Al deze knelpunten hangen samen met de enorme woonambitie om en op het CAB-gebouw en worden nu concreet gemaakt en vertaald naar mogelijke oplossingen en te maken keuzes. De zorgen van dB’s zijn niet verdwenen, maar we vertrouwen er op dat alle betrokken partijen hun uiterste best gaan doen om tot een goede oplossing van de knelpunten te komen.

In het Koersdocument stond immers op pagina 26 de ambitie:
De zichtbepalende trots van de Cartesiusdriehoek is het CAB gebouw, een robuust en imponerend industrieel monument. Het grootse bouwwerk is omgevormd tot een attractieve publieksomgeving, een stedelijke plek voor ontmoeting en gedeelde beleving. Bezoekers vinden hier een aantrekkelijke mix van non-conformistische stedelijke activiteiten. Zoals verantwoord eten en drinken, op een gezonde leefstijl gerichte voorzieningen en vernieuwende muziek, exposities en publieksactiviteiten. Binnen die ambitie past dB’s als oudste huurder immers perfect.