Schrif­te­lijke vragen Festival Kannen & Kruiken


Indiendatum: 26 mrt. 2019

Schriftelijke vragen 77/2019

Elk jaar verschijnen er meer festivals in Utrecht. Natuurlijk brengt dit veel plezier voor velen, maar het kan ook veel vragen van de bewoners uit onze stad. Zeker als evenementen gemoeid gaan met live muziek, veel bezoekers en dan ook nog eens voor meerdere dagen. Dit vraagt een zorgvuldige afweging.

Zo kwam afgelopen weken in het nieuws dat het festival Kannen & Kruiken voor vier dagen georganiseerd zou worden in het Park Oog in Al. Tot verbazing van bewoners zou een uitzondering voor dit festival zijn gemaakt. Dit terwijl het veel weerstand oproept bij omwonenden, het park zich hier slecht voor leent en ook nog eens de bewoners zélf het beheer van het park in handen hebben.

Inmiddels was in het nieuws dat het festival is afgelast (het park zou niet opgewassen zijn tegen hevige regenval), maar desondanks verbaast het hele proces de PvdA en de PvdD. Daarom hebben wij de volgende vragen.

1. Kan de wethouder toelichten hoe het proces is verlopen en welke besluiten de gemeente hierin heeft genomen?

2. Klopt het dat een dergelijk evenement niet in overeenstemming is met bestemmingsplan van Park Oog in Al? Zo ja, welke vergunningen en ontheffingen zijn nodig voor het organiseren van een evenement in Park Oog in Al?

3. Zijn de ingediende vergunningaanvragen door de organisator weer ingetrokken, nu besloten is dat het evenement niet doorgaat in park Oog in Al?

4. Hoe wordt potentiële (geluid)overlast voor omwonenden meegewogen bij organiseren van een festival voor maar liefst vier dagen?

5. Hoe was het college voornemens bewoners te betrekken bij de besluiten over de benodigde vergunningen? Beoordeelt het college dit als voldoende gezien de reacties die nu al kwamen uit de buurt?

6. Het park wordt beheerd door de bewoners zelf. Via de Stichting Park Oog in Al vangen bewoners (vrijwillig) eerdere bezuinigingen op. Deelt de wethouder de mening dat als een locatie beheerd wordt door bewoners, zij intensief betrokken moeten worden bij de afweging of en hoe een festival georganiseerd zou kunnen worden?

7. Wat is de mening van het college over de werkwijze van de organisatie, om eerst breed te communiceren een evenement in een kwetsbaar monumentaal park te organiseren en vervolgens dit voornemen weer in te trekken?

8. Is bij het college bekend of de organisatie voornemens is het festival op een andere plaats te organiseren? Kan het college het festival adviseren over locaties die meer geschikt zijn voor een dusdanig omvangrijk evenement?

9. Het betreft hier een monumentaal park met zeldzame bomen, veel dieren en ook nog eens cultuurhistorisch belang. Voor dit laatste wordt zelfs een herstel- en beheerplan opgesteld. Is het college het eens met de PvdA en PvdD dat een dergelijke monumentaal park niet geschikt is voor een groot festival?

10. Park Oog in Al is niet aangewezen als gemeentelijke evenementenlocatie en staat ook niet op de lijst van te ontwikkelen locatieprofielen. Een bericht zoals dat van Kannen en Kruiken, roept echter veel zorgen op. Kunnen omwonenden, en onze fracties, ervan uit gaan dat wanneer er geen locatieprofiel aanwezig is, een locatie dus ook niet gebruikt kan worden voor grootschalige evenementen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA

Indiendatum: 26 mrt. 2019
Antwoorddatum: 23 apr. 2019

Schriftelijke vragen 77/2019

Elk jaar verschijnen er meer festivals in Utrecht. Natuurlijk brengt dit veel plezier voor velen, maar het kan ook veel vragen van de bewoners uit onze stad. Zeker als evenementen gemoeid gaan met live muziek, veel bezoekers en dan ook nog eens voor meerdere dagen. Dit vraagt een zorgvuldige afweging.

Zo kwam afgelopen weken in het nieuws dat het festival Kannen & Kruiken voor vier dagen georganiseerd zou worden in het Park Oog in Al. Tot verbazing van bewoners zou een uitzondering voor dit festival zijn gemaakt. Dit terwijl het veel weerstand oproept bij omwonenden, het park zich hier slecht voor leent en ook nog eens de bewoners zélf het beheer van het park in handen hebben.

Inmiddels was in het nieuws dat het festival is afgelast (het park zou niet opgewassen zijn tegen hevige regenval), maar desondanks verbaast het hele proces de PvdA en de PvdD. Daarom hebben wij de volgende vragen.

1. Kan de wethouder toelichten hoe het proces is verlopen en welke besluiten de gemeente hierin heeft genomen?

Op 1 maart hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit planologisch gebruik (het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan) ontvangen. Op 4 maart hebben wij de ontvangst van de aanvraag bevestigd. Vervolgens hebben wij op 7 maart om aanvullende gegevens gevraagd omdat de aanvraag niet voldeed aan de indieningsvereisten. Hiermee is ook de beslistermijn onderbroken. De organisator heeft zelf op 6 maart een bewonersavond georganiseerd. Naar aanleiding van de bewonersavond en de ingediende zienswijzen heeft de organisator de aanvraag op 12 maart ingetrokken. Wij hebben daarop de organisator op 14 maart laten weten de aanvraag niet verder te behandelen en het dossier te sluiten. De organisator had nog geen aanvraag voor een evenementenvergunning ingediend.

2. Klopt het dat een dergelijk evenement niet in overeenstemming is met bestemmingsplan van Park Oog in Al? Zo ja, welke vergunningen en ontheffingen zijn nodig voor het organiseren van een evenement in Park Oog in Al?

Ja, dat klopt. Voor het organiseren van een evenement in Park Oog in Al is een omgevingsvergunning activiteit planologisch gebruik (op grond van de WABO) en een evenementenvergunning (op grond van de APV) nodig. Afhankelijk van de activiteiten tijdens op- en afbouw en op het evenement zelf kunnen ook nog andere vergunningen en ontheffingen nodig zijn (bijvoorbeeld een tap- of verkeersontheffing).

3. Zijn de ingediende vergunningaanvragen door de organisator weer ingetrokken, nu besloten is dat het evenement niet doorgaat in park Oog in Al?

Zie het antwoord op vraag 1.

4. Hoe wordt potentiële (geluid)overlast voor omwonenden meegewogen bij organiseren van een festival voor maar liefst vier dagen?

Het reguleren van geluid tot een aanvaardbaar niveau is een van de belangrijkste voorschriften in de evenementenvergunning. Dat vraagt bij meerdaagse evenementen, die vaak ook nog eens plaatsvinden tijdens feestdagen en vrije dagen voor bewoners, om extra aandacht voor de balans tussen reguliere leefbaarheid en incidentele levendigheid. Wij passen zoveel mogelijk maatwerk toe, zowel waar het de maximale geluidsniveaus betreft als de tijden waarop versterkt geluid is toegestaan.

5. Hoe was het college voornemens bewoners te betrekken bij de besluiten over de benodigde vergunningen? Beoordeelt het college dit als voldoende gezien de reacties die nu al kwamen uit de buurt?

De communicatie met omwonenden is primair de verantwoordelijkheid van de organisator. Zeker wanneer een evenement voor het eerst op een locatie wordt georganiseerd, is het belangrijk dat de organisator de bewoners betrekt bij zijn plannen. De organisator heeft in dit geval een bijeenkomst voor de bewoners belegd.

Bij de besluitvorming over de benodigde vergunningen worden bewoners betrokken middels publicatie op officiëlebekendmakingen.nl van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en die voor een evenementenvergunning alsmede van het besluit op de omgevingsvergunning. Langs die weg kunnen bewoners zienswijze (op de aanvraag) en bezwaar (op het besluit) indienen. Onze ervaring is dat bewoners met deze reguliere publicaties in het proces van vergunningverlening goed bereikt en geïnformeerd worden.

6. Het park wordt beheerd door de bewoners zelf. Via de Stichting Park Oog in Al vangen bewoners (vrijwillig) eerdere bezuinigingen op. Deelt de wethouder de mening dat als een locatie beheerd wordt door bewoners, zij intensief betrokken moeten worden bij de afweging of en hoe een festival georganiseerd zou kunnen worden?

Ja, zie het antwoord op vraag 5. Wij werken momenteel aan het opstellen van locatieprofielen voor evenementen. Daarin worden richtlijnen voor het gebruik van buitenlocaties opgesteld. Stichting Park Oog in Al en omwonenden van het park hebben op 1 april 2019 verzocht om voor Park Oog in Al een locatieprofiel op te stellen. Wij zijn voornemens dat te doen. Voor het opstellen van de locatieprofielen vindt een participatieproces plaats, onder andere middels gesprekken met de buurt. Dit is de gelegenheid voor omwonenden en belanghebbenden, zoals beheergroepen, om mee te praten over richtlijnen voor het gebruik van de locatie.

7. Wat is de mening van het college over de werkwijze van de organisatie, om eerst breed te communiceren een evenement in een kwetsbaar monumentaal park te organiseren en vervolgens dit voornemen weer in te trekken?

Achteraf kunnen we concluderen dat de stelligheid waarmee en de omvang waarin de organisator over het evenement heeft gepubliceerd voorbarig en ongelukkig is geweest. De organisatie heeft dit in haar berichtgeving naar bewoners na de bewonersavond ook erkend. Uiteindelijk heeft de organisatie de conclusie getrokken om de aanvraag in te trekken.

8. Is bij het college bekend of de organisatie voornemens is het festival op een andere plaats te organiseren? Kan het college het festival adviseren over locaties die meer geschikt zijn voor een dusdanig omvangrijk evenement?

Nee, wij zijn niet op de hoogte van een dergelijk voornemen. Ja, wij kunnen organisatoren wijzen op de beschikbaarheid en geschiktheid van een andere locatie.

9. Het betreft hier een monumentaal park met zeldzame bomen, veel dieren en ook nog eens cultuurhistorisch belang. Voor dit laatste wordt zelfs een herstel- en beheerplan opgesteld. Is het college het eens met de PvdA en PvdD dat een dergelijke monumentaal park niet geschikt is voor een groot festival?

Nee, niet per definitie. Ook in andere monumentale parken (en pleinen) vinden (grote) evenementen plaats. Bij de afweging of al dan niet een vergunning wordt verleend, wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de locatie. Er wordt zorgvuldig beoordeeld onder welke omstandigheden en met welke maatregelen een evenement kan plaatsvinden en tegelijkertijd natuur- en cultuurwaarden zo goed mogelijk worden gerespecteerd.

10. Park Oog in Al is niet aangewezen als gemeentelijke evenementenlocatie en staat ook niet op de lijst van te ontwikkelen locatieprofielen. Een bericht zoals dat van Kannen en Kruiken, roept echter veel zorgen op. Kunnen omwonenden, en onze fracties, ervan uit gaan dat wanneer er geen locatieprofiel aanwezig is, een locatie dus ook niet gebruikt kan worden voor grootschalige evenementen?

Nee, dat is niet per definitie het geval. Wij zetten in op spreiding van evenementen over de stad. Een locatieprofiel zal richtlijnen bevatten voor het gebruik van die specifieke locatie en daarmee duidelijkheid bieden aan inwoners en organisatoren en helpen bij het verstrekken van vergunningen. Wanneer er geen profiel is, betekent dit niet dat er op die locatie geen evenement kan plaatsvinden.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Hudson’s Bay en de Global Goals

Lees verder

Mondelinge Vragen Opbreekvergunning Lepelenburg en omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer