Schrif­te­lijke vragen Finan­ciële strop Utrecht CS


Indiendatum: 17 sep. 2015

Schriftelijke vragen 140/2015

Op 14 september berichtte de Telegraaf: "Opnieuw blijkt een spoorproject financieel uit de hand te zijn gelopen. Het gaat om het station Utrecht Centraal, ook wel de ov-terminal genoemd. Deze verbouwing pakt 53 miljoen euro duurder uit dan gepland"[i].

Bij de publicatie op Prinsjesdag, 15 september, van de begroting van het Infrastructuurfonds 2016 en in het MIRT-overzicht 2016[ii], werd meer duidelijk. Daarin staat over het project OV Terminal stationsgebied Utrecht:

"In 2007 is voor dit project een subsidiebeschikking verstrekt. De subsidie-aanvraag was als gevolg van eerder ontstane indexeringsverschillen hoger dan de uiteindelijk verstrekte subsidiebeschikking. Bij het verstrekken van de subsidiebeschikking is toentertijd een garantstelling afgegeven dat, indien de hogere kosten als gevolg van deze indexerings-verschillen gedurende de uitvoering niet inpasbaar bleken binnen het projectbudget, deze middelen alsnog zouden worden toegevoegd. Inpassing is niet mogelijk gebleken. De binnen de begroting gereserveerde middelen ad € 12,4 miljoen (post reservering BC NSP 13.03.04) zijn daarom toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 53,2 miljoen als gevolg van een langere doorlooptijd van twee jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen als ook de kosten van de aannemer door opgelopen vertragingen en omzetderving.”

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter en VVD willen graag weten wat de gevolgen zijn voor de Gemeente Utrecht en stellen derhalve de volgende vragen aan het College:

1. Wat zijn de consequenties van het bovenstaande voor de verbouwing van Utrecht CS?

2. In hoeverre is er sprake van vertraging ('langere doorlooptijd') in het project, ten opzichte van eerder gemelde vertragingen? Wordt met de genoemde vertragingen voldoende rekening gehouden in de planning van projecten die hiermee samenhangen?

3. Wat zijn praktische gevolgen voor de Gemeente Utrecht, ook in samenhang met de andere ontwikkelingen in het Stationsgebied?

4. Wat zijn (mogelijke) financiële gevolgen voor de Gemeente Utrecht?

5. Sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?

6. Kunt u toelichten op welke wijze de Gemeente Utrecht partner is in dit Rijksproject en op welke wijze de Gemeente financieel bijdraagt en risico loopt in dit project?

7. Wat zijn de gevolgen van de omschreven vertraging voor de reizigers die van Utrecht CS gebruik maken?

7. Wat zijn de consequenties voor het project Uithoflijn?

[i] Dagblad Telegraaf, 14 september, pagina 5

[ii] http://mirt2016.mirtoverzicht.nl

Indiendatum: 17 sep. 2015
Antwoorddatum: 30 sep. 2015

Op 14 september berichtte de Telegraaf: "Opnieuw blijkt een spoorproject financieel uit de hand te zijn gelopen. Het gaat om het station Utrecht Centraal, ook wel de ov-terminal genoemd. Deze verbouwing pakt 53 miljoen euro duurder uit dan gepland"[1].

Bij de publicatie op Prinsjesdag, 15 september, van de begroting van het Infrastructuurfonds 2016 en in het MIRT-overzicht 2016[2], werd meer duidelijk. Daarin staat over het project OV Terminal stationsgebied Utrecht:

"In 2007 is voor dit project een subsidiebeschikking verstrekt. De subsidie-aanvraag was als gevolg van eerder ontstane indexeringsverschillen hoger dan de uiteindelijk verstrekte subsidiebeschikking. Bij het verstrekken van de subsidiebeschikking is toentertijd een garantstelling afgegeven dat, indien de hogere kosten als gevolg van deze indexerings-verschillen gedurende de uitvoering niet inpasbaar bleken binnen het projectbudget, deze middelen alsnog zouden worden toegevoegd. Inpassing is niet mogelijk gebleken. De binnen de begroting gereserveerde middelen ad € 12,4 miljoen (post reservering BC NSP 13.03.04) zijn daarom toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 53,2 miljoen als gevolg van een langere doorlooptijd van twee jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen als ook de kosten van de aannemer door opgelopen vertragingen en omzetderving."

--

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter en VVD willen graag weten wat de gevolgen zijn voor de Gemeente Utrecht en stellen derhalve de volgende vragen aan het College:

1. Wat zijn de consequenties van het bovenstaande voor de verbouwing van Utrecht CS?

De realisatie van de OV-Terminal is ten opzichte van de in 2007 voorziene planning vertraagd. Deze vertraging is sinds 2011 in de planningen meegenomen. De definitieve ingebruikname van de OV-Terminal en de bijbehorende kwaliteitssprong voor de gebruikers is eind 2016. Voor de gemeente Utrecht zijn er geen verdere consequenties (zie ook antwoord 2)

2. In hoeverre is er sprake van vertraging ('langere doorlooptijd') in het project, ten opzichte van eerder gemelde vertragingen? Wordt met de genoemde vertragingen voldoende rekening gehouden in de planning van projecten die hiermee samenhangen?

De realisatie van de OV-Terminal is een belangrijk project voor het Stationsgebied Utrecht. De realisatieplanning wordt intensief afgestemd met die van de overige projecten in het Stationsgebied. De gemelde vertraging is al langer bekend en ook verwerkt in de APS-planningen. Er wordt dus bij de samenhangende projecten hiermee al rekening gehouden.

3. Wat zijn praktische gevolgen voor de Gemeente Utrecht, ook in samenhang met de andere ontwikkelingen in het Stationsgebied?

Geen behoudens reeds verwerkte effecten in de planning (zie ook antwoord 2)

4. Wat zijn (mogelijke) financiële gevolgen voor de Gemeente Utrecht?

Geen

5. Sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?

De effecten op de planningen zijn de afgelopen jaren verwerkt in de APS-planning. Van de mogelijk financiële gevolgen voor de Miljoenennota van het Rijk was het college niet op de hoogte.

6. Kunt u toelichten op welke wijze de Gemeente Utrecht partner is in dit Rijksproject en op welke wijze de Gemeente financieel bijdraagt en risico loopt in dit project?

Het project OV-Terminal Utrecht omvat zowel een Rijksdeel als een regionaal deel. Sinds 2007 zijn deze delen integraal aangestuurd door ProRail en gemeente in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. De financiën tussen het Rijksdeel en het regionale deel zijn sinds dit jaar echter volledig gescheiden. Uw raad is hierover geïnformeerd bij het MPSO 2015, onderdeel Stationsgebied. Het gemelde tekort heeft volledig betrekking op het Rijksdeel, er is geen sprake van financiële bijdrage en/of risico voor de gemeente.

7. Wat zijn de gevolgen van de omschreven vertraging voor de reizigers die van Utrecht CS gebruik maken?

De oplevering van de OV-Terminal is conform laatst gecommuniceerde planning klaar eind 2016 en kan dan volledig in gebruik worden genomen.

8. Wat zijn de consequenties voor het project Uithoflijn?

Zie antwoord 2. Er zijn geen verdere consequenties vanuit dit project op het project Uithoflijn.

[1] Dagblad Telegraaf, 14 september, pagina 5

[2] http://mirt2016.mirtoverzicht.nl