Schrif­te­lijke vragen Corona en het vervroegen van werk­zaam­heden


Indiendatum: 27 mrt. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om allerhande werkzaamheden aan eigen vastgoed (ook sporthallen- en velden) en in de openbare ruimte naar voren te halen; en zo ja, dit zo snel mogelijk in gang te zetten?

Een goed voorbeeld is dit recente nieuws van ProRail.

Denk wat betreft werkzaamheden aan:

  • Vervanging
  • Onderhoud en herstel
  • Restauratie
  • Verduurzaming
  • Vergroening

Het kan ook gaan om werk-met-werk maken en/of slimme samenwerkingen met publieke en private organisaties in de stad. We kunnen hiermee de tijd en ‘rust’ die er nu is nog enigszins efficiënt gebruiken. Ook stimuleert dit – mits lokaal gegund – Utrechtse ondernemers en is het een blijk van vertrouwen en positiviteit. Uiteraard geldt dat eventuele werkzaamheden binnen de gestelde Coronamaatregelen uitgevoerd moeten (kunnen) worden.

D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
PVV
VVD
CDA
SP
PvdA
SBU
S&S

Indiendatum: 27 mrt. 2020
Antwoorddatum: 3 apr. 2020

Schriftelijke vragen nav coronacrisis, geen volgnummer

Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om allerhande werkzaamheden aan eigen vastgoed (ook sporthallen- en velden) en in de openbare ruimte naar voren te halen; en zo ja, dit zo snel mogelijk in gang te zetten?

Een goed voorbeeld is dit recente nieuws van ProRail.

Denk wat betreft werkzaamheden aan:

  • Vervanging
  • Onderhoud en herstel
  • Restauratie
  • Verduurzaming
  • Vergroening

Het kan ook gaan om werk-met-werk maken en/of slimme samenwerkingen met publieke en private organisaties in de stad. We kunnen hiermee de tijd en ‘rust’ die er nu is nog enigszins efficiënt gebruiken. Ook stimuleert dit – mits lokaal gegund – Utrechtse ondernemers en is het een blijk van vertrouwen en positiviteit. Uiteraard geldt dat eventuele werkzaamheden binnen de gestelde Coronamaatregelen uitgevoerd moeten (kunnen) worden.

Antwoord van het college in de raadsbrief van 3 april 2020:

Versnellen werkzaamheden eigen vastgoed en openbare ruimte
Een deel van de (onderhouds)werkzaamheden voeren we door de coronacrisis eerder uit dan oorspronkelijk gepland. We onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. Daarbij kijken we verder dan alleen de werkzaamheden met betrekking tot Vastgoed en Openbare ruimte.

Vastgoed
Op een aantal locaties zijn wij gestart om onderhoudswerkzaamheden die wij normaliter in de zomerperiode plannen nu al uit te voeren. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld loszittende tegels in een zwembad en het onderhoud aan transportinstallaties (liften/roltrappen) in panden. Met het naar voren halen van deze werkzaamheden kunnen wij ook onderzoeken of de accommodaties (met name voor sport en cultuur) in de zomerperiode langer of vaker open kunnen. Daarnaast onderzoeken we of de investeringen op een ander moment in de tijd te plaatsen zijn om ook zodoende de markt ook op de langere termijn aan voldoende werk te helpen. Restauratie en verduurzaming als onderdeel van groot onderhoud en ver- en nieuwbouw vergen een gedegen voorbereiding en een separate contractering via aanbesteding. Het naar voren halen in de tijd van deze activiteiten, die opgenomen zijn in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025 en de Nota Kapitaal Goederen Maatschappelijk Vastgoed 2019-2023, zal niet leiden tot werkzaamheden op de korte termijn.

Onderhoud openbare ruimte
Ten aanzien van het onderhoud aan wegen en verhardingen zien we een aantal kansen. We
onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre het groot onderhoud op het Vredenburg, de Minrebroederstraat en het Griftpark naar voren gehaald kan worden. Voor veel groot onderhoud is een versnelde uitvoering op korte termijn echter niet haalbaar. Zo zijn aannemers bij projecten die aanbesteed en gepland zijn voor de uitvoering afhankelijk van levertijden van materialen en de beschikbaarheid van personeel. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het borgen van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor bewoners, het streekvervoer en hulp- en nooddiensten. De tijd
die deze afstemming en de vergunningverlening vraagt, maakt dat het in veel gevallen niet haalbaar is om te versnellen. Bij projecten die nog in voorbereiding zijn, zijn er gezien de doorlooptijden van de verschillende procedures nauwelijks mogelijkheden om te versnellen. We onderzoeken samen met Stedin of het mogelijk is om (in aanvulling op de al ingezette versnelling) de vervanging van een deel van de brosse aardgasleidingen naar voren te halen.
Voor het groenonderhoud geldt dat het plantseizoen bijna is afgelopen. De projecten zullen weer opgestart worden in het najaar.

Inrichting openbare ruimte (vergroening)
Voor vergroeningstrajecten (waaronder ook projecten uit het Meerjaren Groenprogramma) is
participatie nodig. Omdat participatie lastig is uit te voeren op de gebruikelijke manier kijken we of we daar andere vormen voor kunnen vinden.

D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
PVV
VVD
CDA
SP
PvdA
SBU
S&S