Schrif­te­lijke vragen Geluids­overlast horeca Nobel­straat


Indiendatum: 31 jan. 2023

Schriftelijke vragen 19/2023

De gemeente Utrecht dient geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid als voor de gezondheid van de mensen die er wonen en verblijven. Tegelijkertijd is Utrecht de stad met de meeste geluidshinder: meer dan 20% van de bewoners moet dagelijks meer dan 55 dBA aanhoren (2019). Werk aan de winkel dus. Sinds vele jaren is geluidsoverlast in de binnenstad, vooral in de Nobelstraat, een terugkerend probleem. Recent, na corona, is de geluidshinder in de Nobelstraat opnieuw regelmatig in het nieuws gekomen. Buurtbewoners hebben geprobeerd om samen met de horecagelegenheden uit de straat tot een oplossing te komen, maar helaas tot nu toe zonder succes. Een verzoek namens bewoners om handhavend op te treden (22 april 2022) is afgewezen (brief gemeente d.d. 24 juni 2022), omdat er te weinig klachten zouden zijn. Goede nieuws is dat na al die jaren de burgemeester de problemen wél erkend (de NUK, juli 2022): “we hoeven het er niet over te hebben dat er sprake is van een probleem”. Maar spijtig genoeg geeft zij op mondelinge vragen aan weinig tot niets te kunnen doen (26 jan. 2023).

Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en er is nog steeds geen zicht op een oplossing. Daarom stellen wij als EenUtrecht de volgende vragen:

1. De gemeente heeft zelf geluidsmetingen in de Nobelstraat laten doen in augustus en oktober 2022. Kunnen wij deze ontvangen? Is het college bovendien bekend met de geluidsmeting van Bouwfysisch Adviesbureau Zorn d.d. 17 mei 2022, waaruit blijkt dat gedurende een volle week het geluidsniveau in de nacht (Lnight) op de gevel maar liefst gemiddeld 5 dBA hoger uitkomt (64 om 59) dan de zwaarst belaste woningen rond Schiphol (bijgevoegd)? Welke conclusies trekt zij hieruit?

2. Deelt het college de conclusie dat de gemeten waarden, zowel van direct geluid van de horeca als ook van indirect geluid vanaf de straat aantonen dat er objectief sprake is van ontoelaatbare geluidshinder en dit structurele gezondheidsschade toebrengt aan omwonenden (omdat de waarden Lden en Lnight aanmerkelijk hoger liggen dan de GGD-normen en die van het Activiteitenbesluit Artikel 2.17 lid 1)?

3. Welke effectieve maatregelen heeft het college reeds genomen sinds de ontmoeting met de burgemeester (juli 2022) en de wijkwethouder (nov. 2022)?

4. Welke maatregelen zal het college op de korte termijn alsnog nemen om haar zorgplicht jegens haar bewoners wél te gaan vervullen?

5. Deelt het college onze conclusie dat een belangrijke maatregel moet zijn het waar mogelijk tijdelijk beperken van de horecavergunning voor de betrokken overlast gevende horecaondernemingen (zoals ook wordt benoemd als stap 2 in Artikel 13 lid 5 van de Horecaverordening: “opleggen beperkte sluitingsuren”)? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college dan specifiek?

6. In het Lepelenburg staan borden dat geluidsoverlast na 22:00 uur beboet wordt met € 140 (verwijzend naar Art, 431 Wb v Strafrecht). Kan een vergelijkbare maatregel ook gaan gelden voor de Nobelstraat? Zo nee, waarom niet?

7. Welke maatregelen zal het college nemen om de overlast die wordt veroorzaakt door mensen die ’s nachts hun fiets in de Nobelstraat of aanliggende zijstraten parkeren te verminderen?

In het actieplan geluid 2018-2023 van de gemeente Utrecht staat voornamelijk het beleid t.a.v. geluid van verkeer uitgebreid beschreven. Beleid t.a.v. geluid van de horeca wordt zeer summier beschreven. Hierbij wordt verwezen naar de APV, die vervolgens weer verwijst naar de Nederlandse wet. In wetsartikelen wordt veel gebruik gemaakt van jargon, deze zijn daarom niet zomaar voor elke Utrechtse burger goed te lezen. Bovendien zijn er uitzonderingen op de wet die onder andere voor horecagelegenheden kunnen gelden, waarbij niet duidelijk is in welke gebieden in de (binnen)stad uitzonderingen gelden. Dit maakt het lastig voor burgers om in een dergelijke situatie voor zichzelf op te komen. 8. Kan het college toelichten of en op welke manier geluidhinder veroorzaakt door (horeca)bedrijven uitgebreider terug zal komen in het nieuwe Actieplan Geluid?

9. Kan de gemeente in het te vernieuwen Actieplan Geluid én in de APV het beleid en normeringen (o.a. in grenswaarden dB) t.a.v. horecageluid duidelijker en concreet verwoorden zonder door te verwijzen naar de wet, zodat dit voor alle burgers leesbaar en begrijpelijk is?

10. Is het college bereid om een concreet structureel handhavingsplan te maken om geluidsoverlast door horeca en uitgaanspubliek effectief aan te pakken, o.a. door te omschrijven welke boetes gaan gelden? Zo ja, hoe en wanneer volgt dit plan?

11. Als inderdaad BOA's niet of weinig inzetbaar zijn (vanwege vooral het beperkte mandaat) is het college dan bereid in de driehoek aan te dringen op handhaving door de politie (mogelijk ook met boetes)?

12. Hoe kan het college eraan bijdragen dat buurtbewoners en ondernemers met elkaar in gesprek gaan om samen tot een oplossing voor (geluid)hinder te komen?

13. Wil het college, gelet op de plannen die het inwoneraantal van Utrecht snel laten groeien, preventieve maatregelen treffen om geluidhinder door horeca en uitgaan in de toekomst beter te voorkomen? Zo ja, welke preventieve maatregelen stelt het college voor?

14. Is het college met ons van mening dat instemming van direct omwonenden bij de start of bij het uitbreiden van een horecavergunning een goede maatregel kan zijn om preventief overlast door horeca te voorkomen? Zo ja, wanneer komt het college daartoe met een voorstel?

Oumar Barry en Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair