Monde­linge vragen Kappen met kappen voor zwembad


Indiendatum: 31 aug. 2017

Op 3 augustus 2017 besloot het college een vergunning te verlenen voor het kappen van 25 bomen bij een woning in Parkwijk, voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad. Dit besluit is op 16 augustus gepubliceerd. In het AD van 29 augustus lazen we dat de kap al gestart is. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Waarom heeft dit college een vergunning verleend voor het kappen van bomen om plaats te maken voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad? Hoe weegt het belang van de aanvrager van de vergunning die een zwembad wil bouwen op tegen de waarde van deze bomen voor ecologie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit?

2. Klopt het dat de aanvraag voor de vergunning voor de bouw van het zwembad 3 dagen ter inzage heeft gelegen (de vergunning is op 7 aug gepubliceerd en op 10 aug verleend). En zo ja, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze procedure burgers nauwelijks tot geen mogelijkheden geeft om een vergunning tegen te houden?

3. Waarom is het besluit tot bomenkap pas op 16 augustus gepubliceerd terwijl het besluit al op 3 augustus genomen is? (hoe denkt het college dat belanghebbenden gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar te maken tegen het besluit de vergunning te verlenen als dit besluit niet direct openbaar gemaakt wordt?)

4. Volgens het artikel zijn de bomen al gekapt voordat de bezwaartermijn van de verleende kapvergunning is verlopen. Klopt dit en zo ja, welke sancties kan en gaat het college opleggen tegen de eigenaar voor het te vroeg kappen van deze bomen?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat er nog andere bomen in de omgeving staan die ook bijdragen aan luchtkwaliteit en ecologie, een slappe reden is voor het verlenen van een kapvergunning?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 31 aug. 2017
Antwoorddatum: 31 aug. 2017

Op 3 augustus 2017 besloot het college een vergunning te verlenen voor het kappen van 25 bomen bij een woning in Parkwijk, voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad. Dit besluit is op 16 augustus gepubliceerd. In het AD van 29 augustus lazen we dat de kap al gestart is. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Waarom heeft dit college een vergunning verleend voor het kappen van bomen om plaats te maken voor het bouwen van een aanbouw en een zwembad? Hoe weegt het belang van de aanvrager van de vergunning die een zwembad wil bouwen op tegen de waarde van deze bomen voor ecologie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit?

De vergunning is verleend omdat geen weigeringsgronden van toepassing waren. Bij de beoordeling van de aanvragen is gebruik gemaakt van een veldbeoordeling van een gemeentelijke bomendeskundige. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van bijzondere ecologische ruimtelijke milieu- of cultuurhistorische waarden. Een aantal bomen tast de bestaande bebouwing aan vanwege de korte afstand daartoe. Vier bomen waren niet langer levensvatbaar of in zeer slechte conditie. Op het perceel blijft een groot aantal bomen aanwezig. De aanvrager zal een nieuwe groenblijvende beplanting aanbrengen. Om bovenstaande redenen heeft het college het belang van de aanvrager laten prevaleren boven het behoud van de bomen.

2. Klopt het dat de aanvraag voor de vergunning voor de bouw van het zwembad 3 dagen ter inzage heeft gelegen (de vergunning is op 7 aug gepubliceerd en op 10 aug verleend). En zo ja, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze procedure burgers nauwelijks tot geen mogelijkheden geeft om een vergunning tegen te houden?

De data van publicatie en indiening kloppen. Op 16 augustus jl. is gepubliceerd dat de vergunning is verleend. In de publicatie is opgenomen dat burgers binnen zes weken tegen de omgevingsvergunning bezwaar kunnen indienen. Op dit moment is de bezwaartermijn nog van kracht. Daarmee staan alle wettelijke mogelijkheden nog open. De reden dat de vergunning snel is verleend, is dat de zwemvijver eerder is aangevraagd en geweigerd. Na aanpassing door de aanvrager waren voor deze nieuwe aanvraag geen weigeringsgronden meer aanwezig.

3. Waarom is het besluit tot bomenkap pas op 16 augustus gepubliceerd terwijl het besluit al op 3 augustus genomen is? (hoe denkt het college dat belanghebbenden gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar te maken tegen het besluit de vergunning te verlenen als dit besluit niet direct openbaar gemaakt wordt?)

Na vergunningverlening moeten verschillende stappen worden gezet om de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen integraal te publiceren. Omdat ook de bijlagen worden gepubliceerd, zoals de raad heeft verzocht, zijn meer stappen nodig dan bij andere omgevingsvergunningen. Vergunningen en bijlagen worden gescand, geanonimiseerd en verwerkt via het landelijke systeem overheid.nl. Deze stappen hebben mede vanwege de ertussen gelegen weekenden en de verwerkingstijd in het landelijke systeem tot 16 augustus jl. geduurd. Het college betreurt het dat de vergunning in dit geval later dan gebruikelijk is gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie resteerden meer dan vier weken om bezwaar te maken. De aanvraag voor het kappen van bomen - aanvraag bouw bij woning en kappen van bomen - is al op 16 juni jl. gepubliceerd. De burgers zijn niet geschaad in hun mogelijkheden om van de aanvraag kennis te nemen.

4. Volgens het artikel zijn de bomen al gekapt voordat de bezwaartermijn van de verleende kapvergunning is verlopen. Klopt dit en zo ja, welke sancties kan en gaat het college opleggen tegen de eigenaar voor het te vroeg kappen van deze bomen?

Het klopt dat de bomen al zijn gekapt. In de vergunning is opgenomen dat de bomen pas na afloop van de bezwaartermijn mochten worden gekapt. Hier is sprake van een economisch delict. Het college zal van het kappen van de bomen aangifte doen. Of andere maatregelen mogelijk zijn, wordt op dit moment onderzocht aan de hand van een verzoek om handhaving.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat er nog andere bomen in de omgeving staan die ook bijdragen aan luchtkwaliteit en ecologie, een slappe reden is voor het verlenen van een kapvergunning?

Het antwoord op de vraag of andere bomen een slappe reden is, is "nee". Het uitgangspunt van het Utrechtse beleid in de APV is het behoud van waardevolle bomen. In dit geval is zorgvuldig beoordeeld of in dit geval sprake is van waardevolle bomen die moeten worden behouden. Daarvan was in dit geval geen sprake. Naar aanleiding van een inmiddels ingediend bezwaarschrift tegen de kapvergunning zal dit punt in de procedure worden getoetst.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag:

Mevrouw SASBRINK (fractiemedewerker PvdD): Voorzitter! lk dank de wethouder voor zijn beantwoording. Is het mogelijk dat wij op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de aangifte, het onderzoek naar de mogelijke sancties en het verdere verloop van deze zaak?

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Wij zullen aangifte doen. Wij moeten daarna bekijken wat dat betekent. Wij onderzoeken tegelijkertijd aan de hand van het ontvangen verzoek om handhaving wat verder kan worden gedaan en wat niet. Uiteraard wil ik de raad daarover nader informeren. lk zal de raad een memo sturen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Consumptie 'ongewenste' dieren op het Foodnote Festival

Lees verder

Schriftelijke vragen Gevolgen voor Utrecht rechterlijke uitspraak Milieudefensie vs. de Nederlandse Staat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer