Schrif­te­lijke vragen Consumptie 'onge­wenste' dieren op het Foodnote Festival


Indiendatum: 30 aug. 2017

Schriftelijke vragen 98/2017

Van 6 tot en met 17 september 2017 vindt op het Utrecht Science Park het Foodnote Festival plaats. Tot vreugde van Partij voor de Dieren Utrecht is daar een aantal aanbieders aanwezig die veganistisch en duurzaam voedsel serveren. Echter, ook de Keuken van het Ongewenst Dier (hierna ‘Keuken’) is aanwezig op dit festival.

Deze Keuken geeft een lezing over waarom mensen wel of geen vlees eten, en waarom ze het ene dier wel en het andere niet eten. Tegen dit onderdeel heeft de Partij voor de Dieren geen bezwaar. Waar de PvdD wel moeite mee heeft is dat er dieren worden geserveerd afkomstig van de (plezier)jacht en dieren die worden gedood omdat ze gezien worden als ongedierte, zoals duiven. De Keuken zegt dat ze dieren gebruikt die toch al zouden worden gedood, maar de Partij voor de Dieren is van mening dat de vraag naar deze dieren juist het aanbod, en dus de jacht op/slacht van dergelijke dieren stimuleert.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

De gemeente Utrecht is partner van dit festival. Het lijkt de Partij voor de Dieren logisch dat het college wil weten waar zij zich aan verbindt. Indien het college subsidie heeft verleend aan dit festival:

1. Hoeveel subsidie heeft het college aan het Foodnote Festival verleend?

2. Heeft het college beperkingen verbonden aan de subsidie die zij toekent aan het Foodnote Festival, waar het de standhouders/voedselaanbieders betreft? Zo ja, welke beperkingen zijn dit? Zo nee, betekent dit dat de organisatie van het Foodnote Festival autonoom is in het toelaten van programmaonderdelen?

Zowel de Keuken van het Ongewenst Dier als het Foodnote Festival geven op hun websites NIET aan waar de dieren vandaan komen die op het festival zullen worden opgegeten. Het is voor ons niet na te gaan of de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd.

In gemeenten als Rotterdam serveerde de Keuken van het Ongewenst Dier ook kraaien. Onze Rotterdamse fractie stelde hier vragen over, omdat de kraai in Nederland een beschermde diersoort is. De verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming zijn van toepassing op het vangen en doden van beschermde diersoorten.

3. Is het college bereid haar invloed aan te wenden om bij de festivalorganisatie na te gaan of door De Keuken van het Ongewenst Dier wordt voldaan aan de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

4. Indien blijkt dat de Keuken ook in Utrecht kraaien of andere beschermde diersoorten serveert (zoals zwanen), wat vindt het college hier dan van? En wat gaat het college hieraan doen?

5. Zijn de dieren die worden geserveerd afkomstig uit de gemeente Utrecht (met name de duiven en ganzen)? Zo ja, op welke manier zijn deze dieren gedood?

6. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat er geen duiven worden gevangen en vergast in de gemeente Utrecht. Klopt dit? Zo nee, om welke hoeveelheden dieren gaat het? Zo ja, op welke andere manieren worden duiven in Utrecht gevangen en gedood? En om hoeveel dieren gaat het? Wat gebeurt er met deze dieren nadat ze gedood zijn?

In Utrecht heeft het college – mede dankzij de Partij voor de Dieren - in de laatste jaren beleid gemaakt om in het wild levende dieren met respect te behandelen. Dit beleid is verankerd in de Kadernota Dierenwelzijn.

7. Vindt het college dat het serveren van duiven (en andere dieren die bejaagd en ‘bestreden’ zijn) overeenstemt met de morele principes waarmee de Kadernota Dierenwelzijn is opgesteld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid in de Kadernota Dierenwelzijn op te nemen dat beschermde dieren niet in Utrecht worden gegeten tijdens (onder meer) festivals en evenementen? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 aug. 2017
Antwoorddatum: 3 okt. 2017

Schriftelijke vragen 98/2017

Van 6 tot en met 17 september 2017 vindt op het Utrecht Science Park het Foodnote Festival plaats. Tot vreugde van Partij voor de Dieren Utrecht is daar een aantal aanbieders aanwezig die veganistisch en duurzaam voedsel serveren. Echter, ook de Keuken van het Ongewenst Dier (hierna ‘Keuken’) is aanwezig op dit festival.

Deze Keuken geeft een lezing over waarom mensen wel of geen vlees eten, en waarom ze het ene dier wel en het andere niet eten. Tegen dit onderdeel heeft de Partij voor de Dieren geen bezwaar. Waar de PvdD wel moeite mee heeft is dat er dieren worden geserveerd afkomstig van de (plezier)jacht en dieren die worden gedood omdat ze gezien worden als ongedierte, zoals duiven. De Keuken zegt dat ze dieren gebruikt die toch al zouden worden gedood, maar de Partij voor de Dieren is van mening dat de vraag naar deze dieren juist het aanbod, en dus de jacht op/slacht van dergelijke dieren stimuleert.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

De gemeente Utrecht is partner van dit festival. Het lijkt de Partij voor de Dieren logisch dat het college wil weten waar zij zich aan verbindt. Indien het college subsidie heeft verleend aan dit festival:

1. Hoeveel subsidie heeft het college aan het Foodnote Festival verleend?

Wij hebben € 15.000 hiervoor verleend.

2. Heeft het college beperkingen verbonden aan de subsidie die zij toekent aan het Foodnote Festival, waar het de standhouders/voedselaanbieders betreft? Zo ja, welke beperkingen zijn dit? Zo nee, betekent dit dat de organisatie van het Foodnote Festival autonoom is in het toelaten van programmaonderdelen?

De organisatie van het Foodnote Festival moet een verslag inleveren waarin wordt toegelicht hoe de activiteiten zijn verlopen en een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven). Daarnaast is door ons de eis dat de inrichting van het gebied ook na het festival bruikbaar moet zijn.

Zowel de Keuken van het Ongewenst Dier als het Foodnote Festival geven op hun websites NIET aan waar de dieren vandaan komen die op het festival zullen worden opgegeten. Het is voor ons niet na te gaan of de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd.

In gemeenten als Rotterdam serveerde de Keuken van het Ongewenst Dier ook kraaien. Onze Rotterdamse fractie stelde hier vragen over, omdat de kraai in Nederland een beschermde diersoort is. De verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming zijn van toepassing op het vangen en doden van beschermde diersoorten.

3. Is het college bereid haar invloed aan te wenden om bij de festivalorganisatie na te gaan of door De Keuken van het Ongewenst Dier wordt voldaan aan de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

Uit contacten met de Keuken van het Ongewenste Dier is het niet aannemelijk dat zij de verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming overtreden. Aangezien het hier landelijke en provinciale regelgeving betreft, kunnen we hier verder geen invloed op uitoefenen.

4. Indien blijkt dat de Keuken ook in Utrecht kraaien of andere beschermde diersoorten serveert (zoals zwanen), wat vindt het college hier dan van? En wat gaat het college hieraan doen?

Zie antwoord onder 3.

5. Zijn de dieren die worden geserveerd afkomstig uit de gemeente Utrecht (met name de duiven en ganzen)? Zo ja, op welke manier zijn deze dieren gedood?

Er is navraag gedaan bij de Keuken van het Ongewenste Dier. De woordvoerder meldde dat de aangeboden dieren niet uit Utrecht afkomstig zijn.

6. De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat er geen duiven worden gevangen en vergast in de gemeente Utrecht. Klopt dit? Zo nee, om welke hoeveelheden dieren gaat het? Zo ja, op welke andere manieren worden duiven in Utrecht gevangen en gedood? En om hoeveel dieren gaat het? Wat gebeurt er met deze dieren nadat ze gedood zijn?

Door de gemeente Utrecht worden geen duiven gevangen.

In Utrecht heeft het college – mede dankzij de Partij voor de Dieren - in de laatste jaren beleid gemaakt om in het wild levende dieren met respect te behandelen. Dit beleid is verankerd in de Kadernota Dierenwelzijn.

7. Vindt het college dat het serveren van duiven (en andere dieren die bejaagd en ‘bestreden’ zijn) overeenstemt met de morele principes waarmee de Kadernota Dierenwelzijn is opgesteld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het is in Nederland toegestaan, mits binnen wettelijke kaders, dieren te serveren.

8. Is het college bereid in de Kadernota Dierenwelzijn op te nemen dat beschermde dieren niet in Utrecht worden gegeten tijdens (onder meer) festivals en evenementen? Zo nee, waarom niet?

Nee. ‘De kadernota Dierenwelzijn’ heeft als één van de hoofdlijnen dat er geen reparatie van landelijke wetgeving op lokaal niveau zal plaatsvinden, maar dat wij inzetten op lobby bij Rijk en provincie. De regels van wat wel en niet gegeten mag worden in Nederland is geregeld via landelijke wetgeving.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren