Schrif­te­lijke vragen Corona en cultuur


Indiendatum: 21 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

“We willen meer aandacht voor makers en kleinere spelers”

De cultuursector is hard getroffen door de coronacrisis. Vele kleine en grote spelers maken zich zorgen over de toekomst. Tegelijkertijd zien we door het hele land en ook in Utrecht een toenemende behoefte aan cultuurbeleving. Het werk van de Culturele Makers die digitaal tentoongesteld wordt of de makers die ouderen in isolatie met cultuur hoop en troost geven zijn maar een aantal voorbeelden hiervan.

Het recente steunpakket vanuit het Rijk is gericht op grote gesubsidieerde instellingen. We missen daarin onder andere aandacht voor makers en de kleinere spelers in het culturele veld.

Bovendien constateren de fracties dat werkgelegenheid voor makers en kleinere spelers na de crisis een knelpunt is. De makers geven aan dat ze in veel gevallen niet direct na de crisis weer aan het werk kunnen. We spraken hier deze week onder andere over met makers die verbonden zijn aan Onafhankelijk Makersoverleg Utrecht (OMU). Voor sommige disciplines zoals Theater en Dans is het nu niet mogelijk om te repeteren. Dat houdt in dat mensen na de crisisperiode meer tijd nodig hebben om eerst producties te maken en afspraken te plannen met de zalen. En dan pas een nieuwe start maken. Waardoor de inkomstenstroom weer op gang gaat komen.

In Amsterdam is recentelijk een ‘snelloket’ in het leven geroepen, die is bedoeld voor Amsterdamse actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om cultureel aanbod via livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en sociale media, maar ook offline kunst - die, op fysieke afstand, vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

Binnen het Amsterdams Fonds voor de Kunsten ligt de nadruk op dit moment op coronagerelateerde kunstuitingen.

Wat GroenLinks en andere fracties betreft mag dit in Utrecht breder. We willen dat de makers naast coronagerelateerde kunstuitingen, die specifiek bedoeld zijn voor de isolatie periode, ook aanvragen kunnen indienen om kunst te bedenken die direct daarna uitvoerbaar kan zijn. We denken aan een snelloket bestemd voor in Utrecht gevestigde makers, amateurkunst en kleinere culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen. Om te werken aan twee thema’s;

  • Actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis.
  • Vernieuwende post-corona projecten die nieuwe manieren van werken voor de makers en de sector onderzoeken. Het inzetten vernieuwing als subsidievoorwaarde, kan een belangrijk stimulans zijn om de makers en de sector op te roepen mee te denken hoe we de huidige uitdagingen, waar mogelijk, samen kunnen tackelen.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Zijn deze zorgen en behoeften vanuit de sector en voornamelijk de makersgemeenschap bekend bij het college?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om een dergelijk snelloket ook in Utrecht in leven te roepen? Is er bijvoorbeeld ruimte voor een snelloket binnen de bestaande project- en impulssubsidies? Graag toelichting

3. Zijn de problemen van individuele makers en kleine gezelschappen aangekaart in de gesprekken met het Rijk? Worden er al concrete oplossingsrichtingen verkend om ook deze groepen, die nu veelal buiten de boot vallen, te ondersteunen?

4. Wil het college met ons delen of er daarnaast mogelijkheden zijn voor Utrechtse gesubsidieerde cultuurmakers om reeds gesubsidieerde activiteiten te kunnen aanpassen naar activiteiten die "corona-proof", digitaal of op gepaste afstand uitgevoerd kunnen worden?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Ellen Bijsterbosch, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 21 apr. 2020
Antwoorddatum: 24 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen vraagnummer

“We willen meer aandacht voor makers en kleinere spelers”

De cultuursector is hard getroffen door de coronacrisis. Vele kleine en grote spelers maken zich zorgen over de toekomst. Tegelijkertijd zien we door het hele land en ook in Utrecht een toenemende behoefte aan cultuurbeleving. Het werk van de Culturele Makers die digitaal tentoongesteld wordt of de makers die ouderen in isolatie met cultuur hoop en troost geven zijn maar een aantal voorbeelden hiervan.

Het recente steunpakket vanuit het Rijk is gericht op grote gesubsidieerde instellingen. We missen daarin onder andere aandacht voor makers en de kleinere spelers in het culturele veld.

Bovendien constateren de fracties dat werkgelegenheid voor makers en kleinere spelers na de crisis een knelpunt is. De makers geven aan dat ze in veel gevallen niet direct na de crisis weer aan het werk kunnen. We spraken hier deze week onder andere over met makers die verbonden zijn aan Onafhankelijk Makersoverleg Utrecht (OMU). Voor sommige disciplines zoals Theater en Dans is het nu niet mogelijk om te repeteren. Dat houdt in dat mensen na de crisisperiode meer tijd nodig hebben om eerst producties te maken en afspraken te plannen met de zalen. En dan pas een nieuwe start maken. Waardoor de inkomstenstroom weer op gang gaat komen.

In Amsterdam is recentelijk een ‘snelloket’ in het leven geroepen, die is bedoeld voor Amsterdamse actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om cultureel aanbod via livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en sociale media, maar ook offline kunst - die, op fysieke afstand, vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

Binnen het Amsterdams Fonds voor de Kunsten ligt de nadruk op dit moment op coronagerelateerde kunstuitingen.

Wat GroenLinks en andere fracties betreft mag dit in Utrecht breder. We willen dat de makers naast coronagerelateerde kunstuitingen, die specifiek bedoeld zijn voor de isolatie periode, ook aanvragen kunnen indienen om kunst te bedenken die direct daarna uitvoerbaar kan zijn. We denken aan een snelloket bestemd voor in Utrecht gevestigde makers, amateurkunst en kleinere culturele organisaties die geen meerjarige subsidie ontvangen. Om te werken aan twee thema’s;

  • Actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op of een direct gevolg zijn van de coronacrisis.
  • Vernieuwende post-corona projecten die nieuwe manieren van werken voor de makers en de sector onderzoeken. Het inzetten vernieuwing als subsidievoorwaarde, kan een belangrijk stimulans zijn om de makers en de sector op te roepen mee te denken hoe we de huidige uitdagingen, waar mogelijk, samen kunnen tackelen.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Zijn deze zorgen en behoeften vanuit de sector en voornamelijk de makersgemeenschap bekend bij het college?

Zie hieronder

2. Welke mogelijkheden ziet het college om een dergelijk snelloket ook in Utrecht in leven te roepen? Is er bijvoorbeeld ruimte voor een snelloket binnen de bestaande project- en impulssubsidies? Graag toelichting.

Zie hieronder

3. Zijn de problemen van individuele makers en kleine gezelschappen aangekaart in de gesprekken met het Rijk? Worden er al concrete oplossingsrichtingen verkend om ook deze groepen, die nu veelal buiten de boot vallen, te ondersteunen?

Zie hieronder

4. Wil het college met ons delen of er daarnaast mogelijkheden zijn voor Utrechtse gesubsidieerde cultuurmakers om reeds gesubsidieerde activiteiten te kunnen aanpassen naar activiteiten die "corona-proof", digitaal of op gepaste afstand uitgevoerd kunnen worden?

Subsidiemogelijkheden voor culturele initiatieven en makers
U heeft gevraagd naar de mogelijkheden voor gevestigde makers, amateurkunst en kleine spelers binnen de culturele sector om subsidie aan te vragen voor corona-gerelateerde kunstprojecten. De zorgen en behoeften van makers en kleine spelers zijn bij ons bekend. Elke week hebben wij overleg met een brede vertegenwoordiging van de cultuursector. Signalen uit dit overleg delen wij waar nodig ook met het Rijk. Bijvoorbeeld vanuit de G4 via het landelijke taskforce-overleg met minister Van Engelshoven en in het bestuurlijk overleg tussen de minister en de stedelijke regio’s (cultuur). Wij begrijpen uw vraag over een subsidiemogelijkheid voor initiatieven die inspelen op de coronacrisis en met speciale aandacht voor makers en kleine spelers en een snelle afhandeling. Wij denken dat
het inrichten van een nieuw snelloket niet nodig is, omdat de bestaande subsidieregelingen
Projectsubsidies Cultuur en Impulssubsidies Cultuur hierin op een goede manier kunnen voorzien.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die geen meerjarige cultuursubsidie ontvangen kunnen hier aanvragen. Bij de Impulssubsidies streven wij bovendien naar een besluit binnen vier weken. Wij zullen deze subsidiemogelijkheden voor makers en culturele initiatieven die inspringen op de coronacrisis extra onder de aandacht brengen bij de sector. De druk op het beschikbare budget zal hiermee naar verwachting wel verder toenemen. Ook dwingt de nog onduidelijke situatie voor de sector op de korte en middellange termijn ons ertoe goed te kijken naar de inzet van het bestaande budget.

Voor instellingen en natuurlijke personen die reeds cultuursubsidie ontvangen, is het mogelijk aan te passen naar activiteiten die ‘corona-proof’, digitaal of op gepaste afstand uitgevoerd kunnen worden. Hierbij volgen wij de handreiking bij vaststelling subsidies. Ook dit communiceren wij naar de culturele sector, onder andere via onze speciale corona nieuwsbrief. Verschillende cultuuraanbieders hebben hun activiteiten aangepast, kijk bijvoorbeeld op de Thuisagenda van Utrecht Marketing, maar de grote overgang naar een samenleving waarin wij anderhalve meter afstand houden blijkt complex. Daarover wordt op dit moment intensief nagedacht door de sector. Over de nadere ontwikkelingen houden wij u
vanzelfsprekend op de hoogte.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Ellen Bijsterbosch, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruurt Wiegant, SP