Schrif­te­lijke vragen Cultuur­edu­catie en cultuur­par­ti­ci­patie


Indiendatum: 22 apr. 2020

Vragen naar aanleiding van corona, geen vragennummer

Niet alleen sport, maar óók kunst!

Op de persconferentie van 21 april werd bekend gemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer de ruimte krijgen voor buitensport en – spel. Hartstikke mooi, want zo kunnen ze hun energie weer kwijt en kunnen ze weer plezier maken met elkaar.

In de uitwerking zien we echter dat gemeenten wordt gevraagd om hier met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches nadere afspraken over te maken. Dat is jammer, want jonge Utrechters hebben allemaal hun eigen talent en niet elk kind maakt op dezelfde manier plezier. Theater, dans, muziek maken en andere creatieve uitspattingen zouden met mooi weer ook heel goed buiten kunnen.

1. Ziet het college ruimte om buiten ook cultuur mogelijk te maken voor de jeugd? Natuurlijk met dezelfde criteria als voor de sport: georganiseerd, onder begeleiding en voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar op 1,5 meter afstand.

2. Zo ja, is het college bereid hier met culturele partners (de wijkcultuurhuizen, instellingen voor amateurkunsteducatie) afspraken over te maken, en ook te kijken hoe één en ander mogelijk gemaakt kan worden (bijvoorbeeld door parken, pleinen of parkeerplaatsen hiervoor te gebruiken)?

3. Zo nee, is het college bereid bij het ministerie van VWS aan te kaarten dat het belangrijk is dat er ook ruimte komt voor het creatieve talent en het plezier dat kinderen beleven aan kunst maken?

Cultuureducatie nu de scholen weer opengaan

Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open, dat is fijn nieuws voor veel kinderen en ouders. Tegelijkertijd zal dat misschien best nog een puzzel zijn voor de leraren. Terwijl zij een halve klas lesgeven, hebben zij de andere helft van de klas die zij nog online moeten bedienen. En juist nu willen we extra aandacht hebben voor de ontwikkeling van kinderen.

1. Er zijn culturele organisaties met leegstaande panden die deze beschikbaar willen stellen voor cultuureducatie en daarin graag met scholen samenwerken. Om het werk van leraren te verlichten, maar ook om kinderen een mooi cultuureducatief programma te bieden. Welke mogelijkheden ziet het college hiervoor?

2. Welke mogelijkheden ziet het college voor het Kunstenaar voor de klas-concept, waarbij kunstenaars (zzp-ers) kunstlessen geven in het basisonderwijs, nu de scholen straks weer open gaan?2

3. Is het college bereid om bijvoorbeeld samen met Cultuur & School te verkennen of kinderen (op termijn) weer een bezoekje aan een museum of een andere culturele instelling kunnen brengen met hun klas, als het inderdaad zo is dat het risico voor kinderen beperkt is?

Ellen Bijsterbosch, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Melody Deldjou Fard, GL
Ruurt Wiegant, SP
Pooja Mathoera, SBU
Jeffrey Koppelaar, S&S

Indiendatum: 22 apr. 2020
Antwoorddatum: 8 mei 2020

Vragen naar aanleiding van corona, geen vragennummer

Niet alleen sport, maar óók kunst!

Op de persconferentie van 21 april werd bekend gemaakt dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer de ruimte krijgen voor buitensport en – spel. Hartstikke mooi, want zo kunnen ze hun energie weer kwijt en kunnen ze weer plezier maken met elkaar.

In de uitwerking zien we echter dat gemeenten wordt gevraagd om hier met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches nadere afspraken over te maken. Dat is jammer, want jonge Utrechters hebben allemaal hun eigen talent en niet elk kind maakt op dezelfde manier plezier. Theater, dans, muziek maken en andere creatieve uitspattingen zouden met mooi weer ook heel goed buiten kunnen.

1. Ziet het college ruimte om buiten ook cultuur mogelijk te maken voor de jeugd? Natuurlijk met dezelfde criteria als voor de sport: georganiseerd, onder begeleiding en voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar op 1,5 meter afstand.

Zie hieronder

2. Zo ja, is het college bereid hier met culturele partners (de wijkcultuurhuizen, instellingen voor amateurkunsteducatie) afspraken over te maken, en ook te kijken hoe één en ander mogelijk gemaakt kan worden (bijvoorbeeld door parken, pleinen of parkeerplaatsen hiervoor te gebruiken)?

Zie hieronder

3. Zo nee, is het college bereid bij het ministerie van VWS aan te kaarten dat het belangrijk is dat er ook ruimte komt voor het creatieve talent en het plezier dat kinderen beleven aan kunst maken?

Zie hieronder

Cultuureducatie nu de scholen weer opengaan

Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open, dat is fijn nieuws voor veel kinderen en ouders. Tegelijkertijd zal dat misschien best nog een puzzel zijn voor de leraren. Terwijl zij een halve klas lesgeven, hebben zij de andere helft van de klas die zij nog online moeten bedienen. En juist nu willen we extra aandacht hebben voor de ontwikkeling van kinderen.

1. Er zijn culturele organisaties met leegstaande panden die deze beschikbaar willen stellen voor cultuureducatie en daarin graag met scholen samenwerken. Om het werk van leraren te verlichten, maar ook om kinderen een mooi cultuureducatief programma te bieden. Welke mogelijkheden ziet het college hiervoor?

Zie hieronder

2. Welke mogelijkheden ziet het college voor het Kunstenaar voor de klas-concept, waarbij kunstenaars (zzp-ers) kunstlessen geven in het basisonderwijs, nu de scholen straks weer open gaan?

Zie hieronder

3. Is het college bereid om bijvoorbeeld samen met Cultuur & School te verkennen of kinderen (op termijn) weer een bezoekje aan een museum of een andere culturele instelling kunnen brengen met hun klas, als het inderdaad zo is dat het risico voor kinderen beperkt is?

Verschillende fracties hebben gevraagd naar de mogelijkheden voor cultuurparticipatie en -educatie voor kinderen en jongeren. Eerder maakte het kabinet bekend dat vanaf 29 april jl. de mogelijkheden voor georganiseerd buiten sporten en bewegen, waaronder ook dansen, voor groepen kinderen en jongeren werden verruimd. Op 6 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat per 11 mei a.s. ook wekelijkse bijeenkomsten van kunst- en cultuurverenigingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar toegestaan zijn onder dezelfde voorwaarden als sport. Het stemt ons positief dat de signalen die hierover eerder zijn afgegeven aan het ministerie van OCW hiertoe hebben geleid. De lijn voor buiten sporten voor leeftijdsgroepen boven 18 jaar, lijkt nog niet doorgetrokken te zijn naar cultuur.

Wij zijn blij met de landelijk verruimde mogelijkheden voor cultuur voor kinderen en jongeren. Wij zien de Utrechters, jong en oud, graag weer actief cultuur maken in de discipline van hun voorkeur. De cultuurparticipatie voor mensen van boven 18 jaar heeft ook onze aandacht. Hierover blijven wij in gesprek met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het ministerie van OCW. Cultuur kan juist nu een welkome uitlaatklep en stimulans bieden. Dansscholen starten buiten hun kinderlessen op en ook de andere aanbieders van amateurkunsteducatie en wijkcultuurhuizen bereiden zich voor op het moment dat theaterrepetities, muzieklessen en kunstworkshops weer toegestaan zijn. Zo verkent ZIMIHC samen met SportUtrecht hoe de buurtsporten cultuurcoaches binnen het programma U Make&Move! weer aan de slag kunnen om alle kinderen met sport en cultuur in aanraking te brengen.

In het overleg in het kader van de Utrechtse Onderwijs Agenda vroegen wij aan de schoolbesturen te kijken naar mogelijkheden om dan ook weer cultuureducatie voor kinderen in te zetten. Scholen zijn zich bewust van de bijdrage van sport en cultuur aan de ontwikkeling van het kind. Kunstenaars voor de klas kunnen een passende uitkomst bieden, als scholen daarvoor kiezen. Via de subsidieregeling Cultuur voor Ieder Kind hebben scholen nauwe relaties opgebouwd met cultuuraanbieders en weten zij elkaar te vinden. Binnen Creatief Vermogen Utrecht en de in dit kader bestaande creatieve partnerschappen, waarin scholen en cultuurinstellingen intensief samenwerken, zal daar waar mogelijk en met de nodige inventiviteit het geplande curriculum na de vakantie op kleine schaal of online worden hervat of een nazomerse planning met de school worden gemaakt.

Als het virus onder controle blijft, mogen culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters) per 1 juni a.s. en onder voorwaarden binnen maximaal 30 personen (incl. personeel) ontvangen. Musea mogen per 1 juni a.s. ook weer open, sturend op de anderhalve meter afstand. Het kabinet geeft aan dat, als alles goed gaat, de beperkingen voor de culturele en recreatieve sector per 1 juli a.s. geheel of gedeeltelijk worden opgeheven. Voor bioscopen, concertzalen en theaters geldt dan een verruiming naar een maximum van 100 personen. Wij kijken graag met de door ons ondersteunde instellingen welke stappen zij de komende tijd kunnen gaan zetten. Mochten instellingen hun pand dan nog steeds niet kunnen gebruiken en willen inzetten om scholen te helpen, dan is dat mogelijk mits dit past binnen de richtlijnen en de financiële positie van de organisatie zelf niet verslechtert. Wij zullen eveneens het gesprek aangaan over de mogelijkheden die culturele instellingen zien voor het opstarten van bezoek van schoolklassen op een veilige manier, zowel voor alle betrokken partijen als het openbare leven. Cultuur & School Utrecht heeft, als intermediair tussen de scholen en het cultuureducatief aanbod, op dit moment al een behoorlijk beeld van wat er wel en niet mogelijk is op de korte termijn. Zodra er op bovenstaande punten ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

Ellen Bijsterbosch, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Melody Deldjou Fard, GL
Ruurt Wiegant, SP
Pooja Mathoera, SBU
Jeffrey Koppelaar, S&S