Schrif­te­lijke vragen Fijn­stof­uit­stoot diesel­ag­gre­gaten


Indiendatum: 12 jul. 2018

Schriftelijke vragen 90/2018

In Utrecht vinden met regelmaat festivals en evenementen plaats die dieselaggregaten gebruiken. Dit zijn grote veroorzakers van fijnstof. In Utrecht zijn er ook festivals met foodtrucks waar vaak voedsel bereid wordt op open houtvuren, die ook bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit. Onder meer met de Utrechtse milieuzone wil het college de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Bewustwording over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling krijgt terecht steeds meer aandacht, ook in het coalitieakkoord. Daarom hebben Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college het met Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat houtstook en het gebruik aan dieselaggregaten niet passen in het beleid van de gemeente waar vol wordt ingezet op de Gezonde Stad? Klopt het dat deze fijnstofbronnen vaak aanwezig zijn op de evenementen?

2. Vermoedt het college dat er op en direct rond de festivalterreinen sprake is van overmatige uitstoot van fijnstof door gebruik van dieselaggregaten, houtstook en andere vervuilende bronnen? Monitort de gemeente de fijnstofgehaltes rondom de festivalterreinen, en wordt dit geëvalueerd? Zo nee, is het college bereid om dit zo snel mogelijk te gaan doen?

3. In de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 2017 staat: “Door duurzaamheids-voorwaarden op te nemen in de vergunningverlening, locatieprofielen en subsidievoor-waarden voor festivals kan de gemeente (blijven) sturen op gewenste maatregelen”. Bent u het met Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het dan goed past om bij de vergunningverlening ten behoeve van evenementen voorwaarden te stellen met betrekking tot gebruik van dieselaggregaten en open houtvuren?

4. Op dertien evenemententerreinen zijn stroompunten gerealiseerd. Gebruik daarvan is niet verplicht, waardoor gebruik van dieselaggregaten mogelijk blijft. Is het college bereid beleid te ontwikkelen om gebruik van vieze aggregaten te voorkomen op terreinen met stroompunten? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om in de vergunningen van evenementen een maximum aan fijnstofuitstoot op te nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Mocht houtstook niet als voorwaarde in de vergunning kunnen worden opgenomen,
is het college dan bereid regels op te stellen om houtstook tijdens festivals en evenementen te beperken? Eventueel eerst in een pilot waarbij alleen op bepaalde (risico)locaties of bij bepaalde weersomstandigheden houtstook wordt vermeden? Zo nee, waarom niet?

7. Foodtruckfestivals nemen in deze context een bijzondere plaats in, omdat de foodtrucks bijna altijd een dieselmotor hebben. Bent u het met PvdD en GL eens dat
foodtruckfestivals lastig te rijmen zijn met de ambitie van het college om in de binnenstad een emissievrije milieuzone te realiseren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 12 jul. 2018
Antwoorddatum: 12 sep. 2018

Schriftelijke vragen 90/2018

In Utrecht vinden met regelmaat festivals en evenementen plaats die dieselaggregaten gebruiken. Dit zijn grote veroorzakers van fijnstof. In Utrecht zijn er ook festivals met foodtrucks waar vaak voedsel bereid wordt op open houtvuren, die ook bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit. Onder meer met de Utrechtse milieuzone wil het college de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Bewustwording over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling krijgt terecht steeds meer aandacht, ook in het coalitieakkoord. Daarom hebben Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college het met Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat houtstook en het gebruik aan dieselaggregaten niet passen in het beleid van de gemeente waar vol wordt ingezet op de Gezonde Stad? Klopt het dat deze fijnstofbronnen vaak aanwezig zijn op de evenementen?

Ja, het college onderschrijft in het coalitieakkoord dat houtstook en het gebruik van aggregaten niet passen binnen de inzet op de Gezonde Stad. Bij het merendeel van de vergunde evenementen wordt voor de noodzakelijke stroomvoorziening gebruikgemaakt van (diesel)aggregaten. Van houtstook (bijvoorbeeld bij foodtrucks en vuurkorven) is in mindere mate sprake. Overigens zijn er op diverse evenemententerreinen stroompunten waar gebruik van kan worden gemaakt.

2. Vermoedt het college dat er op en direct rond de festivalterreinen sprake is van overmatige uitstoot van fijnstof door gebruik van dieselaggregaten, houtstook en andere vervuilende bronnen? Monitort de gemeente de fijnstofgehaltes rondom de festivalterreinen, en wordt dit geëvalueerd? Zo nee, is het college bereid om dit zo snel mogelijk te gaan doen?

Wij onderkennen, mede op basis van het onderzoek ‘Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten’ (uitgevoerd door de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht en onderdeel van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid[1]), dat tijdens een festival sprake is van een verhoogde uitstoot van fijnstof. Wij monitoren en evalueren de fijnstofgehaltes rond festivalterreinen niet. Omdat de uitkomsten van vermeld onderzoek voldoende duidelijk zijn, heeft monitoring ter plaatse geen toegevoegde waarde (monitoring leidt daarnaast tot conclusies achteraf en is geen instrument om ter plaatse bij te kunnen sturen).

3. In de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie 2017 staat: “Door duurzaamheids-voorwaarden op te nemen in de vergunningverlening, locatieprofielen en subsidievoor-waarden voor festivals kan de gemeente (blijven) sturen op gewenste maatregelen”. Bent u het met Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het dan goed past om bij de vergunningverlening ten behoeve van evenementen voorwaarden te stellen met betrekking tot gebruik van dieselaggregaten en open houtvuren?

Ja. Voor het gebruik van aggregaten nemen wij nu al als voorschrift op dat gebruik moeten worden gemaakt van de best beschikbare techniek (minimale hinder van geluid en geur, energiezuinig). Naast de mogelijkheid van het opnemen van voorschriften in de evenementenvergunning onderzoeken wij het opnemen van voorwaarden in de op te stellen locatieprofielen en bij subsidieverlening.

4. Op dertien evenemententerreinen zijn stroompunten gerealiseerd. Gebruik daarvan is niet verplicht, waardoor gebruik van dieselaggregaten mogelijk blijft. Is het college bereid beleid te ontwikkelen om gebruik van vieze aggregaten te voorkomen op terreinen met stroompunten? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit zal onderdeel zijn van de realisatie van onze ambitie dat evenementen in de openbare ruimte over vier jaar duurzaam georganiseerd worden, zoals in het coalitieakkoord geformuleerd. In de locatieprofielen werken we deze ambitie uit.

5. Is het college bereid om in de vergunningen van evenementen een maximum aan fijnstofuitstoot op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij kiezen voor het nemen van maatregelen aan de voorkant, bijvoorbeeld door het beperken van de vraag naar (grijze) energie en het toepassen van duurzaam opgewekte energie. Voor het gebruik van aggregaten nemen wij voorschriften op in de vergunning (zie het antwoord op vraag 3). Metingen van en berekeningen voor fijnstofuitstoot zijn complex en de resultaten daarvan komen pas na het evenement beschikbaar. Het opnemen van maximale waarden voor fijnstofuitstoot leidt (anders dan bijvoorbeeld bij geluidsmetingen) niet tot de mogelijkheid om direct handhavend op te treden. Zie hiertoe ook het antwoord op vraag 2.

6. Mocht houtstook niet als voorwaarde in de vergunning kunnen worden opgenomen, is het college dan bereid regels op te stellen om houtstook tijdens festivals en evenementen te beperken? Eventueel eerst in een pilot waarbij alleen op bepaalde (risico)locaties of bij bepaalde weersomstandigheden houtstook wordt vermeden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 4.

7. Foodtruckfestivals nemen in deze context een bijzondere plaats in, omdat de foodtrucks bijna altijd een dieselmotor hebben. Bent u het met PvdD en GL eens dat foodtruckfestivals lastig te rijmen zijn met de ambitie van het college om in de binnenstad een emissievrije milieuzone te realiseren?

Ja. Ook foodtrucks die voor evenementen in de binnenstad zijn dienen zich te houden aan de regels van de milieuzone.

[1] http://docplayer.nl/24056427-Ggd-amsterdam-luchtkwaliteit-nabij-dieselaggregaten-informatieblad-augustus-2015.html